måndag, augusti 25

ABC för MSB

Denna måndag är för många första skoldagen. För MSB-kommittén blev det första höstmötet när för MSB viktiga frågor diskuterades: Förslaget till Regeringens instruktion för MSB, regleringsbrev, ändringar i förordningstexter - allt det där som är regeringens sätt att styra sina myndigheter.

Regeringens instruktion är den text som styr arbete, uppgifter, befogenheter och ledning i myndigheten. En instruktion gäller tills den ändras.

Regleringsbrevet är regeringens styrdokument för verksamhetsåret och ska läsas tillsammans med budgeten. Innehållet i regleringsbreven utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten och från regeringens prioriteringar.
Normalt har också fackdepartementet en dialog med respektive myndighet om regleringsbrevet under hösten. Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan myndigheten besluta om sin interna verksamhetsplan och budget.
I det här fallet, eftersom det är en ny myndighet, är samråd med andra departement extra viktigt och det är skälet till varför MSB-kommitténs experter diskuterat förslaget till regleringsbrev och instruktion noga idag.

Verksamhetsplan och budget är myndighetens eget redskap för att styra verksamheten. MSB-kommittén har lämnat in en budget för de åren 2009-2011 samt en första Verksamhetsplan där regeringens prioriteringar och andra särskilt viktiga uppgifter under första verksamhetsåret lyfts fram.

Förordningar är de lagtexter som regeringen beslutar om, de kompletterar alltså lagar och lagtexter som beslutats av riksdagen. Inrättandet av en ny myndighet påverkar många lagtexter. I vissa fall är det enkelt, det kan handla om att byta ut exempelvis texten "Styrelsen för psykologiskt försvar" mot "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" i en paragraf. I andra fall är de nödvändiga förordningsändringarna mer komplicerade. I några fall kan man passa på att förenkla eller förtydliga lagtexter.
Vissa lagtexter måste ändras av riksdagsbeslut - de förslagen lämnades in 4 augusti. Andra lagtexter, förordningar, kan regeringen besluta och de ska lämnas in 1 september.

Till det kommer den utredning kring samordningsbegreppet som utredaren Helena Lindberg överlämnar till regeringen senast den 1 september.
Samordning och hur samordning ska gå till är komplicerat tills man rett ut principiella ställningstaganden, regeringens prioriteringar och omvärldens förväntningar på den nya myndigheten. Då ryms svaret på frågan hur det ska gå till på några få rader.

Den viktigaste principen som återkommer i utredarens bedömningar kallas ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala fredstida förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en olycka, en kris eller i en krigssituation. Regeringen har betonat att ansvarsprincipen också gäller ansvaret att samverka före, under och efter en olycka eller kris och ansvaret att se till helheten. Det där ansvaret omfattar alla, från den enskilde till organisationer, företag eller myndigheter på alla nivåer.

Sammantaget gör det där att hela myndighetens verksamhet kan sammanfattas i en kort slagkraftig sentens:

MSB ska verka för ett stärkt samhällsskydd och god beredskap där alla tar ansvar.

Begreppet "samhällsskydd och beredskap" är alltså definitionen av allt som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, det vill säga allt det som de tre myndigheterna Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar gör idag.

Två närbesläktade principer utöver ansvarsprincipen brukar tillämpas när man talar om samhällsskydd och beredskap, nämligen närhetsprincipen och likhetsprincipen:
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under normala fredstida förhållande som under olyckor, kris eller krig.
Närhetsprincipen innebär att en olycka eller kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Imorgon tisdag träffas referensgruppen, och på eftermiddagen arbetstagarorganisationerna. Mötet med ATO kommer att behandla tillsättningen av de första tolv cheferna i MSB.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Msb-kommittén!
Efter att ha jobbat med samordning på KBM i ett antal år kan jag konstatera att det finns inget som är svårare än att samordna aktörer som inte har i uppdrag och inte vill bli samordnade. Såtillvida inte alla länsstyrelser, kommuner och de 30-tal myndigheter i "krisberedskapsförordningen" får ändrade uppdrag till att låta sig samordnas av MSB, så kommer Helena Lindberg att ha ett mycket svårt uppdrag framför sig med inställningen att "Samordning och hur samordning ska gå till är komplicerat tills dess att man har rett ut principiella ställningstaganden... Då ryms svaret på frågan hur det ska gå till på några få rader". Det riskerar att bli ett abrupt uppvaknande den 1 januari nästa år. Men lycka till!

/K

MSB-kommittén sa...

Hej K, och bra rutet. Själva samordnandet är ju som du säger kolossalt komplicerat, det var en smula slarvigt av mig att få det att låta som så enkelt.
Det är det inte.

Det är utredarens sammanfattande slutsatser av själva utredningsuppdraget, ramen kring samordningsuppdraget och MSB:s roll i det, som kunde rymmas på några få rader.
Men jag har ett förslag. I morgon eftermiddag, 1 september, lämnas Helena Lindbergs förslag i den här frågan till regeringen.
Det kommer då också att offentliggöras på hemsidan. Frågan har även studerats av bland andra experterna i MSB-kommittén och i referensgruppen.

Läs gärna förslaget och kom med synpunkter! Ju fler som läser och bidrar desto bättre blir det ju i slutänden.

Vänligen
Eva