torsdag, november 27

Frågor och svar

För tillsvidareanställda:

När ska jag ha fått besked?
Medarbetare som fått inplacering, det vill säga du som är tillsvidareanställd och har fått en inplacering, ska senast i morgon fredag ha fått tydligt besked om den saken. Det finns medarbetare där det återstår en beredning, men varje enskild person ska då känna till den processen.
Den som är tillsvidareanställd och inte kommer att få en inplacering ska ha fått besked av din nuvarande chef om det.

Vad händer om jag motsätter mig inplacering?
Om du motsätter dig inplacering behöver vi få ett skriftligt besked om det senast klockan 13 på fredag. Var noga med att du förstår konsekvenserna. Personalavdelningen kan hjälpa till om du är osäker. Konsekvenserna kan bli att du går miste om Trygghetsavtalet, men det varierar från fall till fall.
Du skriver till någon av oss i MSB-kommitténs sekretariat; thord.eriksson snabel-a defence.ministry.se eller eva.rundkvist snabel-a defence.ministry.se.

Jag har inget hört!
Prata med din nuvarande chef i första hand.

Jag fick besked att jag fått en inplacering jag inte hade önskat mig och det kom som en överraskning!
Ett par sådana fall har dykt upp, där medarbetare har fått besked om en inplacering de varit oförberedda på. Detta ber vi i sekretariatet om ursäkt för. Förklaringen är förstås tidsbristen och det komplicerade pusselläggandet in i det sista har lett till att några medarbetare inte informerats på det sätt vi hade avsett.

Vad händer om jag tackar nej?
Vid ett nej till en erbjuden inplacering behöver du avgöra om det också innebär ett nej till verksamhetsövergång. Det kan innebära att du går miste om Trygghetsavtalet, så var noga med att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.
Vissa fall är lättare att bedöma: Den som arbetar i Sollefteå idag och erbjuds en befattning i Karlstad kommer att omfattas av Trygghetsavtalet även om man tackar nej till inplacering. Det är därför att i det fallet handlar det om en omlokalisering, verksamheten flyttar till annan ort.
Men medarbetare i Kristinehamn som tackar nej till en erbjuden inplacering i Karlstad kan - beroende på omständigheter i övrigt - komma att förlora möjligheten till Trygghetsavtalet. Det görs alltså en individuell prövning.

Jag har fått inplacering med omlokalisering, nu undrar jag om villkoren.
Det finns ett särskilt villkorspaket som behandlar villkoren för den som måste flytta. Eftersom reglerna är snåriga och har skattemässiga konsekvenser är det viktigt att tala igenom de detaljerna ordentligt. Vänd dig i första hand till personalavdelningen.

Vad händer för medarbetare som inte fått inplacering i MSB?
Ett antal medarbetare omfattas av individuella lösningar, en del av de lösningarna är fortfarande under beredning.
Alla tillsvidareanställda med verksamhetsövergång i SRV, KBM och SPF följer med in i MSB. Där kan övertaliga medarbetare sägas upp på grund av arbetsbrist. Detta gäller inte medarbetare i Rosersberg och i Skövde eftersom dessa inte omfattas av verksamhetsövergång.
För att inte en process om uppsägningar ska bli utdragen och lämna enskilda medarbetare utan besked mitt i julhelgen, så inleds samtalen med de centrala facken redan innan myndigheten MSB finns.
Den 15 december sker en överläggning som förberedelse. Mer information om det kommer också senare i bloggen.För medarbetare i Rosersberg och i Skövde samt för visstidsanställda medarbetare


Hur går tillsättningsarbetet till?
Klockan 09.00 på fredag morgon vill vi ha in preliminära förslag från enhetscheferna, och de ska då vara avstämda mot varandra i de fall en och samma person har sökt flera befattningar. Det vill säga chefer ska ha kommit överens.
Det är första steget på en process för att få fram preliminära förslag på tillsättningar. Förslaget ska sedan stämmas av med de lokala facken och förhandlas. På måndag eftermiddag är tid avsatt för förhandling med de centrala facken.

Vad händer med den preliminära listan?
Den skickas till HR-stödet på respektive ort som går igenom listor och sammanställer.
Klockan 12.00 skickas listorna till sekretariatet/beredningsgruppen för en avstämning.
Klockan 13.30 skickas de avstämda listorna ut till facken, centrala och lokala ska få dem samtidigt
Klockan 14.00 sker en avstämning med lokala fack.
Klockan 16.00 cirka åter till sekretariatet som då kan komplettera listor till de centrala facken.
Sen tar vi helg. (Antagligen fortsätter beredningen under helgen.)
På måndag den 1 december klockan 13 är det förhandling.

Vad sker med spontana ansökningar/ansökningar utanför webbverktyget?
Det finns kan man säga två grupper av spontana ansökningar. Dels de som på vinst och förlust skickat in en intresseanmälan, dels personer verksammma på respektive myndighet som sökt utanför webbverktyget. Dessa ansökningar beaktas som komplement till de listor som finns i webbverktyget.

Jag har hört att alla visstidsanställda ska "varslas" den 1 december.
De medarbetare vars tidsbegränsade anställning går ut den sista december kommer att meddelas att anställningen upphör vid årsskiftet, då myndigheten upphör. Medarbetare med tidsbegränsad anställning under längre tid än till årsskiftet har verksamhetsövergång med oförändrade villkor.

Så man kan bli "uppsagd" och "anställd" samma dag?
Ja, det kan nog uppfattas så. Du kan få ett besked att din tidsbegränsade anställning upphör, samtidigt som du får ett besked om att du kan komma att erbjudas en befattning i MSB.

Men, jag har ett vikariat nu som varar till april!
Då gäller verksamhetsövergång för den tiden du har ett anställningsavtal om, dvs till april.

Får nu alla besked den första december?
Nej antagligen inte, trots allt, men de allra flesta ska kunna få ett preliminärt besked. Ska man vara realistisk så är ju läget det att över 200 söker, och antalet befattningar som ska bemannas är fortfarande en bra bit över 100. Den första december ska det förhandlas. Det är troligt att beredningsarbetet fortsätter några dagar till och det gäller även tillsvidareanställda medarbetare med individuella lösningar.

Det har kallats till personalinformation på måndag den 1 december klockan 15, vad sker då?
Helena Lindberg kommer då att hålla en videokonferens, hon kommer då direkt från den fackliga förhandlingen. Oavsett hur den går kommer Helena Lindberg då att berätta om arbetet hittills, om det återstående arbetet och kanske några ord om framtiden.
Även om det tyvärr inte går att ställa frågor till Helena av tekniska skäl, rekommenderar vi att du deltar. Frågor kan du sedan ställa här, via bloggen, om du vill. Alternativt helt enkelt genom att skriva epost eller ringa sekretariatet.

Vem ger besked till visstidsanställda respektive till medarbetare i Rosersberg och i Skövde?
Som vid förra bemanningsvarvet ber vi din nuvarande chef om att informera visstidsanställda. Tillträdande chef har ansvaret att tala direkt med den/de personer som man vill erbjuda en befattning.


Övriga frågor

Brukar man göra så här?
Nej. Normalt förfarande med så många inblandade och en så komplicerad verksamhet är att arbetsgivaren placerar in medarbetare och därefter förhandlar om inplaceringarna. I det här fallet har medarbetare haft möjlighet att framföra individuella önskemål.

Var ska jag infinna mig den 1 januari?
Nu ska bemanningsprocessen avslutas samtidigt som verksamhetsplaneringen avrundas. På respektive orter pågår en lokalplanering. Tids nog kommer varje enskild medarbetare veta var han eller hon ska inställa sig i januari. Alla de sakerna återkommer vi också till senare här i bloggen!
I dessa delar kommer det också att ske täta avstämningar mellan MSB-kommittén, de nuvarande myndigheterna och avvecklingskommittén/avvecklingsmyndigheten.

onsdag, november 26

Jämställt bland chefstillsättningar?

Könsfördelningen på chefer är en återkommande fråga:
Just nu 30 män respektive 20 kvinnor (alla chefsbefattnignar inräknade).
Det betyder att 60 procent är män och 40 är kvinnor. Tre enhetschefsbefattningar är vakanta.

tisdag, november 25

Över 190 söker

När webbverktyget stängde vid midnatt natt mot tisdag hade ungefär 190 loggat in och förklarat sitt intresse för i storleksordningen 158 befattningar som återstår att fylla, varav ett 20-tal vikariat. Till det kommer ett 50-tal externa intresseanmälningar inklusive spontanansökningar. Ansökningstiden gick ut vid midnatt.
Eftersom vissa hade sökt väldigt många befattningar handlar det om långt över 700 ansökningar, vilket i sin tur innebär att arbetet blir nästan lika omfattande som i första omgången. I skrivande stund är det oklart hur många medarbetare i Rosersberg respektive Skövde som sökt befattningar.

Vad händer nu?
Enhetscheferna går igenom ansökningarna. I vissa fall kan det behövas intervjuer, referenstagning i en vidare krets och allt sådant som hör normala anställningsförfaranden till. Avstämning som tidigare med HR-stöd och beredningsgrupp.
Senast på fredag klockan 09.00 ska cheferna komma med sina önskemål enhetsvis på listor, och då ska varje namn vara avstämt mot andra chefers önskemål.

Förhandling sker måndag och personalinformation är planerad till klockan 15.00 måndag eftermiddag via videolänkar.
Mer information kommer här i bloggen senare i veckan om hur, när och var besked lämnas denna gång.

1 december
Måndagen den 1 december kommer alla visstidsanställda medarbetare att få besked om att anställningen upphör därför att myndigheten upphör, och det beskedet lämnas oavsett hur bemanningsprocessen går.

Ambitionen att vara färdig den 1 december är alltså ställd i relation till det besked som alla visstidsmedarbetare kommer att få senast den dagen.
Den som sökt en anställning i MSB bör få veta hur det gick ungefär samtidigt för att undvika otydliga besked. Men som sagt, det är en process som är mycket komplicerad och det återstår en förhandling.

Besked lämnas...
Eftersom intresset är så stort och tiden knapp utreder sekretariatet nu hur, var och när besked ska lämnas denna gång. Troligen blir det en modell liknande den förra gången, men mer information om det kommer här i bloggen senast torsdag.

måndag, november 24

Ny enhetschef

Ännu en enhetschef har utsetts, Enheten för brandskydd och brandfarliga varor på Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder kommer att få Patrik Håkansson som enhetschef.

Han arbetar nu på SRV....


Vakanta chefsbefattningar
Enheten för informationssäkerhet och medieberedskap anmäls som vakant. Nu utlyses också den befattningen externt. Enheten är placerad i Stockholm.

Som tidigare kungjorts sökes även två enhetschefer till Sandö, enhetschef för Internat respektive Utbildningsstöd. Annons om de lediga befattningarna på Sandö infördes i lokal- och regionalmedier i lördags.

Med om lediga befattningar kan man läsa på hemsidan www.sou.gov.se/msb under fliken Lediga jobb.

Beslut om inplacering

Helena Lindberg har fattat beslut om inplacering av 679 tillsvidareanställda i MSB.

Beslutet innebär att medarbetare med verksamhetsövergång får ett klart besked under de kommande dagarna. Beskedet lämnas muntligt av din närmaste chef.

Samtidigt pågår samtal om individuella lösningar med några medarbetare. Det kan röra sig om enstaka medarbetare där inplacering i MSB inte är klar. Det kan också röra sig om individuella pensionslösningar och liknande.


Saco hade invändningar mot att beslutet om inplaceringar tas innan alla individuella lösningar är klara.
- Jag hade naturligtvis helst sett att alla tre facken stått bakom beslutet om inplaceringar nu, men väljer att gå vidare eftersom 679 medarbetare annars skulle tvingats vänta på besked, säger Helena Lindberg.
- Ambitionen är att hitta lösningar för alla medarbetare och samtidigt minimera antalet som sägs upp på grund av arbetsbrist.

torsdag, november 20

Nya enhetschefer för MSB utsedda idag

Cecilia Hammar, har idag utsetts till enhetchef vid servicenheten i Sandö.
Rolf Olsson har utsetts till enhetschef vid enheten för övning, avdelningen Utbildning, övning och beredskap.
Per-Åke Mårtensson har utsetts till enhetschef vid enheten för Omvärld och beredskap, avdelningen Samordning och insats.


Två lediga befattningar som enhetschef på Sandö
Två befattningar som enhetschefer på Sandö är vakanta och nu går vi ut och annonserar externt.
Annons via blogg/hemsida, samt i lokala/regionala tidningar på lördag;

Enhetschef för Internat respektive
Enhetschef Utbildningsstöd

Mer uppgifter hittar du via den här länken till lediga jobb i MSB.
Frågor kan besvaras av Anita Gahlin, verksamhetschef på Sandö, på telefon 070-342 83 82
Ansökan ställs till
MSB-kommittén, Vasagatan 8-10, 103 33 Stockholm senast den 8 december.
Eller skicka ansökan till thord.eriksson snabel-a defence.ministry.se
Om du skickar med post, vg märk kuverteret med "Enhetschef Internat" respektive "Enhetschef Utbildningsstöd".

onsdag, november 19

Orolig väntan

Helt begripligt går många oroligt och väntar på besked, vi får signaler från flera håll om den saken och ber om tålamod ett tag till. Som under hela den här processen är inget klart innan det är färdigt.

När cheferna inte kan besvara din fråga om du fått den inplacering du önskat eller som ni har diskuterat, så beror det på att de inte kan ge tydligt besked innan helheten är klar även om just det enskilda fallet kan vara solklart.

Det i sin tur beror även på hur den fackliga förhandlingen slutar och att vi klarar att både säkerställa rätt kompetens för den verksamhet MSB ska bedriva och ta hänsyn till enskilda medarbetares önskemål så långt det är möjligt. Dessutom månar vi om att tillsvidareanställda medarbetare som inte kommer att följa med till MSB oavsett orsak får besked i enskilda samtal och inte genom rykten eller så.

Beslut om inplacering av tillsvidareanställda den 24 november betyder inte att besked kommer alla till del då. Det kan mycket väl komma ett besked först i anslutning till den 1 december då - det är fortfarande ambitionen - bemanningen ska kunna avslutas med en facklig förhandling och beslut kring tillsättningar även av medarbetare i Rosersberg, i Skövde och tillsvidareanställda.
Ambitionen är att ha en färdig plan som tydliggör hur besked ska lämnas, när besked lämnas och av vem. Den planen ska vara klar nu på måndag den 24 november.

Det förekommer listor självfallet och vi har sökt vara öppna och i dialog dela med oss av uppdaterad information till fackliga företrädare med flera just för att vi ska kunna hjälpas åt i processen. Utsätt inte heller de fackliga representanterna för krav på att få besked via dem.

Dessutom fångar vi upp signaler om att det spekuleras lite, går rykten om olika saker, några uttrycker besvikelse och andra lugn, några säger öppet att de känner förtroende för processen, andra är lika kraftfullt misstrogna.
Allt det där är naturligt när oron ökar.
Vi på sekretariatet vädjar till alla att nu ha det tålamod som krävs just av hänsyn till arbetskamrater och medarbetare.
ER

tisdag, november 18

Måndagens inplaceringsarbete

Under hela måndagen fortsatte inplaceringsarbetet och det pågår ett bra samarbete med alla de lokala facken och med de centrala facken.
Därför kunde ett preliminärt förslag lämnas över på måndagen, och under måndag kväll pågick ett febrilt arbete för att mata in nya uppgifter i det webbverktyg som strax öppnas för medarbetare i Rosersberg, i Skövde samt för visstidsanställda. Information om det sker via respektive SPF, SRV och KBM.
På måndag eftermiddag återstod ett fåtal olösta inplaceringar, fyra-fem fall, enligt beredningsgruppens beräkningar, (personalcheferna i KBM respektive SRV samt Margareta Meyer Ridbäck, MSB-kommitténs expertkonsult i arbetsrättsliga frågor).
Mer information får medarbetare via Gemnet och Navet, eller via din närmaste chef.

Kom ihåg att processen fortsätter och att inget är klart förrän alla pusselbitar kommit på plats. Den första december fattas beslut kring de tillsättningar som görs som ett resultat av kommande veckas arbete. Beslut kring inplaceringar fattas den 24 november.

Påminnelse också: att det pågår en process, en planering, kring beskedsprocessen. Den plan som ska tydliggöra svar på frågan när, hur och av vem får just du besked? Den planen ska vara klar senast den 24 november.

lördag, november 15

Uppsummering av pågående arbete

Inplaceringsarbetet fortsätter och arbetet pågår även nu under helgen. Under fredagen gjordes en omfattande insats som förefaller ha löst upp en hel del knutar. Alla involverade ska ha ett varmt tack för det arbetet!

På måndag ska ett förslag presenteras för de centrala fackliga organisationerna, efter ännu en avstämning med de lokala facken. Ambitionen är att processen då ska ha hunnit så långt att den fjärde bemanningsfasen kan inledas parallellt med inplaceringsarbetet, vilket innebär att medarbetare i Rosersberg, i Skövde och visstidsanställda kan bjudas in till webbverktyget.

En självklar fråga återkommer via olika kanaler:
Vem får jag ett besked av? När får jag beskedet? Hur får jag beskedet?
Svaret på de frågorna varierar, beroende på situationen. Därför pågår också ett arbete för att skapa en tydlighet även kring detta, en plan för beskedsprocessen, som ska vara klar måndag 24:e november.

Om du inte har hört något behöver det inte innebära ett negativt besked. Det kan helt enkelt vara så att du kommer att föreslås för det du har valt. Däremot gäller det omvända, medarbetare ska slippa plötsliga överraskningar. Ingen ska föreslås för något man inte önskat utan att först bli vidtalad.

Samma tidsplan gäller fortfarande. Målet är att bemanningsprocessen är klar den 1 december och att besked alltså kan ges till samtliga medarbetare senast den dagen, möjligen med enstaka undantag där en diskussion fortfarande kan tänkas pågå.

Logotypen
Veckans stora samtalsämne på bloggen är debatten om logotypen.
En blogg uppmanar ju till debatt och ibland är det kanske viktigare att lyssna än att gå i svaromål, som i fallet med diskussionen om logotypen.
Ett par frågor finns det dock anledning att utveckla ett svar på.

Varför ska det heta MSB på engelska?
Det engelska namnet är Swedish Civil Contingencies Agency och logiskt sett borde det förkortas SCCA, tycker några.
Man kan välja att ha en särskild förkortning på engelska, det har exempelvis Statens Räddningsverk (SRSA på engelska) och Krisberedskapsmyndigheten (SEMA på engelska) men inte Styrelsen för Psykologiskt försvar som heter The National Board of Psychological Defence och förkortas SPF även på engelska.
Det finns fler exempel på internationellt verksamma myndigheter som använder sin inhemska förkortning som namn i det internationella mötet; FOI, SIDA och dess norska syster NORAD exempelvis. MSB har också en norsk syster och den myndigheten heter DSB även på engelska och har förkortningen som en del av logotypen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ett namn så långt att förkortningen MSB troligen blir vanligare i dagligt tal. Det låter sig uttalas på många språk och är enkelt att säga. Därför fanns alltså möjligheten att låta namnet utgöra en aktiv del av logotypen. Det där är bakgrunden till det valet.

Behöver man ha en beskrivning av sin logotype?
Man kan välja att ha en berättelse knuten till sin logotype i syfte att förstärka ett budskap. Ett tydligt sådant exempel är berättelsen om EU-flaggan. Motsatsen finner man i Röda Korset respektive Röda Halvmånen, de behöver knappast förklaras.
Några har reagerat på beskrivningen av logotypen. Det är bra, för det visar att den diskussionen bör fortsätta in i MSB och det hör ihop med behovet av att utveckla en gemensam syn på värdegrundsfrågor i den nya myndigheten så småningom.
I fallet med MSB-logotypen är symboliken mellan det stabila och det rörliga det viktiga, men kanske är det så uppenbart att det inte behöver förklaras. Valet av form och färg är utforskad och testad i olika kulturer för att logotypen inte ska förknippas med symboler eller tal som kan framkalla starka reaktioner, men det finns aldrig garantier. Tänk exempelvis på de häftiga reaktioner som den danska flaggan framkallade sedan en dansk tidning publicerat teckningar som kunde uppfattas som kränkande.

ER

torsdag, november 13

Nils Svartz blir överdirektör vid MSB


Regeringen utsåg idag Nils Svartz till överdirektör vid MSB.

Förordnandet gäller från och med årsskiftet då Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned.


Nils Svartz är idag överdirektör vid Krisberedskapsmyndigheten. Han har tidigare varit verksam på flera länspolismyndigheter, på Rikspolisstyrelsen och i Regeringskansliet.

- Regeringens beslut är ett positivt besked. Nils har bred erfarenhet och djup kompetens. Hans erfarenhet ger honom både en förståelse för det lokala samhällets vitt skilda förutsättningar och behov, och samtidigt insikt om de centrala processer som behövs för att stärka samhällsskyddet och beredskapen, säger Helena Lindberg.

- Han är dessutom en person som jag vet kan ge mig det stöd jag behöver för att bli en bra myndighetschef för MSB.


Som överdirektör vid MSB kommer Nils Svartz att driva på för den interna samordningen i myndigheten, för att stärka MSB:s förmåga att driva på för samordning externt.

– Jag ser MSB:s uppdrag som en del av en generell utmaning som rör hela samhället. Mycket av verksamheten både när det gäller skydd mot olyckor och krisberedskap kommer att gå på tvären i förhållande till andra samhällssektorer. Om 20 år, när vi blickar tillbaka på den här tiden, tror jag att vi kommer att se MSB som en del av en stor samhällsförändring, säger han.

Han ser fram emot att få arbeta med det mycket breda uppdrag som MSB har.

– Min blåljussjäl vurmar för individen och det operativa. Mitt samhällsintresse för de grundläggande värden som ska kunna upprätthållas även i en svår kris.

Nytt redovisat uppdrag Styrdokument

På MSB-kommitténs hemsida läggs under dagen ett nytt redovisat uppdrag ut, det handlar om de styrdokument MSB kommer att behöva ta fram och struktur för det arbetet.
Under fliken Aktuellt/Redovisade uppdrag.

torsdag, november 6

Logotypen!


Två klossar – den ena står fast, robust, den andra ruckad ur sitt läge, vriden några grader i ett tillstånd av tillfälligt kaos.
I vila. Alltid beredd, stabil, för att balansera den andra klossen i evig rörelse.
I centrum finns MSB.

Låter man blicken vila länge på logotypen upptäcker man de många facetterna, flera dimensioner, djup, bredd, höjd, rörelse.
--
De två klossarna bildar en åttauddig stjärna, en symbol med gamla anor i flera kulturer.
Riddarnas åtta-uddiga stjärna i Malteserkorset där spetsarna symboliserar Heder och ära, Tapperhet, Fromhet, Frikostighet, Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka, Vördnad för kyrkan, Dödsförakt, Trofasthet.
Den åttauddiga stjärnan har också använts inom brandkårer i Europa sedan 1800-talet. Precis som i riddarnas symbol, har varje udd i stjärnan har sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk normsamling för hela yrkeskåren. Uthållighet, Lojalitet, Kunskap, Mod, Omtanke, Skicklighet, Takt, Uppmärksamhet
--
Siffran 8 är ett lyckotal i Kina och Japan. Det står bland annat för tur, välgång och ekonomisk framgång. Det kinesiska ordet för 8 rimmar på samma språks ord för välstånd. I Kina finns också det filosofiska begreppet De åtta dygderna.
8 kan också sägas vara pånyttfödelsens tal. På den åttonde dagen börjar veckan om och med den åttonde tonen börjar oktaven om.
En liggande 8 symboliserar evigheten.
Under tillblivelsen av logotypen för MSB har nyckelorden öppen, kompetent och drivande varit närvarande, med fokus på individen och samhället.

Helena Lindberg
.
.
Frågor och svar
.
Har ni ritat ihop den där själva?
Logotypen har tagit fram under en process där många människor har deltagit, framförallt referensgruppen i vilken ju ingick de tre informationscheferna. Det är Pangea Design som gjort logotypen och även ansvarar för hela den grafiska profil som MSB kommer att få. Tanken är att webb, val av stilkstorter, utformning av skriftserier eller brevpapper och så vidare ska bilda en, enhetlig profil.
.
.
Jag vill använda logotypen, kan jag hämta den från bloggen?
Logotypen får inte användas utan särskilt tillstånd. Kontakta gärna informationsavdelningarna på SPF, KBM eller SRV alternativt sekretariatet för MSB-kommittén.
.
Varför är den röd?
Svaret är helt enkelt att rött syns. Rött är en färg som syns också när sanden yr runt en spade någonstans i Tchad, som skymtar genom leran på en sliten jeep i Sudan, som klarar att bäras av mörk bakgrund och av ljus bakgrund på ett papper, en t-shirt, en väska eller vad det kan handla om. Den låter sig kopieras på en gammal fax och syns ganska bra på kopian av en kopia.
.
Var finns den?
Informationsavdelningarna på respektive myndigheter håller på att arbeta med mallar för hur logotypen ska användas, vilka typsnitt som hör ihop med den etc.
.
Vi behöver Office-mallar (eller andra behov)!
Arbetet pågår, mer information via Gemnet respektive Navet.
.
Jag kan fixa en egen variant, vi ska göra xyz nästa vecka!
Nej. Kontakta informationsavdelningen och be dem om hjälp, processen att ta fram användbara mallar och regler för att använda logotyp och grafisk profil pågår. Det arbetet kan dra nytta av en aktuell konkret fråga om ett behov.
.
När ska man använda logotyper för KBM/SRV/SPF respektive MSB? Kontakta informationsavdelningen om den frågan också, men principiellt är regeln ganska enkel. De tre myndigheterna har verksamhet fram till årsskiftet. Sen försvinner myndigheterna med logotyper och allt. Logotypen för MSB används i praktisk gärning när den nya myndigheten uppstår, och i vissa begränsade men tydliga informationsinsatser som MSB-kommittén gör.
Så: efter årsskiftet är det MSB.
.
Kommer det att finnas en ordentlig manual?
Ja, det kommer att finnas en designmanual på webbplats så småningom.

onsdag, november 5

Torsdag klockan 10...

... är det premiärvisning av logotypen. Den "avtäcks" här på bloggen av Helena Lindberg.

Arbetet med inplacering MSB pågår och förefaller följa tidsplanen. De personer som tagit fram det webbaserade it-verktyget som nu kan användas smidigt med olika excellösningar har värda varmt tack för sitt arbete, det underlättar betydligt en ganska komplicerad process.

På fredag träffas "chefsgruppen" igen, den här gången på KBM. Med chefsgruppen avses de blivande avdelningscheferna i MSB.

På måndag är ett avstämningsmöte med de lokala facken inplanerat.

Några av de blivande cheferna i MSB besöker de "gamla" myndigheterna, men lägger själva upp planer för besök med utgångspunkt från behov av informationsöverföring, träffa medarbetare och förstås tid.

Avvecklingskommittén avtäcker i morgon torsdag sin hemsida, se separat notis om den saken.

Helena Lindberg besökte igår onsdag det nya European CBRNE center i Umeå, ett europeiskt nav för CBRNE-frågor. Hon fick äran att inviga centret med ett tal i anslutning till den internationella konferens kring utbildning och övning av CBRNE-händelser som pågick torsdag-fredag med deltagare från Kanada, USA, England, Italien, Sverige m fl länder.

Avvecklingskommittén öppnar hemsida

Adressen till avvecklingskommitténs hemsida kommer du att hitta här. (länk.)

Utredare Eva Hjortendal-Hellman, tfn 08-405 20 02
Huvudsekreterare: Stefan Dellså, tfn 08-405 80 84

Direktiv 2008:58

Avvecklingskommittén informerar också direkt ute på respektive myndigheter (SRV, KBM, SPF), i möten och via intranät.