tisdag, oktober 7

Intensiva dagar i Sandö

Hela chefsgruppen plus sekretariatet har nu tilbringat drygt ett dygn på Sandö. Det är första gången som alla har samlats och fått chansen att lära känna varandra lite bättre, bortsett från ett inledande första möte då intervjuer av enhetschefer planerades.
Alla har suttit tillsammans och diskuterat igenom befattning efter befattning för att bemanna enhetschefer i MSB, ett komplicerat pussel som inte är riktigt klart ännu eftersom några intervjuer återstår att göra och några referenser ska tas. Helheten ska ju bli bra och många överväganden måste göras.

Vad händer nu?
Jo, några kommer att få en aktiv fråga någon gång under de närmaste dagarna om de är intresserade av den befattning de har sökt. Några fler kan komma att kallas till intervjuer. Några kommer får besked att de inte har fått den befattning de sökt.
Sen ska de fackliga organisationerna på central nivå få information inför den fackliga förhandlingen den 17 oktober.
Men inte förrän den 20 oktober är allt klart och då offentliggörs namn och befattningar här i bloggen och på hemsidan

Stort tack till personalen på Sandö för gästfriheten, god mat och teambildande inslag, i synnerhet tack till Robert och Martin och förstås till Anita.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Såhär står det att läsa i Räddningsverkets jämställdhetsplan.

-----------------------------------
Mål för 2006-2008
• Vid rekrytering ska könsperspektivet alltid beaktas i syfte att uppnå en jämn könsfördelning (40/60). Detta gäller särskilt i dels yrkesgrupper som utgör rekryteringsbas för intern chefsförsörjning dels yrkesgrupper som identifierats som kraftigt kvinno- respektive mansdominerade. Könsfördelningen i dessa grupper ska följas upp årligen och om utjämning inte sker under denna jämställdhetsplans tillämpningsperiod ska åtgärder som positiv särbehandling, arbetsrotation eller arbetsutvidgning övervägas.

-----------------------------------
Har MSB kommitten beaktat detta och annat matnyttigt som står i Räddningsverkets jämställdhetsplan. Eller är det bara tomma ord? Det är dags att vara tydlig med hur jämställdhetsarbetet kommer att ske i den nya organisationen. Räddningsverket har kommit långt i dessa frågor och vi får hoppas att det inte i en kommande analys visar sig att MSB kommitten hjälpt till att gå ett steg tillbaka. Jämställdhet är en demokrati och rättvisefråga och det ligger i MSBs uppdrag som statlig myndighet att verka för ökad jämställdhet. Hur kommer det att ske? Hur har man tänkt när man rekryterar de kommande cheferna? Jag förväntar mig ett konkret svar.

MSB-kommittén sa...

Jag rekommenderar att du läser värdegrunden, som förvisso är ett levande dokument och därför kommer att utvecklas i MSB, men ändå är en utgångspunkt.
Ett citat ur den:

""För att förtjäna förtroende krävs öppenhet med vilket menas lyhördhet, men också ett aktivt bejakande av mångfald som medel för att stärka vår samlade förmåga och bredda synfältet.
Män och kvinnor, oavsett etnisk, religiös, kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder ska bidra till och berika arbetet och samarbetet.
Öppenhet förutsätter respekt för varandras olikheter och bejakar en mångkulturell, tillåtande miljö där alla visar varandra respekt i samarbete och i utveckling. Den attityden är lika giltig i samarbetet inom myndigheten som i möten med människor som i olika sammanhang kommer i kontakt med myndigheten.
MSB kommer att innehålla olika slags arv, olika typer av kompetenser och olika verksamheter som alla ska ges utrymme att växa och utvecklas i en öppen atmosfär.""

Svaret är alltså att jämställdhet, eller rättare sagt mångfald, inte är en demokratifråga utan själva förutsättningen för att MSB ska lyckas med det uppdrag myndigheten fått av regeringen.

Sedan värdegrunden skrevs har MSB-kommittén fått och uppfattat kritiken att ytterligare två diskrimineringsdimensioner bör ingå, ålder och transexuell läggning, eftersom dessa implementeras i diskrimineringslagstiftningen från och med årsskiftet.

Så arbetet har lyft från en jämtälldhetsplan till mångfald som en förutsättning. Det betyder att det krävs oerhört mycket arbete för att få fram de dimensionerna i MSB och det arbetet kommer att fortsätta.

Fördelningen av chefer ska vara någorlunda jämn avseende kön, men inte på bekostnad av kompetens.

Sen återstår det att göra något åt de andra sex dimensionerna.

Hela värdegrunden hittar du på hemsidan www.sou.gov.se/msb under fliken "Aktuellt/Rapporter"

MSB-kommittén sa...

Jag glömde berätta att det var Eva som svarade för MSB-kommitténs räkning nyss.

MSB-kommittén sa...

Just ja, en sak till. Räddningsverket har påbörjat ett arbete för mångfald inom Räddningstjänst som förtjänar att nämnas även om inte anonym frågar explicit efter det.
Den konkreta frågan är hur i all världen ska vi kunna få in fler kvinnor, fler invandrare, fler homosexuella och så vidare i Räddningstjänsten? Det är ett tydligt och viktigt utvecklingsområde som vore skada om det stannade av.
ER

Anonym sa...

Så åter till min fråga då, hur har man integrerat detta i rekryteringsprocessen av de nya cheferna?

MSB-kommittén sa...

Värdegrunden är integrerad i alla vägval. Alltså i bemanning av enhetschefer också.

Du ser resultatet bland de första chefsutnämningarna som är klara, där tre av fem avdelningschefer är kvinnor, som helhet är könsfördelningen 7-6. Jämställdhetsplaner och andra styrdokument från de tre myndigheter som ska läggas ner är inte aktuella för MSB som är en ny sammanhållen myndighet. MSB kommer formulera egna (anti-)diskrimineringsplaner och andra viktiga policydokument.

Hur värdegrunden tagits fram har vi berättat tidigare här i bloggen.

Om anonym fortfarande tycker något är oklart får han/hon gärna ringa mig, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Vänligen
Eva