torsdag, oktober 30

Lyckad offentlig hearing i Rotundan

MSB-kommitténs offentliga hearing "Ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar" på onsdagen fyllde hela Rotundan i Rosenbad med engagerade och intresserade från näringsliv, frivilligorganisationer, från kommuner och länsstyrelser, från landsting och myndigheter.

Mötet inleddes med en presentation av den nya myndigheten, varefter en öppen diskussion följde för att inhämta synpunkter på det fortsatta arbetet kring de samverkansfrågor som är centrala för MSB, i samspelet med andra aktörer i form av tre diskussionspunkter:
  • Ett stärkt och samordnat stöd till de aktörer i samhället som har det direkta ansvaret för samhällsskydd och beredskap

  • Effektiva och samordnande insatser vid nödlägen i samhället

  • Stärkt styrning och uppföljning av arbetet med samhällsskydd och beredskap

Som utgångspunkt för diskussionen låg bland annat MSB-kommitténs Samverkans-PM som överlämnades av utredaren till regeringen den 1 september och som den intresserade kan läsa här i en pdf-fil, länken leder till hemsidan.

Sammantaget kan man säga att hearingen speglade en stark förväntan på MSB som just samordnande aktör men också en oro för att inte myndigheten ska kunna infria de förväntningarna. I synnerhet lyftes samspelet mellan kommuner, länsstyrelser, landsting och centrala myndigheter fram som ett viktigt utvecklingsområde.

Att hearingen uppfattades som lyckad beror på att salen avslutade hearingen med en spontan applåd, vilket uppskattades mycket av arrangörerna!

Inga kommentarer: