fredag, juni 13

Kort resumé av fredagen och repetition av kalendariet

Just hemkommen från Karlstad där chefer fått en första ordentlig presentation av tankarna kring den framtida organisationen av MSB.

På kort varsel samlades först cheferna i Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar, på morgonen i Stockholm, därefter cheferna i Räddningsverket i Karlstad med uppkoppling över video och telefon till flera andra orter.
Alla som tog sig tid, någon från en ledighet, ska ha tack för det. God uppställning och konstruktiva följdfrågor!

Ett viktigt skäl att informera chefer och lokala fackliga representanter är kommitténs ambition att öka både in- och utflödet av kommunikation.
Alla medarbetare ska om möjligt kunna tala med sin närmaste chef för att framföra synpunkter, ställa frågor. Processen är viktig både för att sprida korrekt information och omvänt, för att få in synpunkter och konstruktiva idéer.
Förankringsprocessen upplevs nu som snabb, säkert alltför snabb för många. Därför är det viktigt att hålla i minnet att arbetet inte avslutas nu, det är nu det börjar på allvar.

Tidsplanen ligger fast såvida inget oväntat inträffar:
På tisdag den 17:e avrundas det fackliga samrådet för de frågor som nu är aktuella; det är organisationen i grova drag, det är lokaliseringsfrågorna och det är kravbeskrivningarna för de första cheferna, de personer som i höst kommer att påbörja arbetet med att bygga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Information till alla medarbetare samtidigt klockan 10 på torsdag den 19:e juni. Medier och omvärld får veta mer efter lunch via pressmeddelanden mm.

MSB-kommitténs sekretariat svarar på frågor så snart vi förmår både nu och senare, i nära samarbete med informationscheferna och deras medarbetare på SPF, KBM och SRV.

ER

Inga kommentarer: