tisdag, december 9

När får jag ett anställningspapper?

Det finns en viss oro bland visstidsanställda (medarbetare med tidsbegränsad anställning) samt medarbetare i Rosersberg och i Skövde som har fått besked om att de kommer att erbjudas jobb i MSB.

Här följer ett förtydligande om vad som gäller:

Kan jag lita på beskedet den 1 december?
De som redan fått muntligt besked (den 1 dec) ska lita på detta besked. Det sker inga ändringar av detta. Det formella tillsättningsbeslutet fattar Helena den 15 dec.
Den 1 dec innebar beslutet en avsikt att tillsätta dessa personer, därför är tillsättningen preliminär (i formell mening). Men den 15 delges också övriga sökande om vilka som fått befattningarna.

Men jag fick besked om inplacering tidigare!
Ja, inplacering är något annat, och gäller den som har placerats in, som har verksamhetsövergång och som alltså idag är tillsvidareanställd.

När får jag ett papper på att jag är anställd i MSB?
Marianne Sjöblom i Stockholm och Lennart Hansson-Böe i Karlstad har tagit på sig ansvaret för att anställningsbevis utfärdas. En förlaga eller mall håller på att tas fram. Anställningsbevisen bör vara utdelade vecka 51 (senast 19 december om man inte kommer överens om annat med någon).

Varför är inte listorna klara?
Ytterligare några befattningar bereds för tillsättning eller vikariat. När sekretariatet kan ge klartecken för att gå vidare med dessa så sänds de ut till de lokala fackliga företrädarna. Förmodligen rör det färre än 10 personer.
Dessa kommer då med i förhandling och beslut måndag 15 december. Det är nu ambitionen att sätta upp listor först när de är helt klara och det bör kunna ske den 15 december. men din blivande chef kan informera mer om vilka arbetskamrater du kommer att få. Beslutet att skjuta upp offentliggörandet av listor är förankrat både med chefer och fack, och bottnar i det faktum att felaktiga uppgifter kan skada enskilda medarbetare.

Och om jag inte har hört något då?
Du som sökte i senaste bemanningsomgången (medarbetare på Rosersberg eller Skövde, samt medarbetare med tidsbegränsad anställning), och som inte har fått erbjudande om anställning har eventuellt inte hört något.
Om du är osäker så prata med din nuvarande chef, eller med den chef som ansvarar för den/de befattningar du sökte.
Sekretariatet har förhoppningar om att nuvarande chefer har lyckats hjälpa till att informera alla, men eftersom så kolossalt många sökte, över 200 personer, så är risken stor att någon medarbetare fallit emellan.

Inplacering och tillsättning, vad är det?
Inplacering handlar om medarbetare som är tillsvidare-anställda idag och som har verksamhetsövergång, det vill säga de har rätt att följa med in i den nya myndigheten. De har fått en inplacering i MSB.
En tillsättning däremot är att jämstäla med en rekrytering, och tillsättningar berör främst medarbetare i Rosersberg och i Skövde, respektive visstidsanställda.

Jag sökte xx jobb, har det påverkat mina möjligheter?
Chefer och sekretariat försökt ta hänsyn till medarbetares önskemål, men det är verksamhetens behov som styrt urvalet.
Eftersom det i den senaste omgången handlar om ett rekryteringsförfarande fanns inga begränsningar, några sökte en eller två eller tre befattningar, några sökte 25. Det faktum att den som sökt färre jobb kan ha missat att söka en viss befattning har övervägts liksom det omvända - den som sökte väldigt många jobb har endera bred kompetens eller en viss övertro på sin kompetens. Några spontanansökningar som har kommit in har också vägts, och vägts lika, även om de inte formulerat exakt vilken befattning de varit intresserade av. Kort sagt har inte antalet sökta befattningar påverkat möjligheterna utan det är MSB:s behov som har vägts mot sökandes kompetens.

5 kommentarer:

Johan sa...

Tror ni skrivit fel i första stycket. Ni menar väl visstidsanställda och inte tillsvidareanställda?

T.P. sa...

Innehåller anställningsbevisen uppgift om lön? Lönen borde man ju förhandla om först, eftersom det rör sig om en rekrytering, och många visstidsanställda till viss del byter arbetsuppgifter och/eller får mer ansvar när de börjar som fast anställda i MSB.

MSB-kommittén sa...

Johan, tack. Givetvis har du rätt och nu är det korrigerat tack vare ditt skarpa öga och vänliga påpekande.

TP.
Anställningsbeviset reglerar inte lön och förmåner såvitt jag känner till, men just den typen av praktiska frågor är också under beredning. Därtill pågår fackliga förhandlingar om ett inrangeringsavtal.

Det papper som nämns här handlar om arbetsgivarens -dvs Helena Lindbergs - kommande beslut (den 15 december) att tillsätta ett antal befattningar.

Anonym sa...

Tycker inte riktigt att frågan ovan om lön besvarades. Anser också att det borde vara en förhandling om lönen eftersom det handlar om rekrytering och tillsättning för de som tidigare varit visstidsanställda. Dessutom är det ju så att många faktiskt varit visstidsanställda under en relativt lång tid utan att ha fått någon reell möjlighet att löneförhandla vilket innebär att man halkat efter i lönen ganska rejält. Jag kan visserligen förstå att man inte i nuläget har tid att förhandla med samtliga som gått från visstids- till tillsvidareanställning, men det är något som bör beaktas och rättas till snarast i MSB.

MSB-kommittén sa...

Nu kan jag bevsra TPs fråga fullt ut, eftersom beredningen är klar:

Det är som sagt omöjligt att genomföra ett 100-tal löneförhandlingar på några få arbetsdagar mitt i jul - och nyårshelger, och blivande medarbetare i MSB måste ju ha ett reglerat avtal och rimliga möjligheter till löneförhandling.

Detta är den generella lösningen; Man får ett anställningsbevis och den lön man har nu som tidsbegränsat anställd eller hur nu omständigheterna ser ut före tillsättning.
Sedan kommer lönen att behandlas i ordinarie lönerevision i början av 2009. Det komer säkert finnas undantag från detta generella tillvägagångsätt.

Så jag måste alltså förtydliga svaret ovan:
Lön framgår av anställningsbeviset och även om lönen ska behandlas i lönerevision eller inte.

ER