fredag, augusti 29

Chefspusslet - första bitarna lagda

Så kom det äntligen - beskedet om vilka chefer jag har valt för de högsta befattningarna i MSB. Säkert vållar beskedet blandade känslor, både av glädje och besvikelse. En del har fått stå tillbaka och andra har fått kliva fram och några har till och med klivit in utifrån. För mig har det varit viktigt att bygga ett team med olika kompetenser, erfarenheter och personligheter, ett bra lag.
Att välja bland de kvalificerade 145 sökande till de tolv befattningarna har varit svårt och krävt noggranna överväganden. Efter en intervjuomgång där 30 kandidater intervjuats (25 av mig personligen) och referensinhämtning skett, bestämde jag mig för att ha särskilt fokus på tre urvalsgrunder. Naturligtvis efter att ha vägt kandidaternas formella meriter och personliga egenskaper mot kravprofilen.

- Integreringen ska underlättas - därför är det bra med kandidater som har med sig SRV/KBM/SPF-kompetens.
- Kundperspektivet måste beaktas, dvs våra målgrupper och uppdragsgivare ska känna igen kompetensen.
- Det måste fungera internt, dvs rätten till verksamhetsövergång måste beaktas och en spridning av intern/extern kompetens, ålder och kön är önskvärd.

Resultat - sex chefer från Räddningsverket, tre män och tre kvinnor, tre chefer från Krisberedskapsmyndigheten, två män och en kvinna och tre externa chefer, två män och en kvinna. Allt som allt sju män och fem kvinnor. Från Styrelsen för psykologiskt försvar hade ingen med verksamhetsövergång på denna nivå sökt.

Nu återstår en viktig spelare i laget, nämligen överdirektören. Den befattningen tillsätts av regeringen och ansökningstiden går ut idag. Jag hoppas att vi får besked så snart som möjligt!

Och vi är redan igång med framtagandet av nya kravprofiler till enhetschefsnivån samtidigt som vi slutprocessar detaljorganisationen. Den 4 september träffar vi referensgruppen en sista gång för att diskutera just den frågan och också förslag till grafisk identitet. Jag räknar även här med att kunna hålla tidplanen. Skälet till att det blir referensgruppens sista möte är att jag nu ser framför mig att vi går över till att i chefsgruppen arbeta vidare mot starten av MSB den 1 januari 2009. Visserligen kan mina tolv chefer inte tillträda förrän den dag MSB finns, men inget hindrar ju att vi träffas under hösten. Och för mig är det viktigt att cheferna engageras och får möjlighet att påverka den fortsatta utformningen av MSB. Men alldeles säkert kommer vi också att engagera medarbetare i SRV, KBM och SPF med ytterligare underlagsframtagande i denna process.

Det ska bli väldigt roligt att få börja verka tillsammans med mina nya chefer! Jag vet att det händer spännande saker i kreativa miljöer. Inte minst efter att ha tillbringat förra veckan i en miljö där en rad olika kompetenser, professioner och personligheter fått ägna sig åt problemlösning av olika slag inom krisberedskapsområdet. Ett stort mått av tradition. Den femtiosjätte årgången av årets chefskurs på Solbacka förpliktigade oss alla att leva upp till dagens krav, krav på lösningar av problem vad gäller vårt samhällsskydd och vår beredskap.
Lösningar som måste förhålla sig till både det vardagsnära och det storpolitiska eftersom vi lever i en globaliserad miljö.
Diskussionen var intensiv och det var högt i tak. Precis så ska vi ha det i MSB hoppas jag!

Trevlig helg önskar

Helena

Namnen på de tolv första cheferna i MSB

Följande personer har erbjudits befattningarna som chef i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mer uppgifter kommer senare.

Elisabeth Söderberg, idag SRV, chef för Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Placering Karlstad.
Roy van Dalen, idag polisen Värmland, chef för Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Placering Karlstad.
Anneli Bergholm Söder, idag KBM, chef för Avdelningen för insats och samordning. Placering Stockholm.
Pertti Nordman, idag Finansdepartementet, chef för Avdelningen för utvärdering och lärande. Placering Stockholm.
Ulrica Johansson, idag SRV, chef för Avdelningen för verksamhetsstöd. Placering Karlstad.
Håkan Björklund, idag SRV, verksamhetschef MSB Revinge.
Anita Gahlin, idag SRV, verksamhetschef på MSB Sandö.
Lennart Hansson-Böe, idag SRV, personalchef. Placering Karlstad.
Key Hedström, idag SRV, chefsjurist. Placering Karlstad.
Björn Myrberg, idag KBM, Ekonomi- och planeringsdirektör. Placering Stockholm.
Svante Werger, idag KBM, Kommunikationsdirektör. Placering Stockholm.
Louise Bodegård, idag i Regeringskansliet, HR-direktör. Placering Stockholm.

torsdag, augusti 28

När publiceras namnen på cheferna?

Flera frågar när namnen på cheferna för MSB kommer att offentliggöras och så här är det tänkt att bli:
Fredag förmiddag klockan tio kan namnen på de första cheferna läsas här på bloggen.

Hinner vi bara med den saken så blir det även bild och en enklare presentation, åtminstone under dagen, även det här på bloggen.

Tekniska hinder gör att samma information inte kommer upp på hemsidan förrän under måndagen, men då kommer de nyrekryterade cheferna att presenteras under en egen flik, enkel att hitta.

Med reservation för tekniska svårigheter som kan uppstå m.m.

Alla tilltänkta chefer har blivit kontaktade i förväg.
  • Om det sen uppstår några frågor så finns det tre snabba vägar:
    skriv en kommentar i bloggen.
  • ring (08-405 49 54) eller skriv ett epostbrev till Eva Rundkvist efter modellen fornamn.efternamn@defence.ministry.se

tisdag, augusti 26

Tisdagsmöten...

Idag har även referensgruppen träffats för att diskutera igenom de olika viktiga dokument som ska lämnas in till regeringen den 1 september, och som vi skrev om i bloggen i går, måndag.

Därefter satte sig Helena Lindberg tillsammans med konsulten Margareta Meyer-Ridbäck i förhandlingar med de fackliga organisationerna. Också det mötet handlade om den nya myndighetens instruktion bland annat, men dessutom diskuterades chefstillsättningarna och vissa fackliga frågor.
Mer om resultatet av den förhandlingen offentliggörs senare.

Resultatet av chefstillsättningarna offentliggörs på fredag. Då kommer ni att kunna läsa mer om den saken på hemsidan och på bloggen.

ER

måndag, augusti 25

ABC för MSB

Denna måndag är för många första skoldagen. För MSB-kommittén blev det första höstmötet när för MSB viktiga frågor diskuterades: Förslaget till Regeringens instruktion för MSB, regleringsbrev, ändringar i förordningstexter - allt det där som är regeringens sätt att styra sina myndigheter.

Regeringens instruktion är den text som styr arbete, uppgifter, befogenheter och ledning i myndigheten. En instruktion gäller tills den ändras.

Regleringsbrevet är regeringens styrdokument för verksamhetsåret och ska läsas tillsammans med budgeten. Innehållet i regleringsbreven utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten och från regeringens prioriteringar.
Normalt har också fackdepartementet en dialog med respektive myndighet om regleringsbrevet under hösten. Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan myndigheten besluta om sin interna verksamhetsplan och budget.
I det här fallet, eftersom det är en ny myndighet, är samråd med andra departement extra viktigt och det är skälet till varför MSB-kommitténs experter diskuterat förslaget till regleringsbrev och instruktion noga idag.

Verksamhetsplan och budget är myndighetens eget redskap för att styra verksamheten. MSB-kommittén har lämnat in en budget för de åren 2009-2011 samt en första Verksamhetsplan där regeringens prioriteringar och andra särskilt viktiga uppgifter under första verksamhetsåret lyfts fram.

Förordningar är de lagtexter som regeringen beslutar om, de kompletterar alltså lagar och lagtexter som beslutats av riksdagen. Inrättandet av en ny myndighet påverkar många lagtexter. I vissa fall är det enkelt, det kan handla om att byta ut exempelvis texten "Styrelsen för psykologiskt försvar" mot "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" i en paragraf. I andra fall är de nödvändiga förordningsändringarna mer komplicerade. I några fall kan man passa på att förenkla eller förtydliga lagtexter.
Vissa lagtexter måste ändras av riksdagsbeslut - de förslagen lämnades in 4 augusti. Andra lagtexter, förordningar, kan regeringen besluta och de ska lämnas in 1 september.

Till det kommer den utredning kring samordningsbegreppet som utredaren Helena Lindberg överlämnar till regeringen senast den 1 september.
Samordning och hur samordning ska gå till är komplicerat tills man rett ut principiella ställningstaganden, regeringens prioriteringar och omvärldens förväntningar på den nya myndigheten. Då ryms svaret på frågan hur det ska gå till på några få rader.

Den viktigaste principen som återkommer i utredarens bedömningar kallas ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala fredstida förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en olycka, en kris eller i en krigssituation. Regeringen har betonat att ansvarsprincipen också gäller ansvaret att samverka före, under och efter en olycka eller kris och ansvaret att se till helheten. Det där ansvaret omfattar alla, från den enskilde till organisationer, företag eller myndigheter på alla nivåer.

Sammantaget gör det där att hela myndighetens verksamhet kan sammanfattas i en kort slagkraftig sentens:

MSB ska verka för ett stärkt samhällsskydd och god beredskap där alla tar ansvar.

Begreppet "samhällsskydd och beredskap" är alltså definitionen av allt som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, det vill säga allt det som de tre myndigheterna Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar gör idag.

Två närbesläktade principer utöver ansvarsprincipen brukar tillämpas när man talar om samhällsskydd och beredskap, nämligen närhetsprincipen och likhetsprincipen:
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under normala fredstida förhållande som under olyckor, kris eller krig.
Närhetsprincipen innebär att en olycka eller kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Imorgon tisdag träffas referensgruppen, och på eftermiddagen arbetstagarorganisationerna. Mötet med ATO kommer att behandla tillsättningen av de första tolv cheferna i MSB.

fredag, augusti 22

Viktiga förslag på väg...

Igår och idag har utkast gått ut till olika håll för synpunkter:

Förslag till
  • Instruktion för MSB
  • Regleringsbrev
  • Förordningsändringar
  • Promemoria med förslag om hur samordningsbehov ska tillgodoses

Dessa dokument offentliggörs senare. Alla förslagen ska lämnas till regeringen senast den 1 september.

Följande möten är planerade nästa vecka:

MSB-kommittén samlas måndag, d.v.s. experterna. Referensgruppen och arbetstagarorganisationerna träffas på tisdag.

onsdag, augusti 20

Strax midnatt nu igen...

...men idag gick vi hem allihop före sju, utom Helena Lindberg som har längre dagar hela denna vecka.

Sekretariatet har idag fått förstärkning av Key Hedström, chefsjurist på Räddningsverket, och det är tur det för nu slutspurtar vi för att hinna få ut alla förslagen till;
experterna i MSB-kommittén, referensgruppen och till arbetstagarorganisationerna, som alla har kallats till möten nästa vecka.
I morgon får vi ytterligare förstärkning från Maria Broms-Hagelin, chefsjuristen på KBM och eventuellt någon jurist till.

Det är nu en hel del viktiga dokument som ska fram, först och främst instruktionen för MSB, sedan diverse ändringar i förordningstexter och förslag till regleringsbrev.
Men dessutom finns ett utredningsuppdrag som ska redovisas för regeringen 1 september, nämligen frågan om hur samordningen av krisberedskapen ska ske.
Allt detta finns framme som utkast, men nu ska skarpögda juristögon skärskåda texterna och morgondagen kommer vi använda till att tvätta texter.

Mer om de sakerna senare, men detta är vad vi gör just nu.
Parallellt pågår alltså lokalsökande i Stockholm och på fredag lägger Helena Lindberg sista pusselbiten i sitt chefspussel.

Tack till en försynt men skarpögd medarbetare på KBM som påpekade en stavfelsmiss i bloggen, det går fort att skriva texterna här, så det uppstår missar ibland. Jag som ansvarar för skötseln av bloggen är väldigt tacksam för fler ögon och påpekanden om fel eller missar, eftersom detta är det 95:e inlägget och det går, som sagt, fort.

Och nu är klockan midnatt igen, så stundtals är väl inte skärpan den bästa!

Men en liten efterlysning:
Jag har letat men hittar ingen annan vare sig utredning, kommitté eller myndighet som använder blogg på det här sättet för att ständigt ösa ut vad vi gör till medarbetare och andra. (Främst medarbetare avslöjar ip-statistiken, och runt 100 läsare om dagen. Den statistiken ligger synlig för alla i högerspalten ganska långt ned.)

Någon som kan tipsa om likande aktiviteter någonstans?

Eva

tisdag, augusti 19

Fråga om verksamhetsövergång

Medarbetare i Räddningsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar samt Krisberedskapsmyndigheten som berörs av verksamhetsövergång får den här veckan ett brev från utredaren Helena Lindberg.

Brevet innehåller en fråga om verksamhetsövergång. Frågan ska besvaras senast 3 september.
Motivet till brevet är att utredaren vill försäkra sig om att alla berörda medarbetare fått information om verksamhetsövergång.

Ett grundtips är att tacka ja på frågan, eftersom man kan ändra sig senare, men tackar du nej kan du inte ändra dig.
I breven står det också lite var man får mer information.

MSB föreslås ansvara för farligt gods

Två utredningar har under sommaren sett närmare på transport av farligt gods för att utröna vilken myndighet som ska ansvara för frågan.

Nu är det klart. Staffan Widlert, Transportstyrelsens blivande GD och Helena Lindberg, MSB-kommitténs ordförande är eniga:
Frågor som rör transport av farligt gods på land (kemikalier, brandfarliga ämnen m.m.) ska handläggas av MSB, enligt det gemensamma förslaget som nu lämnas till regeringen.

Rykten...

Det märks att inte bloggen uppdaterats lika ofta som vanligt, för nu börjar det gå rykten igen.

OM lokaler...
Ja, sekretariatet är ute och tittar på lokaler i Stockholm. Det finns några intressanta prospekt att titta närmare på.
Alla uppgifter om "bokade lokaler" i Karlstad eller någon annanstans är fel. Men skulle nu någon hitta en lämplig lokal i Karlstad så får de gärna höra av sig!

OM hemlighetsmakeri kring chefsrekryteringen
Nej, vi hemlighåller inga listor på sökande till chefsjobb, däremot får den som vill veta vem som sökt vad, läsa sökandes cv och så vidare söka den uppgiften hos registraturet alldeles själv, offentlighetsprincipen gäller. Vi i sekrateriatet har lite annat att pyssla med än att bistå med den detaljen. Flera tidningar hör till dem som frågat också. Om jag antyder att faxen och kopiatorn är överhettad så kanske ni förstår problemet.

Däremot ser vi i sekretariatet hur Helena Lindberg intervjuar tänkbara chefer med ett extremt högt tempo, hon sköter ju rekryteringen själv, med bistånd av ett par oberoende och kunniga rekryteringskonsulter.

Namnen ska vara klara redan på fredag för att hinna förankras nästa vecka med facken.

lördag, augusti 16

Fort men rätt

Den här veckan har gått fort! Förra fredagen gick ansökningstiden ut för de högsta chefsbefattningarna (överdirektören undantagen). Roligt att så många sökt, runt 140 ansökningar till tolv befattningar. Jag fick ägna fredagen och helgen åt att gå igenom dem alla för att bestämma vilka som skulle kallas till intervju.
.
Måndagen tillbringade jag större delen av dagen med att stämma av mina ställningstaganden med rekryteringskonsulterna från Sensa Corporate Advisors.
.
På tisdagen var det dags att träffas i referensgruppen igen. Vi diskuterar just nu hur detaljorganisationen ska se ut, dvs. hur MSB:s alla uppgifter kan sorteras in i de fyra sakavdelningarna och i enheter. Även här har vi hjälp av Sensa och konsulten Gunilla Bruun.
Spännande diskussioner och MSB börjar fyllas med innehåll. Jag räknar med att vi även denna gång håller tidplanen och kan tillkännage organisationen i mitten av september.

Samtidigt med denna process jobbar vi på med underlaget till nästa redovisningstillfälle. Den 1 september ska vi ju lämna förslag till instruktion, övriga förordningsändringar och regleringsbrevet till regeringen. Och en promemoria som beskriver hur samverkan och samordningen med andra myndigheter och aktörer ska gå till. Så nog
längtar vi alla i kommittén lite extra nu efter Susanne som njuter av en välförtjänt solsemester på andra sidan jordklotet.

Så har jag i veckan genomfört 24 intervjuer på ca 1,5 timme vardera. En del i Stockholm och en del i Karlstad. Det hade inte gått att genomföra om inte alla hade visat prov på sådan flexibilitet och vilja att ställa upp både tidigt och sent på dagen. Några intervjuer återstår under nästa vecka och referensinhämtningen kommer att ske då.

På fredag den 22/8 ska jag lämna mitt ställningstagande till facken. Visst går det fort! Men jag är övertygad om att jag kommer att hitta rätt kandidater i det kvalificerade startfältet. Både mycket kvalificerade interna sökande och externa. Det är nog snarare så att jag kommer att ha svårt att välja eftersom det för vissa befattningar finns flera sökande som med råge fyller kravprofilen. I detta urvalsarbete känns det tryggt att ha hjälp av konsulterna Birgitta Fristedt och Stina Hubendick. För även om det går fort får det ju inte bli fel. Cheferna är nyckelpersoner i arbetet med att forma MSB och måste föregå med det goda exemplet.

Spännande tider har vi framför oss!

Jag väntar också med spänning på vad Sven Lindgren ska komma fram till i fråga om huvudmannaskap på skolorna i Skövde och Rosersberg. Det påverkar ju inte bara medarbetarna där utan också studenterna och utformningen av verksamheten på Revinge och Sandö. Även om Sven inte redovisar sitt uppdrag till regeringen förrän den 1 oktober så kan vi kanske få en liten fingervisning på det seminarium som han planerar i början av september.

Imorgon (söndag 17/8) åker jag till Solbacka i Sörmland för att tillbringa veckan fram till torsdagen den 21/8 med årets deltagare i chefskursen. ÖB, rektor för Försvarshögskolan och jag i egenskap av GD för KBM är kursledning och bland deltagarna finns personer med viktiga funktioner i vårt samhälle, såväl från stat, kommun, näringsliv, media, ideella organisationer som från politiken. En anrik kurs som ger förståelse för vår försvarspolitik och vårt krisberedskapssystem.
Några små avstickare till Stockholm räknar jag dock med att kunna få till - för att få ihop mitt viktiga chefspussel.

Helena

måndag, augusti 11

Chefsrekrytering

Sista ansökningsdagen för att söka de första chefsbefattningarna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gick ut i fredags.
Det som nu sker med ansökningarna är att Helena Lindberg med bistånd av externa konsulter går igenom alla ansökningar och kallar till intervjuer.

Processen beräknas ta ungefär två veckor.

ER

onsdag, augusti 6

I mål med målen

Nu var det ett tag sedan jag hörde av mig. Det beror dels på sommarledigheten men också på den intensiva rivstart av höstens arbete som vi inledde förra veckan.

Som ni har sett har nu MSB-kommittén lämnat sin första delredovisning till regeringen. Verksamhetsmålen, verksamhetsplanen (del 1) och budgetunderlaget stämplades in på Försvarsdepartementet måndagen den 4 augusti. För att det skulle vara möjligt hade underlagen fått bli sommarläsning för både kommitténs experter, referensgruppen och facken.

Kloka synpunkter samlades in i förra veckan då vi också hade kommittésammanträde och möte med referensgruppen. Den som är intresserad och vill ta del av underlagen hittar dem på MSB-kommitténs hemsida. Men kom ihåg att förslagen riktar sig till regeringen när du läser! Det innebär att förslagen ska kunna utgöra grund för regeringens styrning av MSB. Därför kommer du inte att hitta någon detaljerad avdelningsbudget i budgetunderlaget, eller en verksamhetsplan som anger mål för varje uppgift som MSB ska utföra. Det kommer sedan, när vi tagit ställning till avdelningschefer och detaljorganisation och inte minst när vi fått regeringens besked med anledning av förslagen!

Jag har utgått från att verksamhetsmålen inte behöver följa den nuvarande indelningen i ett politikområde benämnt Samhällets krisberedskap.* Istället föreslår jag att det övergripande målet (dvs. det som förr benämndes politikområde) för MSB:s verksamhet ska benämnas samhällsskydd och beredskap. Och i detta ingår skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Vidare föreslår jag att det övergripande målet kompletteras med fyra målområden:

- risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet
- utbildning, övning och annan beredskapshöjande verksamhet
- samordnings- och insatsverksamhet
- utvärderande och lärande verksamhet

Som ni ser knyter målområdena an till avdelningsindelningen - eller omvänt. Här vill jag dock understryka att en förutsättning för att MSB ska lyckas med uppdraget att tillhandahålla ett sammanhållet och samordnande stöd är att alla avdelningar bidrar till uppfyllelse av alla mål. Därför tar verksamhetsplanen (del 1) upp arbetet med MSB:s interna arbets- och beredningsprocesser som en prioriterad fråga för 2009.

En viktig fråga i budgetunderlaget är förslagen att omfördela medel från 7:5-anslaget (krisberedskapsanslaget) och från 8.1-anslaget (det särskilda anslag som finansierar förvaltningen inom Räddningsverkets internationella avdelning) till MSB:s förvaltningsanslag. Skälen till mina förslag i den här delen är att jag anser att en enhetlig och renodlad finansieringsprincip underlättar styrningen av MSB och integrationen av KBM:s, SRV:s och SPF:s verksamheter i den nya myndigheten.

Nu arbetar vi vidare med nästa delrapport som regeringen ska ha den 1 september. Den 25 augusti är det kommittésammanträde och den 26 augusti träffas referensgruppen för att diskutera de förslagen, bl.a. MSB:s instruktion. Men redan på tisdag i nästa vecka, den 12 augusti, träffar vi referensgruppen igen tillsammans med vår organisationskonsult Gunilla Bruun för att arbeta fram ett förslag till detaljorganisation. Och så ska jag hinna med ett stort antal anställningsintervjuer och att tillsammans med Överbefälhavaren leda årets chefskurs på Solbacka.

Så nog känns det som att rivstarten kommer att hålla i sig hela hösten! Nu ser jag med spänning fram emot att få gå igenom alla ansökningar till chefsbefattningarna - många har kommit in - men det kommer nog fler. Ansökningstiden går ju inte ut förrän nu på fredag 080808!

Helena

*Regeringen aviserade i årets vårproposition vissa förändringar för statsbudgeten i fråga om indelning i politik- och verksamhetsområden.

tisdag, augusti 5

Överlämning av rapport till regeringen

Utredare Helena Lindberg och Thord Eriksson och Björn Myrberg
från sekretariatet överlämnar rapporten till Anna Sandahl på
Försvarsdepartementet.

Den första rapporten som nu har överlämnats till regeringen består av förslag till:
- verksamhetsplan för 2009
- verksamhetsmål för myndigheten och
- budgetunderlag för 2009-2011

De förslag till författningsändringar som måste föreläggas riksdagen omfattas också av rapporten och har tidigare överlämnats till regeringen.

I förslaget till verksamhetsplan, del 1 beskrivs verksamheten i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på en övergripande nivå. I verksamhetsplanen beskrivs de prioriteringar som måste göras under myndighetens första verksamhetsår 2009, för att att MSB ska kunna bedriva ett effektiv arbete. Under hösten 2008 kommer utredaren tillsammans med avdelningscheferna att arbeta fram en detaljerad verksamhetsplan del 2 som kommer att vara ett verktyg i den interna styrningen av myndigheten.

De verksamhetsmål som presenteras ska kunna ligga till grund för regeringens styrning av MSB. I vårpropositionen 2008 redovisade regeringen att styrningen av myndigheter bl.a. bör bli mer långsiktig och strategisk. Utredaren har tolkat att förslaget innebär att de verksamhetsmål som ska föreslås inte behöver följa den nuvarande strukturen i politik- och verksamhetsområden. Den nya föreslagna strukturen stämmer därför väl överens med MSB:s organisation, vilket underlättar styrningen av myndigheten.

I förslaget till budgetunderlag för MSB för perioden 2009-2011 ges en översiktlig beskrivning av myndighetens verksamhet, med förslag till finansiering.


Rapporten kan läsas på hemsidan, under fliken Aktuellt/Kommitténs rapporter.