onsdag, maj 28

Bemanningspolicyn, en enklare version

Bemanning av MSB

Bemanningspolicyn för MSB är nu klar. Policyn anger på vilket sätt den nya myndigheten ska bemannas och vad som då gäller. Däremot kan man inte läsa ut några detaljer om enskilda befattningar eller hur organisationen ska se ut.

Bestämmelserna om verksamhetsövergång i lagen om anställningsskydd gäller. De anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången tas över av den nya arbetsgivaren.

Alla befattningar tomma
I den nya myndigheten är samtliga befattningar utom GD, tomma. Alla som omfattas av verksamhetsövergången och inte motsatt sig övergång, får sin anställning överförd till den nya myndigheten. Därefter sker inplacering på befattning.
I huvudsak ska MSB bemannas av anställda i de tre myndigheter som läggs ned.
Bemanningen görs i tre steg; avdelningschefer, enhetschefer och övriga medarbetare. Befattningarna som avdelningschef kommer att utlysas externt – tjänsterna ska alltså sökas.

Intresseanmälan till MSB
Bemanningen i övrigt kommer i huvudsak att ske genom intresseanmälan. Detta görs för att, så långt det är möjligt, ge samma möjligheter för alla anställda. Samtliga som accepterat att gå över till den nya myndigheten inbjuds att göra intresseanmälan till befattningarna. Det kommer att finnas kravprofiler till alla befattningar för att man ska kunna lämna intresseanmälan till de befattningar man är kvalificerad för.
Ett förenklat förfarande kan bli aktuellt om en hel verksamhet förs över oförändrad till MSB.
Det kan också bli aktuellt med extern rekrytering om kompetens saknas, i första hand prövas då visstidsanställda.
Före 1 september ska förhandling föras med facken om eventuella villkor och förmåner utöver Alfa för dem som byter arbetsort.
För den som går över i nya myndigheten till arbetsuppgifter på ungefär samma kvalifikationsnivå justeras inte lönen utan det blir i ordinarie lönerevision.


Arbetsbrist och uppsägning
Om man motsätter sig övergång till MSB, blir man uppsagd på grund av arbetsbrist av sin nuvarande arbetsgivare innan myndigheten upphör den 31 december 2008. Gäller erbjudandet samma ort omfattas man inte av trygghetsavtalet, gäller det däremot annan ort, omfattas man av trygghetsavtalet.
Om man accepterar verksamhetsövergång, men tackar nej till inplacering på befattning, så prövas omplacering och om detta inte leder till placering så blir man uppsagd av MSB på grund av arbetsbrist. Anställda som berörs av arbetsbrist och som kommer att sägas upp kommer att informeras under december 2008. Uppsägningar träder i kraft efter årsskiftet. Trygghetsavtalet gäller för tillsvidareanställd personal med minst ett års sammanhängande anställning och för tidsbegränsat anställda med minst tre års anställning. Arbetsgivaransvaret för uppsagd personal övergår till den särskilda utredare som regeringen förordnat för avvecklingen av de tre myndigheterna.

Inga kommentarer: