torsdag, oktober 30

Inplaceringsarbetet - vad händer nu?

Inplaceringsarbetet
– vad händer nu och vem gör vad?


Viktigaste hållpunkterna i den fortsatta processen

3 november Inplaceringsarbetet börjar. Berednings- och förankringsprocessen ska vara klart den 17 november, så att förhandling kan ske den 21 november för beslut 24 november.

17-24 november Möjlighet för visstidsanställda och anställda i Skövde och Rosersberg att anmäla intresse till preliminära vakanser

24 november Beslut om inplacering av tillsvidareanställda

28 november Beslut om tillsättning på vakanser av visstidsanställda eller anställda i Skövde och Rosersberg

1 december Information till alla medarbetare i Räddningsverket, KBM och SPF om bemanningen av MSB

12 december Förhandling om övertalighet

17 december Slutrapport fastställes

Lyckad offentlig hearing i Rotundan

MSB-kommitténs offentliga hearing "Ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar" på onsdagen fyllde hela Rotundan i Rosenbad med engagerade och intresserade från näringsliv, frivilligorganisationer, från kommuner och länsstyrelser, från landsting och myndigheter.

Mötet inleddes med en presentation av den nya myndigheten, varefter en öppen diskussion följde för att inhämta synpunkter på det fortsatta arbetet kring de samverkansfrågor som är centrala för MSB, i samspelet med andra aktörer i form av tre diskussionspunkter:
 • Ett stärkt och samordnat stöd till de aktörer i samhället som har det direkta ansvaret för samhällsskydd och beredskap

 • Effektiva och samordnande insatser vid nödlägen i samhället

 • Stärkt styrning och uppföljning av arbetet med samhällsskydd och beredskap

Som utgångspunkt för diskussionen låg bland annat MSB-kommitténs Samverkans-PM som överlämnades av utredaren till regeringen den 1 september och som den intresserade kan läsa här i en pdf-fil, länken leder till hemsidan.

Sammantaget kan man säga att hearingen speglade en stark förväntan på MSB som just samordnande aktör men också en oro för att inte myndigheten ska kunna infria de förväntningarna. I synnerhet lyftes samspelet mellan kommuner, länsstyrelser, landsting och centrala myndigheter fram som ett viktigt utvecklingsområde.

Att hearingen uppfattades som lyckad beror på att salen avslutade hearingen med en spontan applåd, vilket uppskattades mycket av arrangörerna!

onsdag, oktober 29

SIsta dagen för intresseanmälan omgång tre

Detta är en påminnelse om att webbverktyget för intresseanmälan stängs ikväll.
Därefter startar processen för inplacering i MSB.

Mer information om vad som händer härnäst kommer publiceras här på bloggen, samt på respektive Gemnet och Navet.

ER

tisdag, oktober 28

Webbverktyget korrigerat

Tillagt:
Webbverktyget i sig har inte krånglat, utan det har varit inställningar i vissa datorer hos mottagarna, understryker teknikerna.

En felaktighet smög sig in i notisen nedan: denna gång går INTE en bekräftelsemail ut, utan du skriver ut dina val på en skrivare för att se att allt har blivit som du tänkte.

---

Det har varit trassligheter med webbverktyget, och en del korrigeringar gjordes under helgen men dessa korrigeringar ska inte påverka de val som gjordes förra veckan. Måndag och tisdag förefaller allt fungera bra.

Det är viktigt att du granskar ditt bekräftelsemail, som du får efter att webbverktyget har stängts. Av det ska det framgå vilka val du har gjort och om du lämnat din CV som tänkt.

Om din intresseanmälan verkar ha kommit på avvägar, prata med personalavdelningen.

Under processen kommer valen och listorna att dubbelkontrolleras, så att även den som inte valt något kan fångas upp och få ett direkt och personligt samtal om saken. Sekretariatet för MSB-kommittén vill understryka att webbverktyget är framtaget som stöd för bemanningsprocessen på uppdrag av sekretariatet och ska ses som ett verktyg för att hjälpa till att hålla ordning på väldigt mycket uppgifter.

Under helgen kommer listor att tas fram, dessa kan man bläddra i hos respektive personalenhet på måndag den 3 november.

fredag, oktober 24

Fakta om chefstillsättningarna

Fördelningen av enhetschefer föranleder en del frågor. Här följer en sammställning av hur valet av enhetschefer och andra chefer fördelat sig:

Av de högsta cheferna - d.v.s. avdelningschefer, direktörer och andra strategiska chefsfunktioner (chefsjurist och chef för internrevisionen) som rapporterar direkt till myndighetsledningen;
8 män och 6 kvinnor (inklusive GD)
Av dessa är fem inplaceringar, övriga är tillsättningar. Med inplacering avses verksamhetsövergång på nivån.

Av de nyss utsedda enhetscheferna är 20 män och 14 kvinnor.
(Chefsjuristen och chef för internrevision räknas då inte i den statistiken.)
Av enhetscheferna (totalt, exkl chefsjurist, internrevision) är:
23 inplaceringar
11 tillsättningar

Sammanfattningsvis är alltså könsfördelningen bland cheferna i MSB hittills
27 män
19 kvinnor

30 chefsbefattningar är inplaceringar
16 tillsättning eller rekrytering

6 enhetschefsbefattningar är ännu inte tillsatta

Bakgrunden:
34 SRV
9 KBM
0 SPF
3 externa rekryteringar

(GD eller ÖD har inte räknats in i ovanstående statistik).

ER

tisdag, oktober 21

Brevet till medarbetarna

Jag hoppas att du ska hitta en intressant befattning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Prata med din närmaste chef, med de nya enhetscheferna eller avdelningscheferna. Jag har bett dem om stöd i den fortsatta bemanningsprocessen. Medarbetarna i mitt sekretariat backar upp cheferna, informationsenheter och personalenheter för att svara på frågor.

En hel del kommer att kännas ganska välbekant nu när vi börjar närma oss detaljnivåerna. Men jag vill passa på att uppmuntra alla medarbetare till att våga testa gränserna. Kanske din erfarenhet och din kunskap kommer att göra nytta i ett möte med en ny spännande verksamhet eller i ett oväntat möte med andras kunskap? Kan du tänka dig att flytta? Kanske just din kompetens skulle ge verksamheten en värdefull skjuts på en annan ort eller i en annan enhet än den du själv först tror är den naturliga. Dra dig inte för att anmäla intresse för en befattning, även om du är osäker på om du lever upp till kraven. Ju mer människor från de tre nuvarande myndigheterna kan mötas i ny blandning i den praktiska vardagen i MSB, desto rikare, bredare och samtidigt vassare kommer MSB att bli, det är min fasta övertygelse.

Även nu, när den tredje delen av bemanningsprocessen startar, finns det utestående frågor. Det kan till exempel handla om var en viss typ av frågor ska handläggas. Bli alltså inte förskräckt över att din hjärtefråga inte finns uppräknad, men bevaka gärna så att den inte blir bortglömd. Vissa frågor ska genomsyra hela verksamheten: exempelvis mångfald och jämställdhet, miljöfrågor, värdegrundsfrågor, det internationella perspektivet och att vi ska vara samordnade i vårt bemötande med omvärlden. De namn som finns på befattningarna i webbverktyget är arbetsnamn och säger ingenting om vilka titlar MSB:s medarbetare kommer att ha efter den 1 januari.

Slutligen:

Var rak. Det lönar sig att berätta vad du faktiskt önskar dig, olika former av taktiska överväganden riskerar trassla till det för den som söker.

Lycka till med ditt val!

Helena

måndag, oktober 20

Viktig information till medarbetare i SRV, KBM och SPF

Via mail får alla tillsvidareanställda länk och annan information om användningen av webbverktyget. Det handlar om drygt 320 olika kravprofiler för cirka 780 befattningar.

Med det mailet följer ett brev från Helena Lindberg som publiceras i en egen bloggpost i morgon. Hon har också bett alla chefer om stöd för att klara inplaceringsprocessen på ett bra sätt, fråga alltså din närmaste chef - eller den chef som ska ansvara för befattningar på enheten du är intresserad av.

Det finns vakanta chefsbefattningar. De finns kvar i webbverktyget så att alla tv-anställda ska kunna anmäla sitt intresse, om de inte gjorde det förra gången.
Även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg och Skövde kan anmäla sitt intresse. Hur du går tillväga finns det information om på Gemnet respektive Navet. För medarbetare på SPF - ring någon i sekretariatet om ni inte nås av informationen på annat sätt!

Kom ihåg att anmäla ditt intresse senast den 29 oktober!

Webbverktyget stängs den 29 oktober, och öppnas därefter igen tidigast den 17 november för visstidsanställda, medarbetare i Rosersberg och i Skövde med de preliminära vakanserna för intresseanmälan.

Om du är osäker när du läser kravprofiler om du har rätt kompetens, dra dig inte för att våga fråga och våga pröva.

ER

Listan på enhetschefer, internrevisor och avdelningschefer

Idag klockan tio fattade utredaren sitt beslut angående tillsättning av enhetschefer. De fackliga förhandlingarna är avslutade.

Avd för verksamhetsstöd
Avdelningschef Ulrica Johansson

Enheten för service och säkerhet m.m.
EC Mats Ekström 054 - 13 53 90
Enheten för juridik
EC Key Hedström 054 - 13 51 52
Enheten för ekonomi
EC Berth Solberg 054 - 13 51 79
Enheten för personal
EC Lennart Hansson-Böe 054 - 13 51 67
Enheten för kommunikation
EC Sofia Jansson 054 - 13 52 25
Enheten för IT-stöd
EC Claes-Uno Brask 054 - 13 50 70

Avd för risk och sårbarhetsreducerande arbete
Avdelningschef Cecilia Nyström

Enheten för risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsprogram och planer
EC Anna Walldén 054 - 13 51 36
Enheten för den enskildes säkerhet och beredskap
EC Katarina Rydberg 054 - 13 50 45
Enheten för brandskydd och brandfarliga varor
EC Vakant
Enheten för farliga ämnen
EC Ingemar Malmström 054 - 13 50 64
Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet
EC Mette Lindahl-Olsson 054 - 13 51 27
Enheten för informationssäkerhet och medieberedskap
EC Vakant

Avd för utbildning, övning och beredskap
Avdelningschef Roy van Dalen

Enheten för stöd till och utveckling av räddningstjänst och krishantering
EC Håkan Axelsson 054 - 13 51 50
Enheten för stödsystem
EC Lars Nilsson 054 - 13 52 50
Enheten för utbildning
EC Pia Holmstrand 054 - 13 51 69
Enheten för övning
EC Vakant
Enheten för affärsstyrning av Rakel
EC Stefan Kvarnerås 08-593 712 02
Enheten för infrastruktur för Rakel
EC Marko Fagerström 08-593 713 97
Enheten för kundstöd för Rakel
EC Nina Andersson 08-593 713 38


Avd för samordning och insats
Avdelningschef Anneli Bergholm Söder

Enheten för samordning
EC Anna Nyman 08-593 712 89
Enheten för omvärld och beredskap
EC Vakant
Enheten för insatser
EC Kjell Larsson 0550- 22 70 10
Enheten för insatspersonal
EC Anna-Karin Hamrén 0550-22 70 28
Enheten för materiel och stödresurser
EC Thord Schyberg 0550- 22 71 06


Avd för utvärdering och lärande
Avdelningschef Pertti Nordman

Enheten för strategisk analys
EC Magnus Hjort 08-593 71 065
Enheten för inriktning och planering av samhällsskydd och beredskap
EC Mona Matsson 08-593 712 85
Enheten för inriktning och beställning av forskning och studier
EC Hans-Olov Byqvist 054 - 13 50 15
Enheten för tillsyn och tillsynsvägledning
EC Lena Tellvik 054 - 13 53 24
Enheten för lärande och olyckor och kriser
EC Thomas Gell 0586- 71 32 26

Chef internrevisionen
Mikael Henriet 054 - 13 51 37

Sandö
Verksamhetschef Anita Gahlin

Utbildning och utvecklingsenheten
EC Yvonne Näsman 0612-822 23
Utbildningsenhet 1 (Övrig utbildning)
EC Matts Good 0612-82 000
Utbildningsenhet 2 (SMO-utbildning)
EC Patrik Eriksson 0612-821 35
Serviceenheten
Vakant
Internat och restaurang
Vakant
Utbildningsstöd
Vakant

Revinge
Verksamhetschef Håkan Björklund

Utbildningsenhet 1
EC Richard Hartmann 0550- 22 70 53
Utbildningsenhet 2
EC Thomas K Nilsson 046 - 23 36 40
Utbildnings- och utvecklingsenhet
EC Bozena Werbart 046 - 23 35 90
Utbildningsstödsenhet
EC Jonas Evbäck 046 - 23 36 13
Serviceenhet
EC Kjell Jarlsborg 046 - 23 36 78
Internat och restaurangenhet
EC Charlotta Ankarlilja 046 - 23 35 92

lördag, oktober 18

OrganisationsskissDe närmaste dagarna kommer det att flöda av information och bloggen kommer att vara en bra ingång, men läs också på Gemnet respektive Navet!
Om du klickar på bilden får du en överblick, en slags orienteringstavla, över verksamheterna och samtidigt en fingervisning över nummersystemet för att hålla ordning på alla kravprofiler.


Den nedersta beskriver som synes verksamheterna i Sandö och Revinge.
Vakanta chefsbefattningar

På tisdag informerar vi om hanteringen kring vakanta chefsbefattningar:
De vakanser som finns kommer att ligga i databasen, det betyder alltså att du som är fast anställd har en chans till att anmäla ditt intresse redan på måndag.
21-29 oktober kommer även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg resp Skövde bjudas in att anmäla sitt intresse för vakanta chefsbefattningar.

Hur det går till informerar vi om på tisdag.

ER

torsdag, oktober 16

Var när hur! Info om informationsflödet m.m.

Kort om närmaste dagarnas aktiviteter:

 • På måndag den 20 oktober öppnas den tredje bemanningsfasen. Medarbetare kan anmäla intresse till en befattning den 20-29 oktober.
 • På måndag offentliggörs också de nya enhetschefernas namn och de vakanta enhetschefsbefattningarna. Mer information om rekryteringen av enhetschefer där det har uppstått vakanser kommer också inom kort.
 • Information kommer att skickas via epost direkt till medarbetare nästa vecka. Det pågår förberedelser för information via alla möjliga kanaler, men huvudsakligen via intranät, möten etc. Möte med Helena Lindberg med möjlighet att ställa frågor på KBM Stockholm den 20 oktober och på Räddningsverket Karlstad den 21 oktober och videouppkoppling till andra orter.

I morgon fredag är det möte med de centrala fackliga organisationerna för förhandling om; tillsättning av enhetschefer, bemanningsprocessen, kravprofiler och rekrytering till vakanta chefsbefattningar.

Alla tidsangivelser i den här bloggposten beror på om tidsplanen kan hållas och givet att de fackliga förhandlingarna går smidigt.

Längre information om samma sak:
Det pågår ett komplicerat och intensivt arbete för att få ihop hela pusslet.
Först och främst:
 • Hur man bemannar på ett så bra sätt som möjligt? Att få fram kravprofiler som är korta, tydliga, mätbara och enkla att förstå är inte enkelt. In i det sista pågår arbetet för att göra detta bra också i detaljerna. Många är involverade i det arbetet - avdelningschefer, enhetschefer, enskilda medarbetare och MSB-sekretariatet som ansvarar för att hålla ihop alltsammans, skapa enhetlighet, rätta till skevheter, samordna, säkerställa kvalitet och verksamhet och budget och samtidigt försöka hinna förankra alltihop och snoka reda på de borttappade detaljerna. Många har jobbat väldigt hårt de senaste två veckorna för att bidra i det pusselläggandet. Vi ber om viss förståelse för om det uppstår glapp just nu i kommunikationerna och feedback.
 • Bra IT-stöd som ska hjälpa till att hantera allas CV, det kan blir totalt närmare 1000 sidor CV och det ska gå att para ihop enskilda människors önskemål med behovet av att bemanna MSB med rätt kompetens och rätt person på rätt plats och samtidigt en fungerande helhet och bra arbetslag. Att tekniken fungerar kommer att upplevas av alla som väldigt viktigt. Det senaste testet på torsdag förmiddag fungerade bra.
 • Information - en mängd viktig information ska på mycket kort tid ska nå ut till alla medarbetare. Ingen ska glömmas, inte heller den som är tjänstledig, sjukskriven, på operationsbordet, akut resa någonstans, visstidsanställda e.t.c. Det ska gå att få grepp om den nya organisationen på mycket kort tid vilket ställer krav på tydlighet.
En viktig sak att komma ihåg när tredje fasen av bemanningen börjar är den grundläggande principen: att det handlar om verksamhetsövergång.
Det betyder att MSB huvudsakligen kommer att bemannas av medarbetare som idag är anställda i någon av de tre myndigheterna SRV, KBM eller SPF. Därför skiljer sig hela förfarandet från en vanlig rekrytering.

För det andra att kravprofilerna är inte befattningsbeskrivningar i vanlig mening. Kravprofilerna är en beskrivning av arbetsområdet, och en beskrivning över vad som krävs för att klara uppdraget. Precis som tidigare är alla titlar arbetsnamn, vanligen efter den enkla principen "Handläggare för..." följt av en beskrivning av arbetsuppgifter snarare än en titel i vanlig mening. Så småningom när MSB kommit igång, kommer en normal process för att ta fram ordentliga titlar och namn på befattningar.

Det tredje som är viktigt att komma ihåg är att inte heller nu när detaljorganisationen läggs fram är alla detaljfrågorna fullt besvarade. Det kommer att finnas detaljer som inte är nämnda. Det kan finnas verksamheter, utestående frågor som inte riktigt fått sin hemvist än. Det finns säkert någon detalj som måste påminnas om så den inte riskerar hamna mellan stolarna.
Processen kan starta på riktigt när medarbetare är på plats, det vill säga efter den 1 januari.

Många medarbetare kommer att uppmanas att tänka nytt. Våga göra något de inte riktigt trodde de kunde. Kanske flytta nånstans, kanske prova sin kunskap och erfarenhet på ett nytt fält eller i ett nytt sammanhang. Våga utmana de egna gränserna.
...

Huvuddragen i informationsflödet nästa vecka:
 • Alla ska få en email med chansen att fylla i sin CV via en länk till webbverktyget. Där finns information om hur man gör, men dessutom finns det ett informationsmaterial ute i respektive organisation, samt information på intranäten om hur det går till rent praktiskt att hantera webbverktyget.
 • Information via intranäten.
 • Information via chefer.
 • Sen väljer Räddningsverket respektive Krisberedskapsmyndigheten lite olika lösningar för att ge medarbetarna bra stöd i att orientera sig i den nya organisationen, att hantera tekniska frågor och svara på personalfrågor.
 • Helena Lindberg träffar medarbetare på KBM på den vanliga tiden för personalinformation, och på tisdagen på Räddningsverket i Karlstad. På båda platserna kommer det att finnas uppkoppling för videoöverföring till medarbetare på andra orter och möjlighet att ställa frågor.
Medarbetare som är visstidsanställda respektive medarbetare i Rosersberg och Skövde får också tillgång till en CV-mall, som man kan fylla i, lagra på sin dator för att snabbt kunna skicka iväg när webbverktyget öppnas även för visstidsanställda runt den 17 november. Ansökningstiden för fjärde bemanningsfasen, dvs den för visstidsanställda, blir mycket kort, en vecka.

Information som gäller bemanning av de vakanta enhetschefsbefattningarna kommer senare, men även visstidsanställda och medarbetare på Rosersberg/Skövde uppmanas hålla utkik efter den informationen under de närmaste dagarna!

ER

tisdag, oktober 14

Möte med facken och möte med experterna

Två mötesintensiva dagar har gått;
Under hela måndagen hade vi en dialog med de fackliga organisationerna från alla tre berörda myndigheter och på central nivå.
Samtalen handlar om:
 • tillsättning/inplacering av enhetschefer
 • vakanser där ingen bedömts uppfylla kravprofilen på enhetschefsnivå
 • befattningar och kravprofiler i bemanningsomgång tre samt
 • fjärde bemanningsomgången för att ge visstidsanstälda, anställda från Rosersberg och från Skövde möjligheten att söka vakanta befattningar, tidigast den 17 november.
Den fackliga förhandlingen är planerad till på fredag.

På tisdagsmorgonen möttes även experterna för att få en bild av bemanningsprocessen.

På måndag, givet att tidsplanen håller, kan den tredje bemanningsfasen starta och samtidigt offentliggörs bemanningen av enhetschefer.

söndag, oktober 12

Uppsummering av veckan som gick

Veckan som gick avslutades med hårt arbete även över helgen med att skriva kravprofiler.
Stort tack till alla som bidragit på olika sätt ute på myndigheterna för att säkerställa uppdraget att få ihop kravprofiler för över 700 befattningar på mycket kort tid.

Parallellt har processen med bemanning av enhetschefer fortsatt.

På måndag kommer de centrala fackliga organisationerna att informeras inför den förhandling som är inplanerad den 17 oktober.
I samband med det kan det börja gå rykten och därför finns anledning att ännu en gång understryka att den 20 oktober - givet att vi kan hålla tidsplanen - så presenteras enhetschefer, detaljorganisation och kravprofiler. Samtidigt ska också databasen öppnas igen för de tillsvidareanställda.
Så före den 20 oktober är inget klart, och det är skälet till att inte frågor kan besvaras, rykten står okommenterade etc. Den fackliga förankringsprocessen ska ha sin gång först.

Parallellt med den processen pågår bemanningen av enhetschefer och en del förankringsarbete även i omvärlden. Efter överläggningarna med kronprinsessan på torsdagen klev en delegation ledd av Helena Lindberg över till Sveriges Kommuner och landsting, SKL, för samråd med Gunilla Glasare, direktör för Avdelningen för tillväxt - och samhällsbyggnad, och hon hade med sig Bengt Westman, som är sektionchef för Trygghet och Säkerhet på SKL, det vill säga den sektion som ansvarar för SMO, kommunernas krisberedskap med mera.
Ett konstruktivt samtal följdes av en ömsesidig överenskommelse om förnyade kontakter när MSB kommit igång efter årsskiftet.

torsdag, oktober 9

Kronprinsessan Victoria på besök

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kronprinsessan Victoria besökte MSB-kommittén idag för att sätta sig in i den nya myndighetens uppdrag. Kronprinsessan ägnade hela förmiddagen åt diskussioner kring frågor som rör hela spektrat från skydd mot olyckor och krisberedskap till naturkatastrofer och civilt försvar, alltså samhällsskydd och beredskap.


Vi i sekretariatet, förstärka med Margareta Meyer-Ridbäck, kände oss förstås smickrade och glada över det intresse och engagemang som kronprinsessan visar och inte minst är vi glada att redan under uppbyggnadsskedet få tillfälle att så djupgående beskriva både hur det går till att starta en ny myndighet och om den verksamhet MSB ska bedriva.
onsdag, oktober 8

Välkommen i laget Cecilia och lycka till Elisabeth!

Det är inget att sticka under stol med:
Att Elisabeth Söderberg väljer att gå till ett annat toppenjobb är förstås ett avbräck. Avhoppet riskerar dessutom att sätta igång rykten av olika slag i en tid av oro inför förestående förändringar.

Men jag ska säga som det är:
När jag slutligen fastnade för den skara chefer jag bett ge mig stöd för det fortsatta arbetet att bygga MSB, så fanns Cecilia Nyström med in i det sista och det kändes svårt att då välja bort henne.
Nu blev hon istället den där pusselbiten som behövs för att inte den fortsatta processen ska rämna, och jag är oerhört glad för att hon på mycket kort varsel tackat ja till att komma in istället för Elisabeth Söderberg.

Ni som nu blivit intervjuade av Elisabeth Söderberg ska veta att Elisabeth deltar med liv och lust i att säkerställa att det pågående förändringsarbetet blir bra hela vägen, och att båda varit med i diskussionen om enhetschefer de senaste dagarna.

WSP är att gratulera till att ha rekryterat en toppchef som dessutom visar prov på både integritet och lojalitet i en ganska knivig sits som den hon hamnade i när två arbetsgivare samtidigt erbjudit riktigt intressanta uppdrag.

Och MSB är att gratulera till att det finns flera kompetenta chefer så nära och så engagerade som både Elisabeth och Cecilia.
Båda ska under förmiddagen idag ha hunnit informera sin omgivning. Det pågår fackliga förhandlingar om tillsättningen.

Helena

Cecilia Nyström blir avdelningschef i MSB

Cecilia Nyström, idag stf avdelningschef för den internationella avdelningen, IA, på Räddningsverket i Kristinehamn, kommer sannolikt att utses till avdelningschef för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, istället för Elisabeth Söderberg, fackliga förhandlingar pågår.

Cecilia Nyström är 35 år, och har en flerårig chefsbakgrund på länsstyrelsen i Värmland. Hon kom till SRV för knappt ett år som st.f. avdelningschef och tillika enhetschef för den administrativa enheten på IA i Kristinehamn.

En utförligare presentation finns inom kort på hemsidan: www.sou.gov.se/msb

Helena Lindberg skriver om chefsbytet i en annan blogpost.

Elisabeth Söderberg lämnar MSB

Jag har idag lämnat in min begäran om uppsägning. Det innebär att jag inte kommer att bli avdelningschef för risk- och sårbarhetsreducerande arbete inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I somras visste jag inte, som så många andra, vad jag skulle arbeta med efter årsskiftet. Detta medförde att jag sökte en tjänst inom WSP, ett konsultföretag, samtidigt som jag sökte tjänst inom MSB. Helt plötsligt hade jag fått tjänsten som avdelningschef för risk- och sårbarhetsreducerande arbete och blivit erbjuden tjänst inom WSP.
Jag ställdes inför utmaningen att välja mellan två mycket spännande tjänster.

Jag har nu fattat ett mycket svårt beslut. Jag kommer att lämna Räddningsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att bli avdelningschef inom WSP. Jag söker mig verkligen inte från något utan går till en för mig ny spännande bransch och en ny utmaning som jag inte vill missa.
Under min resterande tid inom Räddningsverket kommer jag att avveckla den olycksförebyggande verksamheten samtidigt som jag kommer att stödja avdelningschefen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete.
Jag hoppas att alla respekterar mitt beslut och att den pågående processen inom myndigheten inte kommer att påverkas.

Elisabeth Söderberg
Räddningsverket
Avdelningschef olycksförebyggande verksamhet

tisdag, oktober 7

Intensiva dagar i Sandö

Hela chefsgruppen plus sekretariatet har nu tilbringat drygt ett dygn på Sandö. Det är första gången som alla har samlats och fått chansen att lära känna varandra lite bättre, bortsett från ett inledande första möte då intervjuer av enhetschefer planerades.
Alla har suttit tillsammans och diskuterat igenom befattning efter befattning för att bemanna enhetschefer i MSB, ett komplicerat pussel som inte är riktigt klart ännu eftersom några intervjuer återstår att göra och några referenser ska tas. Helheten ska ju bli bra och många överväganden måste göras.

Vad händer nu?
Jo, några kommer att få en aktiv fråga någon gång under de närmaste dagarna om de är intresserade av den befattning de har sökt. Några fler kan komma att kallas till intervjuer. Några kommer får besked att de inte har fått den befattning de sökt.
Sen ska de fackliga organisationerna på central nivå få information inför den fackliga förhandlingen den 17 oktober.
Men inte förrän den 20 oktober är allt klart och då offentliggörs namn och befattningar här i bloggen och på hemsidan

Stort tack till personalen på Sandö för gästfriheten, god mat och teambildande inslag, i synnerhet tack till Robert och Martin och förstås till Anita.

söndag, oktober 5

Stormigt!

I höstrusket har jag nu äntligen samlat mig till några rader på bloggen. Den sista tiden har stunderna vid tangentbordet inte varit många. Tiden har i första hand använts till att bygga nätverk med aktörer i samhället som har uppgifter inom samhällsskydd och beredskap. Och de är sannerligen många! Allt ifrån plast och kemi-företag till kommuner och länsstyrelser till möten med generaldirektörskolleger.

Men tiden har också gått åt till det viktiga rekryteringsarbetet och framtagandet av kravprofiler. För även om jag inte nu själv deltar i intervjuerna till enhetschefsbefattningarna är jag mån om att säkerställa goda och likvärdiga förutsättningar för genomförandet.
Det betyder att jag har haft ett möte med MSB:s chefsgrupp vid vilket vi diskuterat och gått igenom hur vi ska gå till väga vid utformandet av förslag till förhandlingsunderlag för inplacering/tillsättning av enhetschefer. Det har gällt allt från arbetsrättsliga förutsättningar (t.ex. vilken krets som kan placeras in och vilken krets som kan tillsättas) till hur vi ska göra om fler avdelningschefer vill ha samma person till olika enheter. Det är många som sökt flera befattningar så det sistnämnda kan mycket väl inträffa. Naturligtvis ska vi tillmäta den enskildes preferenser betydelse - men jag har ett ansvar för att slutresultatet som helhet blir bra.
Därför samlas vi nu i chefsgruppen på måndag och tisdag på Sandö för att gå igenom intervjuresultaten. Det stora flertalet intervjuer är genomförda men några återstår i mitten av veckan.
På fredag lämnar vi förhandlingsunderlaget till facken. Samtidigt lämnar vi också kravprofilerna till samtliga befattningar i MSB. Som vanligt hoppas jag att vi kan hålla tidplanen 20 oktober - även om ledtiderna är mycket korta. Det är naturligtvis angeläget av flera skäl, inte minst därför att det först då är möjligt för den som inte är aktuell för en chefsbefattning att få anmäla sitt intresse för annan befattning.
Lite har det "stormat" under den här perioden kring vårt tekniska system för att hantera intresseanmälningarna. Jag hoppas att frågetecknen nu rätat ut sig och att alla förstått att tekniken endast är ett administrativt stöd för oss i att hantera anmälningarna. Bemanningspolicyn gäller ju så klart med allt vad det innebär för både tillsvidareanställda med och utan verksamhetsövergång liksom för visstidsanställda. Håller tidplanen ska vi kunna öppna databasen för alla igen den 20 oktober! **
Och då bör vi kunna gå i mål med att alla ska ha fått sina besked i början på december.
- - -
Förra veckan överlämnade den särskilde utredaren som regeringen tillsatt för att se om någon annan huvudman kan bedriva verksamhet på räddningsskolorna i Rosersberg och Skövde sin rapport till regeringen. Jag avvaktar nu eventuella beslut från regeringen men konstaterar också att Räddningsverkets planering för 2009 vad avser sotningsutbildning i Rosersberg under MSB/Sandös huvudmannaskap liksom planeringen för SMO-studenterna i Skövde och Rosersberg att de ska erbjudas alternativa sätt att slutföra sina utbildningar ligger fast.

Har ni tänkt på att nästa år - MSB:s första verksamhetsår - också är det år Sverige har ordförandeskapet i EU? Det är visserligen inte förrän till hösten (!) men som ni vet går ju tiden oerhört fort. Därför känns det väldigt bra att jag har kunnat knyta Ivar Rönnbäck direkt till mig för att bl.a. bistå med allt ordförandeskapsrelaterat som Regeringskansliet kan vilja ha hjälp med.
Det finns redan en plan för ett antal möten/seminarier i Sverige och jag tror att förväntningarna på MSB bland systermyndigheter i EU är minst lika stora som de är här hemma i Sverige.
Förväntningar ja - de möts jag av vid alla mina nätverksbyggande möten. Då försummar jag inte tillfället att understryka att ett gott samhällsskydd och en god beredskap förutsätter att alla tar ansvar. Landshövdingen i Stockholms län har redan skrivit under på detta - om inte i kilskrift så väl i brons. Det ser jag som ett mycket gott tecken!

Helena


**Tillagt den 10 oktober:
Förtydligande - gäller tillsvidareanställda. För visstidsanställda öppnas en möjlighet att anmäla intresse för preliminära vakanser, om tidplanen håller den 17 november. //MMR

torsdag, oktober 2

Observera! Datastörningar i MSB-kommitténs lokaler

Varken epost eller internet har fungerat under hela förmiddagen i kommitténs lokaler. Alla som försökte skicka epost på morgonen har antagligen fått en replay där vi är oanträffbara.

Nu, 11.40, fungerar trafiken igen.

Du som alltså försökte skicka en epost under förmiddagen, försök igen. Den har inte kommit fram om den skickades någon gång efter 07.45-11.45 cirka.

Eva

onsdag, oktober 1

MSB-kommitténs sekretariat reser runt

Onsdag var sekretariatet på resande fötter i olika ärenden. Helena Lindberg åkte på eftermiddagen ned till Båstad för att delta i Plast- och kemiföretagens konferens som pågår där, och medan hon talar farliga ämnen och bygger nätverk i syd gör huvudsekreteraren Thord Eriksson det i norr, i Umeå, på CBRN-dagarna i ett samarrangemang mellan FOI, KBM m. fl.

Tidigare i veckan har Helena Lindberg bland andra träffat storstadspresidierna, vilket handlar om de tre storstädernas ledande tjänstemän/politiker i räddningstjänstfrågor, samlade på Johannes brandstation i Stockholm på årets möte.
I fredags invigde hon och landshövding Per Unckel Stockholms länsstyrelsens nya ledningsplats, vilket vi glömt att blogga om. Nu sitter en fin kopparskylt där på vilken det står "För stärkt samhällsskydd och god beredskap där alla tar ansvar."

Susanne Adolphi och Eva Rundkvist reste till Karlstad under onsdagen för att medverka vid intervjuer av kandidater till befattningar som enhetschefer och Björn Myrberg medverkade även han vid intervjuer men från Stockholm och uppkopplad på videolänk. Svante Werger som blir MSB:s kommunikationsdirektör har även han kastat sig in i arbetet att genomföra intervjuer tillsammans med avdelningscheferna.

Parallellt med alla dessa intervjuer som fortsätter på likartat sätt resten av veckan, pågår ett intensivt arbete med att mejsla fram första utkasten till kravprofiler för nästa omgång befattningar. De ska vara klara 9 oktober är det sagt, men redan fredag denna vecka kommer sekretariatet be att få in de som är klara eller nästan klara, så processen att lägga det gigantiska slutpusslet kan starta genast.
Om det känns lite stressigt för alla som på olika sätt bidrar till arbetet ute på våra myndigheter, så beror det på att nu går det undan!

Vi är periodvis svåra att få tag i då vi ju sitter i intervjuer stor del av dagarna. Därför ber vi samfällt om överseende med den saken och hoppas på tålamod från er som söker oss per telefon eller epost denna vecka i ärenden som inte är akuta.
Är det akut? Skicka sms.

FRA tar över signalskyddet i Sollefteå

Samtliga medarbetare på KBM i Sollefteå som erbjudits verksamhetsövergång till FRA har tackat ja.
Det handlar om medarbetare som arbetar med signalskydd. Regeringen har beslutat att den delen av verksamheten ska överföras till FRA, och även i fortsättningen vara lokaliserad till Sollefteå.