tisdag, augusti 5

Överlämning av rapport till regeringen

Utredare Helena Lindberg och Thord Eriksson och Björn Myrberg
från sekretariatet överlämnar rapporten till Anna Sandahl på
Försvarsdepartementet.

Den första rapporten som nu har överlämnats till regeringen består av förslag till:
- verksamhetsplan för 2009
- verksamhetsmål för myndigheten och
- budgetunderlag för 2009-2011

De förslag till författningsändringar som måste föreläggas riksdagen omfattas också av rapporten och har tidigare överlämnats till regeringen.

I förslaget till verksamhetsplan, del 1 beskrivs verksamheten i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på en övergripande nivå. I verksamhetsplanen beskrivs de prioriteringar som måste göras under myndighetens första verksamhetsår 2009, för att att MSB ska kunna bedriva ett effektiv arbete. Under hösten 2008 kommer utredaren tillsammans med avdelningscheferna att arbeta fram en detaljerad verksamhetsplan del 2 som kommer att vara ett verktyg i den interna styrningen av myndigheten.

De verksamhetsmål som presenteras ska kunna ligga till grund för regeringens styrning av MSB. I vårpropositionen 2008 redovisade regeringen att styrningen av myndigheter bl.a. bör bli mer långsiktig och strategisk. Utredaren har tolkat att förslaget innebär att de verksamhetsmål som ska föreslås inte behöver följa den nuvarande strukturen i politik- och verksamhetsområden. Den nya föreslagna strukturen stämmer därför väl överens med MSB:s organisation, vilket underlättar styrningen av myndigheten.

I förslaget till budgetunderlag för MSB för perioden 2009-2011 ges en översiktlig beskrivning av myndighetens verksamhet, med förslag till finansiering.


Rapporten kan läsas på hemsidan, under fliken Aktuellt/Kommitténs rapporter.

Inga kommentarer: