onsdag, maj 28

Bemanningspolicy för MSB

Bemanningspolicy för MSB

Inledning

Policyn syftar till att klargöra hur bemanningen av den nya myndigheten ska genomföras. Bemanningsförfarandet ska vara förankrat hos de fackliga organisationerna. Utredaren kommer att arbeta i nära samverkan med Statens räddningsverk (SRV), Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) för att på bästa sätt ta tillvara befintlig kompetens som finns inom myndigheterna.


Bakgrund

Den 13 mars 2008 beslutade regeringen att tillkalla en organisationskommitté, Fö 2008:03, med uppgift att förbereda bildandet av den nya myndigheten. Organisationskommittén ska vidta de förberedande åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2009. Utredaren ska bl.a. bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet samt fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter (dir. 2008:27).


Verksamhetsövergång

Av utredningens direktiv framgår att den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b §
lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt denna regel ska vid övergång av verksamhet eller del av verksamhet, rättigheter och
skyldigheter som grundar sig på anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergå till den nya arbetsgivaren. Detta gäller även för arbetstagare som då är tjänstlediga. Anställda med tidsbegränsning överförs med tidsbegränsningen, den deltidsanställde går över i oförändrad omfattning etc.

Enligt LAS ska arbetstagarens anställningsavtal automatiskt övergå till den nya arbetsgivaren om berörd arbetstagare inte motsätter sig detta. Övergången sker i princip med oförändrade löne- och anställningsvillkor. Eftersom SRV, KBM och SPF har olika lokala avtal t.ex. arbetstidsavtal eller reseavtal, är avsikten att före årsskiftet träffa ett inrangeringsavtal med enhetliga villkor.

Enligt LAS får den gamla arbetsgivaren inte säga upp anställda p.g.a. övergången. Däremot kan den nya arbetsgivaren göra uppsägningar på grund av arbetsbrist som beror på den nya verksamhetens omfattning och innehåll.

Av regeringens proposition och kommittédirektiven framgår att merparten av verksamheterna vid de tre myndigheterna ska övergå till MSB. Personalen inom signalskyddsverksamheten vid KBM i Sollefteå och vid skolorna i Skövde och Rosersberg omfattas dock inte av verksamhetsövergång till MSB. En särskild utredare har till uppgift att utreda de två skolornas framtid. Signalskyddsverksamheten vid KBM i Sollefteå ska överföras till Försvarets radioanstalt (FRA). SRV:s skolor i Revinge och Sandö anges för övergång till MSB.

Den som omfattas av verksamhetsövergång kommer att få en skriftlig
information av utredaren och ges då möjlighet att ta ställning till
verksamhetsövergången. Som huvudregel gäller att den som tackar nej till övergång blir uppsagd på grund av arbetsbrist hos nuvarande arbetsgivare. Den som tackar nej till fortsatt anställning på orten kommer inte att omfattas av Trygghetsavtalet. Den som erbjudits övergång till anställning på annan ort kan motsätta sig och omfattas då av Trygghetsavtalet.

Eftersom ställningstagandet till verksamhetsövergång ska ske före inplacering på befattning så kommer det att finnas möjlighet för den som inte motsatt sig verksamhetsövergång att senare ändå tacka nej till inplacering som innebär omlokalisering till annan ort. Före vecka 36 avser utredaren att komma överens med de fackliga organisationerna om ev. villkor/förmåner som utöver ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal) ska tillämpas vid byte av arbetsort.


Bemanningsförfarandet - intresseanmälan

I den nya myndigheten är samtliga befattningar tomma. I huvudsak bemannas MSB med anställda från SRV, KBM och SPF. Samtliga anställda, inkl chefer, kommer att prövas mot de kravprofiler som tas fram för samtliga befattningar. Bemanning sker i tre steg; avdelningschefer, enhetschefer och övriga anställda.

Avdelninsgschefsbefattningarna kommer att utlysas externt. Om en anställd med verksamhetsövergång som innehar chefstjänst på motsvarande nivå bedöms lämplig så avbryts rekryteringsförfarandet. Vid tillsättning av chefer kommer särskild vikt att läggas vid ledaregenskaper och tidigare erfarenhet av ledarskap. I bedömningen av
chefer kommer en konsult att medverka. De chefer som inplaceras/tillsätts kommer att delta i det fortsatta bemanningsarbetet avseende enhetschefer och medarbetare.

Intresseanmälan kommer att tillämpas för inplacering. Syftet med
intresseanmälningsförfarandet är att så långt möjligt ge samma möjlighet till alla anställda oberoende av verksamhetsförändringar. Samtliga som inte motsatt sig verksamhetsövergång inbjuds att anmäla intresse. Till grund för intresseanmälan kommer kravprofiler för de olika befattningarna att finnas. Om hel verksamhet förs över oförändrad till den nya myndigheten kan ett förenklat förfarande komma att tillämpas vid inplacering. Anställd som inte kunnat inplaceras enligt sitt önskemål kommer att prövas också för andra inplaceringar. Ett sådant erbjudande kan gälla arbete på annan ort.


Externrekrytering

Den nya myndigheten ska i första hand bemannas med beaktande av 6 b § LAS (se ovan). Det kan dock uppstå ett rekryteringsbehov till följd av förändringar i verksamheten och att kompetens saknas. I första hand prövas då tidsbegränsat anställda för tillsvidareanställning. Extern rekrytering av personal sker med beaktande av reglerna om förtjänst och skicklighet och andra sakliga grunder.


Arbetsbrist - uppsägning

Samtliga anställda som omfattas av verksamhetsövergången och inte motsatt sig detta får sin anställning överförd till den nya myndigheten den 1 januari 2009.

Efter verksamhetsövergången kan övertalighet uppstå. I de fall verksamhet i den nya myndigheten ska bedrivas med en mindre personalvolym än i de gamla, så uppstår arbetsbrist i den nya myndigheten. Befattningsplacering kommer att ske med beaktande av kravprofiler och turordningsregler. Arbetsgivaren måste också uppfylla sin omplaceringsskyldighet, d.v.s. noga pröva möjligheten att bereda de
arbetstagare som berörs av arbetsbristen annat arbete hos sig. Ett sådant erbjudande kan gälla arbete på annan ort. Om
omplacering inte är möjlig kommer uppsägning att ske.

Anställda som inte kan beredas fortsatt arbete på verksamhetsorten kan anmäla intresse för inplacering på en annan verksamhetsort. För anställd som motsätter sig omlokalisering kommer uppsägning på grund av arbetsbrist att tillämpas i stället för att den anställde säger upp sig själv.

Anställda som berörs av arbetsbristen och som kommer att sägas upp ska få information om detta under december 2008. Uppsägningsbesked lämnas efter årsskiftet när den nya myndigheten är inrättad. För dem som sägs upp p.g.a. arbetsbrist gäller Trygghetsavtalet. Den särskilda utredare för avveckling av SRV, KBM och SPF övertar arbetsgivaransvaret för dem som sägs upp.


Övriga frågor

Vid inplacering sker inga lönejusteringar. Den som däremot tillsätts på en högre befattning löneprövas. Behov av lönejustering kommer att behandlas i den ordinarie lönerevision som genomförs inom MSB.

Inga kommentarer: