fredag, maj 23

Målfokuserade och problemorienterade


Ännu en vecka har lagts till handlingarna. En vecka som präglats av möten av både formell och informell karaktär. Glädjande att ha kunnat ha det första mötet med kommitténs experter. Våra experter kommer från flera olika departement i Regeringskansliet och återspeglar på det sättet MSB:s tvärsektoriella uppdrag.
Vi har Justitie-,Närings-, Utrikes-, Försvars-, Miljö-, Finans- och Socialdepartementet med oss i kommittéarbetet. Som experter ska de bidra med synpunkter utifrån sina respektive statsråds ansvarsområden.

Det kändes bra idag att kunna berätta om vårt arbete i MSB-kommittén och ert arbete på myndigheterna hittills med alla förberedelser inför min kommande rapportering till regeringen den 4 augusti och 1 september. Ja, en del sommmararbete blir det ofrånkomligen....

Målfokuserade har vi varit ihop med referensgruppen i måndags. Förutom att diskutera MSB-kommitténs värdegrund ägnade vi en del tid åt att tala styrningsfrågor. Den 4 augusti ska ju förslag till verksamhetsmål och verksamhetsplan för MSB lämnas till regeringen. Det var roligt att konstatera att vi efter diskussioner i gruppen hade en stor samsyn kring hur man skulle kunna formulera mål för regeringens styrning av MSB som i sin tur skulle kunna brytas ner till interna mål i MSB.
Kan vi sedan forma en organisationsstruktur som stödjer arbetet med att nå målen har vi kommit en bra bit på vägen. Men allt detta behöver vi diskutera mer under stöd av en erfaren organisationskonsult. Vi hoppas kunna ha en målfokuserad workshop i början på juni med en konsult, referensgruppen - och kanske adjungerar vi chefsjuristerna i SRV och KBM till detta.
Key Hedström och Maria Broms Hagelin har ju nu redovisat ett gediget underlag i vilket bl.a. ingår ett utkast till instruktion.
Och då kan man konstatera att målformuleringar och instruktionen i allra högsta grad har ett samband med varandra. Så om vi bara fortsätter lika målfokuserat känner jag mig trygg i att vi kommer framåt med kreativa och nya målformuleringar.

Vi hann med att ha ett första möte med Sven Lindgren som ju ska ta sig an Skövde och Rosersberg. Det kändes angeläget för mig att snabbt sätta in Sven i hur vi arbetat med utbildningsfrågan - bl.a. med underlaget kring behoven som Stefan Lundqvist på SRV tagit fram för vår räkning. Det underlaget blir ju ett av många ingångsvärden för Sven. Och ju snabbare Sven kommer in i frågorna desto bättre tycker jag, inte minst mot bakgrund av att jag förstår den frustration och oro man kan känna på Skövde och Rosersberg över frånvaron av besked. När vi tillkännager bemanningspolicyn på tisdag nästa vecka omfattas ju inte medarbetarna i Skövde och Rosersberg av den. Vi hoppas att Sven hittar kreativa förslag!

Så något om den fantastiskt trevliga samvaron i Karlstad på Brand 2008. Vilket nätverk! Och så många trevliga nya bekantskaper. Roligt, men samtidigt lite vemodigt att höra om Räddningsverkets 22 år. Riksdagen har ju nu beslutat om nedläggningen av SRV, KBM och SPF. En tröst är dock att ur askan uppstår MSB. En ny myndighet som kommer få en mångfacetterad uppgift. Och vi ska arbeta problemorienterat i den. Söka orsaker och samband och i samverkan med andra rikta insatserna där de ger bäst effekt! Om det talade jag en del - det problemorienterade förhållningssättet helt enkelt.

Med detta rundar jag av för denna vecka och ser med spänning fram mot nästa veckas underlag från arbetsgrupperna. och så kan jag bara hoppas att det svenska EM-laget också arbetar målfokuserat.

Helena

Inga kommentarer: