onsdag, augusti 6

I mål med målen

Nu var det ett tag sedan jag hörde av mig. Det beror dels på sommarledigheten men också på den intensiva rivstart av höstens arbete som vi inledde förra veckan.

Som ni har sett har nu MSB-kommittén lämnat sin första delredovisning till regeringen. Verksamhetsmålen, verksamhetsplanen (del 1) och budgetunderlaget stämplades in på Försvarsdepartementet måndagen den 4 augusti. För att det skulle vara möjligt hade underlagen fått bli sommarläsning för både kommitténs experter, referensgruppen och facken.

Kloka synpunkter samlades in i förra veckan då vi också hade kommittésammanträde och möte med referensgruppen. Den som är intresserad och vill ta del av underlagen hittar dem på MSB-kommitténs hemsida. Men kom ihåg att förslagen riktar sig till regeringen när du läser! Det innebär att förslagen ska kunna utgöra grund för regeringens styrning av MSB. Därför kommer du inte att hitta någon detaljerad avdelningsbudget i budgetunderlaget, eller en verksamhetsplan som anger mål för varje uppgift som MSB ska utföra. Det kommer sedan, när vi tagit ställning till avdelningschefer och detaljorganisation och inte minst när vi fått regeringens besked med anledning av förslagen!

Jag har utgått från att verksamhetsmålen inte behöver följa den nuvarande indelningen i ett politikområde benämnt Samhällets krisberedskap.* Istället föreslår jag att det övergripande målet (dvs. det som förr benämndes politikområde) för MSB:s verksamhet ska benämnas samhällsskydd och beredskap. Och i detta ingår skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Vidare föreslår jag att det övergripande målet kompletteras med fyra målområden:

- risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet
- utbildning, övning och annan beredskapshöjande verksamhet
- samordnings- och insatsverksamhet
- utvärderande och lärande verksamhet

Som ni ser knyter målområdena an till avdelningsindelningen - eller omvänt. Här vill jag dock understryka att en förutsättning för att MSB ska lyckas med uppdraget att tillhandahålla ett sammanhållet och samordnande stöd är att alla avdelningar bidrar till uppfyllelse av alla mål. Därför tar verksamhetsplanen (del 1) upp arbetet med MSB:s interna arbets- och beredningsprocesser som en prioriterad fråga för 2009.

En viktig fråga i budgetunderlaget är förslagen att omfördela medel från 7:5-anslaget (krisberedskapsanslaget) och från 8.1-anslaget (det särskilda anslag som finansierar förvaltningen inom Räddningsverkets internationella avdelning) till MSB:s förvaltningsanslag. Skälen till mina förslag i den här delen är att jag anser att en enhetlig och renodlad finansieringsprincip underlättar styrningen av MSB och integrationen av KBM:s, SRV:s och SPF:s verksamheter i den nya myndigheten.

Nu arbetar vi vidare med nästa delrapport som regeringen ska ha den 1 september. Den 25 augusti är det kommittésammanträde och den 26 augusti träffas referensgruppen för att diskutera de förslagen, bl.a. MSB:s instruktion. Men redan på tisdag i nästa vecka, den 12 augusti, träffar vi referensgruppen igen tillsammans med vår organisationskonsult Gunilla Bruun för att arbeta fram ett förslag till detaljorganisation. Och så ska jag hinna med ett stort antal anställningsintervjuer och att tillsammans med Överbefälhavaren leda årets chefskurs på Solbacka.

Så nog känns det som att rivstarten kommer att hålla i sig hela hösten! Nu ser jag med spänning fram emot att få gå igenom alla ansökningar till chefsbefattningarna - många har kommit in - men det kommer nog fler. Ansökningstiden går ju inte ut förrän nu på fredag 080808!

Helena

*Regeringen aviserade i årets vårproposition vissa förändringar för statsbudgeten i fråga om indelning i politik- och verksamhetsområden.

Inga kommentarer: