lördag, juni 28

Att resa


Det är nu ett tag sedan jag summerade den sista tidens arbete i MSB-kommittén. Det har som vanligt varit intensiva och arbetsfyllda veckor. Men denna gång också med inslag av vemod. För även om blicken måste riktas framåt kan jag inte bortse från det MSB-kommittén lämnar bakom sig på den anträdda resan mot en ny myndighet.
Att lämna tre orter, Sollefteå, Karlskoga och Kristinehamn har naturligtvis sitt pris. Även om verksamheten ska följa med till Karlstad och Sandö i första hand så är det inte säkert att enskilda medarbetare vill eller kan ta det steget. För en KBM-medarbetare i Sollefteå vars arbetsuppgifter förs till Karlstad är det steget, den resan, naturligtvis oändligt mycket större än för den medarbetare i SRV vars verksamhet förs från Kristinehamn eller Karlskoga till MSB.

Icke desto mindre är jag övertygad om att mina beslut i lokaliseringsfrågan lägger en långsiktigt hållbar grund för MSB. Vi för nu samman olika kompetenser och sätt att arbeta på till starka kunskapskluster. Det ger utvecklingsmöjligheter och synergier som jag vet kommer tillföra den energi till krisberedskapsarbetet som behövs för att MSB ska lyckas med uppdraget. I MSB ska vi arbeta just med det förhållningssättet, att ge energi, att driva på och utveckla samhällsskyddet och beredskapen.
Samlokaliseringarna bäddar helt enkelt för en kraftsamling. Jag vet också att vi på detta sätt underlättar formandet av den nya gemensamma myndighetskulturen.
Dagen före midsommar kom beskedet. Samtidigt presenterade jag MSB:s organisationsstruktur. Den ligger till grund för de rekryteringar jag nu genomför av de högsta cheferna. Annonsen kom ut den 26 juni och vi håller vår tidplan. Det betyder att 5 avdelningschefer, en chefsjurist, en HR-direktör, en ekonomi- och planeringsdirektör, en kommunikationsdirektör och två verksamhetschefer till Revinge och Sandö externrekryteras. MSB:s överdirektör anställs av regeringen och det är min förhoppning att alla dessa rekryteringar ska vara klara till månadsskiftet augusti/september.
Jag förstår den osäkerhet som nu kan finnas hos den enskilde medarbetaren. Än så länge är det oklart var i organisationen de olika sakfrågorna ska höra hemma eftersom vi reser i etapper mot vårt mål. MSB-kommittén fortsätter helt enkelt nu med utformandet av detaljorganisationen.
Enligt tidplanen ska den vara klar kring mitten av september då vi också kan påbörja rekryteringen av enhetschefer. Jag har dock bedömt att jag redan nu har behov av en personalchef - så även den befattningen är föremål för tillsättning nu. Det sker genom en intern utlysning, i enlighet med vår bemanningspolicy. Skälet till att jag går före med denna rekrytering är att vi under hösten kommer att arbeta intensivt med bemanningen av MSB. Det är ett stort pussel som ska läggas, intresseanmälningar ska hanteras, kravprofiler tas fram och urvalen göras etc.. I det arbetet känns det tryggt att ha en erfaren personalchef med.
Under några dagar har jag varit på resande fot.
Först för att informera chefsgrupperna i de tre myndigheterna så att de skulle stå rustade att möta frågor och reaktioner från sina medarbetare den 19 juni. Därefter - efter den 19 juni - bar det av till Sollefteå en dag och Karlskoga och Kristinehamn dagen därpå. För mig var det angeläget att följa upp den envägskommunikation som en webbutsändning ofrånkomligen leder till, med personliga möten. De mötena gav också möjlighet till dialog och till att fördjupa och anpassa informationen till mottagarkretsen. De frågor medarbetare och chefer i Sollefteå, Karlskoga och Kristinehamn brottas med är ju av olika karaktär. Jag kunde också konstatera att beredskapen att hantera beskeden var väldigt olika på de olika orterna. Föga förvånande mötte jag en rad olika känslor, allt ifrån sorg och ilska till positiva och glada reaktioner. Jag har stor förståelse för alla dessa reaktioner och min ambition är att jag genom tydlig information och med stöd av cheferna i de berörda myndigheterna ska kunna bidra till en omställning för den enskilde som blir så bra som möjligt.
Igår var jag på KMB i Stockholm och nästa vecka bär det av till Karlstad. Den 1 juli tillträder jag som chef för Räddningsverket och jag kommer att ägna den veckan åt att fördjupa min kunskap och kännedom om både verksamhet och medarbetare i Räddningsverket. Så i resandet fortsätter som ni ser!
Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt skön sommar.
Helena

fredag, juni 27

Besök på Kungsgatan i Stockholm

Helena Lindberg besöker idag Kungsgatan och KBM för att tala med medarbetarna, tillsammans med medarbetare från sekretariatet.

Nästa vecka tillträder hon som generaldirektör för Räddningsverket och kommer därför att tillbringa en hel del tid i Karlstad från och med tisdag, eventuellt resten av den veckan.

Kommande vecka flyttar sekretariatet från lokalerna i Spektern till andra lokaler på Vasagatan, eftersom Spektern ska renoveras.

torsdag, juni 26

Lediga jobb

Annonserna om lediga jobb som avdelningschefer, verksamhetschef på Revinge och Sandö samt strategiska ledningsfunktioner gick ut idag. Totalt utlyses just nu elva befattningar externt och en internt.

Kravprofilerna är utlagda på MSB-kommittens hemsida under fliken "lediga jobb" . Där framgår också var respektive befattning har sin placering.

Samtliga befattningar är tillsvidareanställningar med tidsbegränsade chefsförordnanden. Du ska vara svensk medborgare och klara säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Rekryteringen kan avbrytas om en sökande som har verksamhetsövergång på motsvarande nivå uppfyller kravprofilen. Verksamhetsövergång kan vara aktuellt för medarbetare från de tre myndigheter som ska läggas ned.

Namnen på avdelningar, skolverksamhet och enheter är arbetsnamn och kan komma att ändras! Avdelningarna kommer att ha verksamhet på flera orter.

Sista ansökningsdag är 8 augusti och ansökan ska vara skriftlig. Skicka den till MSB-kommittén vars adress framgår på hemsidan.

Just nu söker vi fem avdelningschefer, två verksamhetschefer, en HR-direktör, en ekonomi- och planeringsdirektör, en kommunikationsdirektör och en chefsjurist som även är chef för rättsenheten.

Befattningen som personalchef med placering i Karlstad utlyses också och kommer att besättas efter intresseanmälan.

onsdag, juni 25

Besök i Karlskoga, Kristinehamn och på Sandö

Helena Lindberg besökte på onsdagen Karlskoga respektive Kristinehamn för att träffa medarbetare på SRV, tillsammans med Lennart Hansson-Böe, personalchef på Räddningsverket.
Susanne Adolphi och Eva Rundkvist från sekretariatet var också med.

Även i Karlskoga respektive Kristinehamn välbesökta möten med samlad och lugn stämning.

Korta men informativa möten med kommunledningarna på de två orterna hanns också med.

Thord Eriksson, huvudsekreterare i MSB-kommittén besökte Sandö.

I morgon torsdag sammanträder MSB-kommittén.
Annonser om att MSB söker de första cheferna går också ut i morgon, i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och i Nya Wermlandstidningen.
Kravbeskrivningarna läggs ut under dagen på MSB-kommitténs hemsida under fliken Lediga jobb.

tisdag, juni 24

Besök i Sollefteå

Helena Lindberg besökte Sollefteå på tisdagen tillsammans med Marianne Sjöblom, personalchef på KBM, och Thord Eriksson, huvudsekreterare i MSB-kommittén samt Eva Rundkvist, infoansvarig.

Mötet var välbesökt och stämningen samlad, lugn men allvarlig. Många medarbetare är oroliga för sin framtid och för hur det ska gå med den verksamhet de arbetar med.

Helena Lindbergs viktigaste budskap till medarbetarna i Sollefteå är att verksamhet som idag bedrivs i Sollefteå inte kommer att avvecklas, utan lokaliseras om till andra orter, främst Sandö och Karlstad. Det finns alltså en möjlighet att följa med, och detaljer kring de frågorna kommer senare i höst.
Många frågor handlade också om verksamhetsövergång, studiemöjligheter och om trygghetsavtalet gäller för den som tackar nej till att flytta. (Svaret på den sista frågan är att varje enskilt fall prövas individuellt.)

På onsdag besöker Helena Lindberg Karlskoga och Kristinehamn tillsammans med Lennart Hansson-Böe, personalchef på SRV, samt Eva Rundkvist och Susanne Adolphi från sekretariatet.
Thord Eriksson besöker Sandö.

måndag, juni 23

Sekretariatet på resa

Måndag gick åt till ännu en planeringsdag, möten och produktion.

Tisdag reser en delegation ur sekretariatet till Sollefteå för att träffa medarbetarna där; Helena Lindberg, Thord Eriksson och Eva Rundkvist.

Onsdag fortsätter Thord Eriksson till Sandö. Helena Lindberg, Susanne Adolphi och Eva Rundkvist möter medarbetarna i Karlskoga och Kristinehamn.

Torsdag är en dag fylld med möten. Torsdag påbörjas rekryteringen av de första cheferna, och det sker i form av annonser i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och nya Wermlandstidningen.

Fredag är vikt för möten med medarbetarna på KBM Kungsgatan, Helena Lindberg tar med sig någon eller några ur sekretariatet dit.

Nästa vecka tillträder Helena Lindberg som generaldirektör för Räddningsverket och då kommer hon tillbringa en tid för att träffa medarbetare i Karlstad.

ER

fredag, juni 20

Länkar till aktuella pm

Här ligger de bakgrunds-pm som beskriver organisationsstrukturen, sammanfattning av beslutet, samt vilka bedömningar som ligger till grund för beslutet av verksamhetsorter.

Den övergripande organisationsstrukturen ligger under fliken aktuellt på hemsidan.

På hemsidan under fliken "Aktuellt", kommer dessa pm senare även att länkas från fliken "rapporter" som också återfinns under "Aktuellt".
PM MSB Verksamhetsorter
PM MSB Organisationsstruktur


Under fliken Frågor och svar finns nu också aktuell uppdaterad information.

Kommentera gärna och ställ fler frågor, här i kommentarsfältet på bloggen är enklast och snabbast. Det finns även en förslagslåda på hemsidan vars funktion haltar något men allt som skrivs kommer fram, även om avsändaren ofta får ett felmeddelande! Skriv emailadress får du en bekräftelse på att det har kommit fram och blivit läst.
Det går också bra att skicka epost till någon av oss i kommitténs sekretariat efter principen fornamn.efternamn@defence.ministry.se.

Rekrytering av tolv chefer till MSB
Nästa vecka - den 26 juni - påbörjas rekryteringen av fem avdelningschefer, cheferna för MSB Sandö respektive MSB Revinge, de tre strategiska ledningsfunktionerna och chefsjurist.
Dessa elva befattningar utlyses externt. Annonsering kommer att ske i tre dagstidningar, DN, SvD och NWT och sista ansökningsdag är 8 augusti.

hemsidan kommer en ny flik att dyka upp; "lediga jobb". Där kommer kravbeskrivningar på lediga befattningar återfinnas nu och i framtiden.

En tolfte befattning tillsätts också nu, och rekryteras internt genom intresseanmälan i enlighet med bemanningspolicyn, nämligen personalchef. Den person som ska ansvara för MSB:s personalenhet och som får ett stort ansvar för att bemanna myndigheten under hösten.

Läs gärna även dokumentet som beskriver MSB-kommitténs värdegrund.

torsdag, juni 19

Axplock ur media från torsdag 19 juni

Dagens Eko.
SR Västernorrland.
SR Värmland.
SR Örebro.

Mittnytt.
Tvärsnytt
TV4 Värmland

Värmlands Folkblad 1
Värmlands Folkblad
2

Nya Värmlandstidningen
Karlskogakuriren
Kristinehamnsposten

Sydsvenska Dagbladet

Ångermanlands allehanda

Uppdateringar på hemsidan

På hemsidan www.sou.gov.se/msb finns info och pressmeddelande.
Frågor och svar är uppdaterad ma av dagens presentationer.
Under fliken Aktuellt återfinns en organisationsskiss bland annat.
Chefsrekryteringarna startar nästa vecka.

Relativt stort mediaintresse främst i Värmland och Västernorrland men även en del i Skåne.
Välfylld dag eftersom fler än media är intresserade.

Till alla medarbetare i Räddningverket, Krisberedskapsmyndigheten och i Styrelsen för psykologiskt försvar - men också alla andra som följer tillblivelsen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb, önskas nu en vilsam midsommarhelg.

I all hast

ER

MSB kraftsamlar i Karlstad och i Stockholm


Pressmeddelande 19 juni 2008:

Idag presenterar MSB-kommittén översiktligt hur den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska organiseras.

- Det blir en kraftsamling i Karlstad och i Stockholm. Viss verksamhet kan komma att flyttas även till Revinge respektive Sandö, säger Helena Lindberg, som leder den organisationskommitté som ansvarar för att MSB ska komma igång den 1 januari 2009.

- För att stärka samhällsskyddet och beredskapen mot olyckor och kriser behöver vi föra samman de skilda kompetenser som idag finns spridda på nio olika orter.
- Det finns ett sparkrav också, men det huvudsakliga motivet är synergieffekterna. Nu samlas allt från vardagsolyckor till katastrofer och krishantering i en sammanhållen myndighet. Målet är ett tryggare och säkrare samhälle där alla tar ansvar för olyckor och kriser, små eller stora, säger Helena Lindberg.

Beslutet innebär att MSB inte kommer att driva någon verksamhet i Sollefteå, Karlskoga och endast i begränsad omfattning i Kristinehamn. Verksamheten på de tre orterna flyttas till Stockholm, Karlstad, Revinge eller Sandö.
Rekryteringen av de första cheferna påbörjas efter midsommar.

Mer information finns på www.sou.gov.se/msb.

Bakgrund:
Riksdagen beslutade den 20 maj att lägga ned Styrelsen för psykologiskt försvar, Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk den sista december 2008. De tre myndigheterna bedriver idag verksamhet på nio orter med cirka 1 100 anställda. Ansvaret för hantering av olyckor och kriser samlas i en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kommer att ha mellan 700 och 800 anställda. En särskild förhandlare är utsedd för att utreda framtiden för skolorna i Rosersberg respektive Skövde.

Information till personalen på SRV, KBM och SPF

Helena Lindberg berättade för alla medarbetare via videolänk idag klockan tio på morgonen om organisationsstrukturen i MSB, lokaliseringsfrågorna och rekryteringen av de första cheferna i den nya myndigheten.
Mer här och på hemsidan senare, vid lunchtid.

tisdag, juni 17

Om rimliga förväntningar

På torsdag presenteras en grov skiss av MSB.

Dessa frågor kommer att besvaras:
  • Lokaliseringsfrågan.
  • Organisationsfrågan, i grova drag - en första grov skiss av hur MSB kommer att organiseras.
  • Samt att rekryteringen av chefer påbörjas efter midsommar.

Vi får in lite frågor från skilda håll till sekretariatet som antyder att förväntningarna riskerar vara alldeles för höga på att beskedet på torsdag blir detaljrikt.
Håll nu i minnet att processen just startar!
Detaljerna kommer senare, och givetvis ska de chefer som ska ansvara för den nya myndigheten vara med och påverka det arbetet!


Alltså:
Organisation i grova drag.
Lokaliseringsfrågan.
Och rekrytering av de första cheferna.

Presentationen går till på detta vis:
Klockan 10 videoutsändning så alla medarbetare får samma information samtidigt på alla berörda orter.
Klockan 12 cirka, pressmeddelande. Ingen presskonferens men däremot hög tillgänglighet för journalister som vill ställa frågor. Telefonnumret är 0730 - 26 11 04.

I samverkan med alla myndigheter läggs också information ut på intranäten, och på MSB-kommitténs hemsida. I den mån myndigheterna väljer så, är de givetvis välkomna att lägga motsvarande information på sina respektive hemsidor också.

Frågor?
Jodå, de besvaras flera kanaler. Via intranät, epost, förslagslåda eller bloggkommentarer. Och telefon förstås.

Mötet idag med de tre berörda facken var bra, med en konstruktiv dialog om ovanstående frågor.


ER

söndag, juni 15

Att mötas och att skiljas

En intensiv vecka kan läggas till handlingarna. En vecka som präglats av möten, möten och åter möten. Och mitt emellan alla dessa viktiga professionella möten ett kort avbrott för ett personligt farväl. Ett farväl av en älskad mormor som efter ett 99 år långt och rikt liv lämnat oss, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Och faktiskt också bästa jämnåriga väninnan och yngste brodern 94 år. Alla vi samlades i Lidingö kyrka i tisdags för att hedra henne och följa henne till den sista vilan. Märkligt hur man kan växla mellan olika roller - men det gick faktiskt alldeles utmärkt att lägga mötet med referensgruppen och vår organisationskonsult Gunilla Bruun åt sidan för ett tag.
Vi hade ägnat måndagens eftermiddag och kväll till att ute på Lidingö diskutera och "provtrycka", det vill säga stämma av MSB:s organisationsstruktur, ett arbete till vilket vi adjungerat våra två chefsjurister Key Hedström och Maria Broms Hagelin.
.
Sekretariatet och jag fick ett kvitto på att våra tankar och idéer är tillräckligt bra att bygga vidare på. För det är just så man ska se saken - det vi presenterar nästa vecka är en struktur för det fortsatta arbetet - en organisationsskiss som nu ska ligga till grund för rekryteringen av de högsta cheferna. Det innebär att vi än så länge endast resonerar på avdelningsnivå och att enskilda medarbetare och för den delen blivande enhetschefer inte kommer att få något definitivt besked den 19 juni när jag kl. 10.00 presenterar MSB:s lokalisering och dess organisationsstruktur. Arbetet med den fortsatta utformningen av organisationen fortsätter således och jag hoppas kunna ta hjälp i detta av de högsta cheferna när de rekryterats efter sommaren. Tidplanen håller.

Möten med facken har vi också haft. Ett sådant ägde rum i måndags förmiddag när vi tillsammans med de centrala facken, Margareta Meyer Ridbäck och personalcheferna träffade de lokala facken i Försvarsdepartementets lokaler vid Gustav Adolfs torg. Jag informerade bland annat om vårt värdegrundsarbete och om den process vi nu är mitt uppe i. Ett viktigt ämne var också hur vi ska kunna ge de lokala facken större insyn i vårt arbete. Glädjande nog kunde vi enas om en ordning där vi samtidigt som vi informerar de centrala facken tar hjälp av personalcheferna i respektive myndighet som lämnar motsvarande information till de lokala facken.
.
Onsdagen var något av en examensdag. Då var det dags för KBM:s årliga mål- och resultatdialog med statssekreteraren i Försvarsdepartementet. Min första och sista dialog avseende KBM - efter årsskiftet finns ju inte KBM längre trots ett gott betyg! Innan dialogen deltog jag i ett möte med anledning av Riksrevisionens granskning av regeringens arbete med att utveckla och förstärka samhällets krisberedskap. En rapport som innehöll en hel del kritik, men då ska man ha klart för sig att en revision är en undersökning av sakernas tillstånd vid ett visst givet tillfälle. Jag är övertygad om att krisberedskapen kommer att utvecklas ännu mer när vi får MSB på plats och kunnat genomföra alla de åtgärder som regeringen presenterade i mars i år i sin proposition Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull. En hel del av de frågor Riksrevisionen pekade på är frågor som KBM drivit, men som först i och med propositionen fått sin lösning. En sådan är till exempel föreskriftsrätt på risk- och sårbarhetsanalysområdet.
Onsdagen avslutades med ett möte med Sven Lindgren, regeringens utredare/förhandlingsman för att finna annan huvudman till verksamhet i Skövde och Rosersberg. För honom är det ju viktigt att få grepp om vilken dimensionering vi bedömer att MSB behöver ha både på sina egna anläggningar och på upphandlingen av andra utförare.
.
Så kom då torsdagen och jag förordnades av regeringen till generaldirektör och chef för Räddningsverket med tillträde den 1 juli. Visst är det berättigat att ställa sig frågan hur jag ska gå i mål med mina tre uppdrag. Men jag tar naturligtvis hjälp av de två överdirektörerna i SRV och KBM. Och fördelarna med denna ordning är att det skapar likvärdiga förutsättningar för de två stora myndigheterna som ingår i den nuvarande processen.
Vartefter tiden lider på detta år blir det alltmer uppenbart att frågor i de båda myndigheterna måste samordnas med MSB-kommittén eftersom olika vägval binder upp MSB. Därför känns det naturligt att vara chef både för KBM och för SRV. Torsdagen ägnade jag också åt möten med de tre centrala facken och med riksdagsledamöter för Alliansen (Värmlandsbänken). Utformningen av MSB engagerar många - och det känns roligt.
.
Tyvärr innebar alla dessa möten att jag inte hade tillfälle att under dagen delta i KBM:s sommarfest för all personal. Men jag reparerade detta med besked genom att dansa och vara kvar till efter midnatt på den fantastiskt trevliga och goda middag som tillagats av en grupp medarbetare. Maten, dekoren, drinkarna och underhållningen - allt detta stod duktiga KBM:are för. Och ovanpå allt en sällsynt kreativitet vad gäller limerickar. Jag kunde som enväldig domare kora en vinnare som uppfyllde alla kriterier - en ort, tre rim och gärna lite lätt skabröst innehåll. Domaren från Madrid (min uppväxtstad) eller juristen från Ekerö (min hemkommun) hade inte en chans mot brandmannen från Sandö.
.
Veckan avslutades med ett besök i KBM:s chefsgrupp till vilken också cheferna i Styrelsen för psykologiskt försvar bjudits in. Där redogjorde jag för vilken information som nu delgivits de tre facken, dvs. lokaliseringsfrågan, organisationsstrukturen och det identifierade rekryteringsbehovet av högsta cheferna inklusive kravprofilerna. Eftersom förhandlingen med de centrala facken inte avslutas förrän tidigast på tisdag nästa vecka är cheferna förhindrade att nu sprida informationen.
Jag räknar med att kunna delge alla medarbetare genom webbutsändning den 19 juni kl. 10.00 - i enlighet med tidplanen. Direkt efter mitt möte med KBM:s chefer begav jag mig till Karlstad. Där hade jag möjlighet att på eftermiddagen ge samma information till Göran Gunnarsson och cheferna i ledningsgruppen. Det var också trevligt att dagen efter mitt förordnande som chef för SRV från den 1 juli kunna tacka Göran för ett gott samarbete under den här tiden och möta SRV:s chefsgrupp. Jag ska nu planera in ett antal besök i Karlstad efter den 1 juli.
Nu skiljs vi för denna gång för att mötas den 19 juni.
Helena
.

fredag, juni 13

Kort resumé av fredagen och repetition av kalendariet

Just hemkommen från Karlstad där chefer fått en första ordentlig presentation av tankarna kring den framtida organisationen av MSB.

På kort varsel samlades först cheferna i Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar, på morgonen i Stockholm, därefter cheferna i Räddningsverket i Karlstad med uppkoppling över video och telefon till flera andra orter.
Alla som tog sig tid, någon från en ledighet, ska ha tack för det. God uppställning och konstruktiva följdfrågor!

Ett viktigt skäl att informera chefer och lokala fackliga representanter är kommitténs ambition att öka både in- och utflödet av kommunikation.
Alla medarbetare ska om möjligt kunna tala med sin närmaste chef för att framföra synpunkter, ställa frågor. Processen är viktig både för att sprida korrekt information och omvänt, för att få in synpunkter och konstruktiva idéer.
Förankringsprocessen upplevs nu som snabb, säkert alltför snabb för många. Därför är det viktigt att hålla i minnet att arbetet inte avslutas nu, det är nu det börjar på allvar.

Tidsplanen ligger fast såvida inget oväntat inträffar:
På tisdag den 17:e avrundas det fackliga samrådet för de frågor som nu är aktuella; det är organisationen i grova drag, det är lokaliseringsfrågorna och det är kravbeskrivningarna för de första cheferna, de personer som i höst kommer att påbörja arbetet med att bygga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Information till alla medarbetare samtidigt klockan 10 på torsdag den 19:e juni. Medier och omvärld får veta mer efter lunch via pressmeddelanden mm.

MSB-kommitténs sekretariat svarar på frågor så snart vi förmår både nu och senare, i nära samarbete med informationscheferna och deras medarbetare på SPF, KBM och SRV.

ER

torsdag, juni 12

Helena Lindberg GD för Räddningsverket

Regeringen utsåg i morse Helena Lindberg till GD även för Statens Räddningsverk fr o m 1 juli när Göran Gunnarsson slutar. Det betyder att hon är GD för Krisberedskapsmyndigheten, SRV - samt den blivande MSB.

I praktiken delegerar hon allt som är möjligt att delegera av den dagliga praktiska verksamheten till respektive överdirektörer; Nils SvartzKBM och Ivar Rönnbäck på SRV. Fokus är inriktat på den nya myndigheten varför hon (och MSB-sekretariatet), arbetar från kommittélokalerna.

Igår arbetade alla till närmare tio på kvällen. Idag har flera givande möten ägt rum, med de centrala facken, med riksdagsledamöterna från allianspartierna i Värmland.
På schemat i morgon fredag står bland annat möten med cheferna i KBM i Stockholm respektive Räddningsverket i Karlstad.

Nu läggs de sista bitarna på plats för en grov organisation och allt annat som presenteras den 19 juni, klockan 10 för alla medarbetare i de tre myndigheterna och strax efter lunch för omvärlden och medierna. Det betyder fackliga samtal och förankringsprocesser.

Vi vet att det går rykten, många frågar, många undrar självklart. Svaret från MSB-kommittén och dess sekretariat är emellertid stenhård - inga kommentarer.
Medarbetarna ska få informationen först.

tisdag, juni 10

Hårt arbete och givande möten

Två bra möten på måndagen, ett med alla de samlade facken, även de lokala.
Och sen en lång intensiv arbetsdag med referensgruppen, förstärkt med de två chefsjuristerna Key Hedström och Maria Broms Hagelin.
Denna vecka är intensiv. Arbete pågår. Tidsplanen håller.

fredag, juni 6

På andra sidan

Jag skriver dessa rader från House of Sweden i Washington. Hit kom jag i tisdags för att delta i en stor konferens som anordnas av Department of Homeland Security(DHS). Sverige har ett bilateralt avtal med USA/DHSsäkerhetsforskningsområdet som KBM förvaltar.
Min uppgift blev att bjuda in DHS till den stora säkerhetsforskningskonferens som Sverige och MSB ska stå värd för nästa år i samband med vårt ordförandeskap i EU.

Till Washington hade ett stort antal myndigheter, företag, universitet och organisationer kommit för att visa upp sig och sina tekniska innovationer. Den svenska paviljongen var välbesökt och jag tror att vi imponerade på den amerikanska publiken. Det var också roligt att notera det nätverkande som kom igång mellan de svenska deltagarna. Det kanske är lättare att ta kontakterna när man är på andra sidan!

Vårt försvarsråd i Washington, Michael Mohr, hade också vinnlagt sig om att skapa goda förutsättningar för nätverkande genom att bjuda in till mottagning på ambassadens vackra takterass. Men vi fick flytta inomhus eftersom det var tornadovarningar och regnet öste ner. Vilka naturkrafter! Jag fick se ett Washington med nedfallna träd och utslagen el. Även i det stora landet står man sig slätt mot naturkrafterna. Varningar till allmänheten gick dock ut på bred front och förhoppningsvis räddades liv tack vare det. Några dödsolyckor inträffade dock på grund av nedfallna träd och elledningar.

Jag skriver lite kortare denna gång eftersom jag nu ska delta i ett seminarium på ett av Washingtons thinktanks. Där ska min brittiske kollega berätta om arbetet inom det brittiska Civil Contingencies Secretariat. Det ska bli spännande att höra. Krisberedskapsfrågorna står högt på dagordningen här i USA och det har varit glädjande att konstatera det amerikanska intresset för hur andra länder löser dessa frågor.

Och snart går flyget tillbaka till andra sidan.

Helena


__________________________________________________


Kort rapport från referensgrupp

På referensgruppens möte i veckan talade vi om kommunikationsplanen som myndigheterna gemensamt tar fram för att kommunicera de händelser som beskrivs i tids- och arbetsplanen. Diskussionen drog ut en smula på tiden, så den efterföljande dialogen kring uppdragen och de redovisade uppdragen blev relativt kort.

Stor del av referensgruppens möte användes för att ge en bra start för våra senaste konsulter; Pangea design som fått uppdraget att ta fram en grafisk profil för MSB.
Hela den processen visade hur viktigt det är med en bra referensgrupp. Heraldiska symboler utgår som möjlig del i en logotyp eftersom medarbetare på internationella uppdrag riskerar hamna i livsfara, till exempel. Svart är trevligt att arbeta med som färg, men försvinner i lera om symbolen används på exempelvis ett fordon.

På måndag ses referensgruppen igen och då går arbetet vidare med organisationsfrågorna. Men före det, på måndag morgon, samlas alla de fackliga organisationerna, lokala och centrala fackliga företrädare, till en dialog om det fortsatta arbetet.

Nästa vecka har vi också lagt in ett möte med MSB-kommittén, det vill säga alla de experter från olika departement som försvarsministern har förordnat.

Fler redovisade uppdrag

Alla redovisade uppdrag ligger nu på msb-kommitténs hemsida. Under fliken "Aktuellt" hittar man nu:

  • Bemanningspolicy
  • Värdegrund och berättelse
  • Uppdrag, hittills 19 till antalet med ett antal deluppdrag. Det 19:e uppdraget gick ut igår och ännu inte anslagits på hemsidan. Det handlar om att ta fram en grafisk identitet för MSB, logotyp, grafisk manual för stilsorter, färger och så vidare. Det uppdraget läggs ut på måndag.
  • Redovisade uppdrag, en stor mängd - alla vi fått in ligger nu ute.

Alla ni som nu slitit för att under väldigt kort tid ta fram underlag;
varmt tack.

Det kommer att komma en respons på redovisningarna, vi arbetar för högtryck för att kunna ge feedback snarast. I några fall kommer det behövas kompletteringar, i andra fall har processen att ta fram underlag tydliggjort problem som ska lösas. Ytterligare andra har löst problem eller rett ut frågor som behövde redas ut.

Eva

onsdag, juni 4

Rykten

Precis som vi tidigare har sagt i arbets- och tidplanen så kommer ett antal övergripande frågor om organisation och lokalisering mm redas ut den 19 juni.

Detta mot bakgrund av att det kan förekomma rykten och andra uppgifter i alla tre berörda myndigheter. På förekommen anledning vill vi understryka att dessa frågor är långtifrån klara, och att mycket arbete återstår även efter den 19 juni.

Eva

måndag, juni 2

Måndagar

...är sekretariatets planeringsdagar och nu kan man nog säga att det är mer produktion än planering också över måndagarna.

hemsidan hittar man nu ett antal redovisningar av uppdragen (under fliken Aktuellt). Några fattas, det kan vara av praktiska skäl eller att de helt enkelt inte kommit in ännu. I princip försöker vi lägga ut dem så snart som möjligt. Uppdragsredovisningar bearbetas just nu, vilket i klartext betyder att MSB-kommitténs sekretariat läser, diskuterar, skissar, rådfrågar.

Parallellt pågår arbetet med att metodiskt vrida och vända på de grundläggande frågorna som så småningom ska ge svaret hur MSB ska organiseras, hur instruktionen för myndigheten ska lyda mm.

Referensgruppen träffas nästa gång på onsdag. Kalendariet här på bloggen till höger uppdateras i morgon tisdag.

söndag, juni 1

Examenstider

Så har vi vänt blad i kalendern och skriver nu juni månad. En månad då mycket ska avslutas innan sommarstiltjen sätter in och en månad som för många innebär att man tar ett steg vidare i livet. Jag tänker inte minst på alla studenter som flockats på gator och torg i Stockholm. Med dånande discomusik har de passerat MSB-kommitténs lokaler. Och även vi har väl känt av att det råder lite av examenstider för MSB-kommittén och dess arbetsgrupper.


Exakt två månader har gått sedan vi började och i veckan som gick kom en stor del av uppdragsredovisningarna in. Vi läser och begrundar och jag känner mig väldigt glad över att arbetet flutit så bra mellan myndigheterna. För det ska jag inte sticka under stol med - en tanke jag haft med uppdragen har varit att påbörja integrationen mellan medarbetare i SRV, KBM och SPF. Så förutom att MSB-kommittén får ett gediget och väl genomarbetat underlag för olika vägval så har man lärt känna varandra och varandras sakfrågor ute på myndigheterna. I vissa frågor har det gått lätt och i andra har det varit svårare. Inte minst i det stora uppdraget kring MSB:s operativa verksamhet har det kärvat lite i att hitta samsyn. Men glädjande nog har arbetsgruppen sagt att de fortsätter sitt arbete i syfte att nå en samsyn. Ja - det är inte lätt att kompromissa med sina hjärtefrågor! Och kompromisser slutar gärna i att alla parter känner sig ungefär lika missnöjda. Jag är dock ganska säker på att det går att hitta lösningar som medför synergier och förbättringar utifrån allas infallsvinklar. Arbetet får fortsätta helt enkelt.


I MSB-kommittén jobbar vi nu med att forma organisationsstrukturen. Vi träffas den 9 juni på eftermiddagen med referensgruppen och chefsjuristerna för att diskutera hur vi resonerar i kommittén. Det betyder att vi nu börjar se konturerna av MSB och var MSB ska bedriva verksamhet. En del av dessa tankar hoppas vi kunna dela med oss av inför det möte vi har den 9 juni på förmiddagen med både de centrala och de lokala facken. Ja som sagt - något av ett examensprov!


I veckan som gick besökte vi Revinge och fick ta del av den skånska gästfriheten. Det innebar att vi både matades med bra information om verksamheten på skolan, tankar om framtidens utbildningsverksamhet och med fantastiskt god mat. På kvällen var bitr. regementschefen värd på P7:s officersmäss. P7 och skolan i Revinge har ett utvecklat och nära samarbete som vi fick höra mer om.


Med på middagen var också företrädare för de olika deltagarna i ett samarbetsprojekt för att skapa ett Center of Excellence i Skåne. (Länken leder till en bakgrundsbeskrivning i pdf-format.)
Det är ett Center of Excellence som spänner bågen ordentligt och siktar på Europa som målgrupp för verksamheten. Fokus ligger på utbildnings- och övningsverksamhet med bidrag från såväl industrin, akademin och det offentliga Sverige. På Börshuset i Malmö hade vi chansen att diskutera dessa frågor med företrädare för en rad olika intressenter i detta nätverk. Till exempel Malmö stad som företräddes av Ilmar Reepalu, landshövdingen Göran Thunhammar, Pia Kinhult, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne, Anders Axelsson, rektor för Lunds Tekniska Högskola, Gunilla Fransson, nyutnämnd vd för Saab Security AB som specialiserar sig på civila säkerhetslösningar m.fl. Region Skåne håller ihop projektet.
Att vi i Sverige kan ha mycket att bidra med när det gäller utbildnings- och övningsverksamhet fick vi omedelbara bevis på när vi checkade in på Revingeskolans trevliga och bekväma rum. I vår korridor bodde en holländsk regions deltidsmannabrandkår som var uppe med egna brandbilar för att träna och öva på Revingeskolan.


I veckan som gått deltog jag också tillsammans med Göran Gunnarsson på Räddningsverkets "Nöjd-Kund-Dag". Det var värdefullt att höra både om den kundundersökning som Räddningsverket har låtit göra och hur deltagarna resonerade. Möjligen saknade diskussionerna med mitt sätt att se det lite koppling till MSB:s verksamhet. Men det är kanske inte så konstigt att resonemangen utgick från ett Räddningsverksperspektiv. MSB är ju inte formad än! Men det gav mig en bekräftelse på det jag redan konstaterat - vikten av att kommunicera både internt och externt. Vi kommer att få lägga mycket fokus på detta under MSB:s första verksamhetsår.
Att nå ut och nå fram till sina målgrupper blir en strategisk fråga. Och en sak kan vi vara säkra på - MSB och MSB:s medarbetare kommer att värderas och betygsättas av omvärlden från dag ett. Examenstiden tar aldrig slut helt enkelt. Därför lägger vi nu stor vikt vid utformningen av kravprofilerna till de högsta cheferna - de som ska rekryteras under augusti/september. MSB ska vara en kompetent och drivande myndighet. Omvärlden kommer att ha krav på oss, att vi har specialister och generalister, dvs. en kompetensbredd som väcker respekt och som visar respekt. En myndighet som ger energi i samarbetet med andra aktörer, som fungerar som motor som tillför kraft i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

För att vi ska bestå examensprovet måste MSB vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. Mer om detta kan ni läsa om i den utvecklade berättelsen om MSB-kommitténs värdegrund på hemsidan.

Helena