fredag, maj 30

Många uppdragsredovisningar

Tempot i arbetet är som sagt väldigt högt, vi har utlovat en liten notis om arbetet under den gångna veckan. Den rapporten får vänta lite - tiden räcker helt enkelt inte till just nu.

Nyss hastade kommitténs ordförande förbi på väg från ett möte till nästa, varför Helena Lindbergs veckokrönika inte blir skriven idag. Troligen ramlar det in lite notiser under helgen.

Men:
Det strömmar in uppdragsredovisningar och vi försöker att lägga ut dem allteftersom. Bemanningspolicy, värdegrund och berättelse, uppdrag, rapporter, uppdragsredovisningar och andra viktiga dokument finner du under fliken Aktuellt på hemsidan;
www.sou.gov.se/msb

Trevlig helg!
Eva

Jämställdheten brister i MSB-kommitténs uppdrag

MSB-kommitten har blivit uppmärksammad på den ojämna könsfördelningen hos dem som fått ansvaret för att genomföra uppdrag ute på myndigheterna.
19 personer är idag projektägare/ansvarig. Av dem är 17 män och 2 kvinnor.
Totalt 30 personer nämns (några återkommer i flera uppdrag) av dessa är 24 män och 6 kvinnor.

Frågan som medföljde detta påpekande var Hur ska man tolka detta ur ett genusperspektiv?
Svaret på den frågan är: Vi får underkänt och ska bättra oss.

Könsfördelningen i sekretariatet är 2 män och 2 kvinnor.
I referensgruppen är fördelningen 3 män och 5 kvinnor.

Uppdragen fördelas av myndigheterna som har möjlighet att påverka könsfördelningen, men sekretariatet har missat att påpeka detta. Detta visar igen vilken betydelse en öppen redovisning har för slutresultatet, och vikten av en öppen dialog.

Eva

onsdag, maj 28

Bemanningspolicyn, en enklare version

Bemanning av MSB

Bemanningspolicyn för MSB är nu klar. Policyn anger på vilket sätt den nya myndigheten ska bemannas och vad som då gäller. Däremot kan man inte läsa ut några detaljer om enskilda befattningar eller hur organisationen ska se ut.

Bestämmelserna om verksamhetsövergång i lagen om anställningsskydd gäller. De anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången tas över av den nya arbetsgivaren.

Alla befattningar tomma
I den nya myndigheten är samtliga befattningar utom GD, tomma. Alla som omfattas av verksamhetsövergången och inte motsatt sig övergång, får sin anställning överförd till den nya myndigheten. Därefter sker inplacering på befattning.
I huvudsak ska MSB bemannas av anställda i de tre myndigheter som läggs ned.
Bemanningen görs i tre steg; avdelningschefer, enhetschefer och övriga medarbetare. Befattningarna som avdelningschef kommer att utlysas externt – tjänsterna ska alltså sökas.

Intresseanmälan till MSB
Bemanningen i övrigt kommer i huvudsak att ske genom intresseanmälan. Detta görs för att, så långt det är möjligt, ge samma möjligheter för alla anställda. Samtliga som accepterat att gå över till den nya myndigheten inbjuds att göra intresseanmälan till befattningarna. Det kommer att finnas kravprofiler till alla befattningar för att man ska kunna lämna intresseanmälan till de befattningar man är kvalificerad för.
Ett förenklat förfarande kan bli aktuellt om en hel verksamhet förs över oförändrad till MSB.
Det kan också bli aktuellt med extern rekrytering om kompetens saknas, i första hand prövas då visstidsanställda.
Före 1 september ska förhandling föras med facken om eventuella villkor och förmåner utöver Alfa för dem som byter arbetsort.
För den som går över i nya myndigheten till arbetsuppgifter på ungefär samma kvalifikationsnivå justeras inte lönen utan det blir i ordinarie lönerevision.


Arbetsbrist och uppsägning
Om man motsätter sig övergång till MSB, blir man uppsagd på grund av arbetsbrist av sin nuvarande arbetsgivare innan myndigheten upphör den 31 december 2008. Gäller erbjudandet samma ort omfattas man inte av trygghetsavtalet, gäller det däremot annan ort, omfattas man av trygghetsavtalet.
Om man accepterar verksamhetsövergång, men tackar nej till inplacering på befattning, så prövas omplacering och om detta inte leder till placering så blir man uppsagd av MSB på grund av arbetsbrist. Anställda som berörs av arbetsbrist och som kommer att sägas upp kommer att informeras under december 2008. Uppsägningar träder i kraft efter årsskiftet. Trygghetsavtalet gäller för tillsvidareanställd personal med minst ett års sammanhängande anställning och för tidsbegränsat anställda med minst tre års anställning. Arbetsgivaransvaret för uppsagd personal övergår till den särskilda utredare som regeringen förordnat för avvecklingen av de tre myndigheterna.

Bemanningspolicy för MSB

Bemanningspolicy för MSB

Inledning

Policyn syftar till att klargöra hur bemanningen av den nya myndigheten ska genomföras. Bemanningsförfarandet ska vara förankrat hos de fackliga organisationerna. Utredaren kommer att arbeta i nära samverkan med Statens räddningsverk (SRV), Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) för att på bästa sätt ta tillvara befintlig kompetens som finns inom myndigheterna.


Bakgrund

Den 13 mars 2008 beslutade regeringen att tillkalla en organisationskommitté, Fö 2008:03, med uppgift att förbereda bildandet av den nya myndigheten. Organisationskommittén ska vidta de förberedande åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2009. Utredaren ska bl.a. bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet samt fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter (dir. 2008:27).


Verksamhetsövergång

Av utredningens direktiv framgår att den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b §
lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt denna regel ska vid övergång av verksamhet eller del av verksamhet, rättigheter och
skyldigheter som grundar sig på anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergå till den nya arbetsgivaren. Detta gäller även för arbetstagare som då är tjänstlediga. Anställda med tidsbegränsning överförs med tidsbegränsningen, den deltidsanställde går över i oförändrad omfattning etc.

Enligt LAS ska arbetstagarens anställningsavtal automatiskt övergå till den nya arbetsgivaren om berörd arbetstagare inte motsätter sig detta. Övergången sker i princip med oförändrade löne- och anställningsvillkor. Eftersom SRV, KBM och SPF har olika lokala avtal t.ex. arbetstidsavtal eller reseavtal, är avsikten att före årsskiftet träffa ett inrangeringsavtal med enhetliga villkor.

Enligt LAS får den gamla arbetsgivaren inte säga upp anställda p.g.a. övergången. Däremot kan den nya arbetsgivaren göra uppsägningar på grund av arbetsbrist som beror på den nya verksamhetens omfattning och innehåll.

Av regeringens proposition och kommittédirektiven framgår att merparten av verksamheterna vid de tre myndigheterna ska övergå till MSB. Personalen inom signalskyddsverksamheten vid KBM i Sollefteå och vid skolorna i Skövde och Rosersberg omfattas dock inte av verksamhetsövergång till MSB. En särskild utredare har till uppgift att utreda de två skolornas framtid. Signalskyddsverksamheten vid KBM i Sollefteå ska överföras till Försvarets radioanstalt (FRA). SRV:s skolor i Revinge och Sandö anges för övergång till MSB.

Den som omfattas av verksamhetsövergång kommer att få en skriftlig
information av utredaren och ges då möjlighet att ta ställning till
verksamhetsövergången. Som huvudregel gäller att den som tackar nej till övergång blir uppsagd på grund av arbetsbrist hos nuvarande arbetsgivare. Den som tackar nej till fortsatt anställning på orten kommer inte att omfattas av Trygghetsavtalet. Den som erbjudits övergång till anställning på annan ort kan motsätta sig och omfattas då av Trygghetsavtalet.

Eftersom ställningstagandet till verksamhetsövergång ska ske före inplacering på befattning så kommer det att finnas möjlighet för den som inte motsatt sig verksamhetsövergång att senare ändå tacka nej till inplacering som innebär omlokalisering till annan ort. Före vecka 36 avser utredaren att komma överens med de fackliga organisationerna om ev. villkor/förmåner som utöver ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal) ska tillämpas vid byte av arbetsort.


Bemanningsförfarandet - intresseanmälan

I den nya myndigheten är samtliga befattningar tomma. I huvudsak bemannas MSB med anställda från SRV, KBM och SPF. Samtliga anställda, inkl chefer, kommer att prövas mot de kravprofiler som tas fram för samtliga befattningar. Bemanning sker i tre steg; avdelningschefer, enhetschefer och övriga anställda.

Avdelninsgschefsbefattningarna kommer att utlysas externt. Om en anställd med verksamhetsövergång som innehar chefstjänst på motsvarande nivå bedöms lämplig så avbryts rekryteringsförfarandet. Vid tillsättning av chefer kommer särskild vikt att läggas vid ledaregenskaper och tidigare erfarenhet av ledarskap. I bedömningen av
chefer kommer en konsult att medverka. De chefer som inplaceras/tillsätts kommer att delta i det fortsatta bemanningsarbetet avseende enhetschefer och medarbetare.

Intresseanmälan kommer att tillämpas för inplacering. Syftet med
intresseanmälningsförfarandet är att så långt möjligt ge samma möjlighet till alla anställda oberoende av verksamhetsförändringar. Samtliga som inte motsatt sig verksamhetsövergång inbjuds att anmäla intresse. Till grund för intresseanmälan kommer kravprofiler för de olika befattningarna att finnas. Om hel verksamhet förs över oförändrad till den nya myndigheten kan ett förenklat förfarande komma att tillämpas vid inplacering. Anställd som inte kunnat inplaceras enligt sitt önskemål kommer att prövas också för andra inplaceringar. Ett sådant erbjudande kan gälla arbete på annan ort.


Externrekrytering

Den nya myndigheten ska i första hand bemannas med beaktande av 6 b § LAS (se ovan). Det kan dock uppstå ett rekryteringsbehov till följd av förändringar i verksamheten och att kompetens saknas. I första hand prövas då tidsbegränsat anställda för tillsvidareanställning. Extern rekrytering av personal sker med beaktande av reglerna om förtjänst och skicklighet och andra sakliga grunder.


Arbetsbrist - uppsägning

Samtliga anställda som omfattas av verksamhetsövergången och inte motsatt sig detta får sin anställning överförd till den nya myndigheten den 1 januari 2009.

Efter verksamhetsövergången kan övertalighet uppstå. I de fall verksamhet i den nya myndigheten ska bedrivas med en mindre personalvolym än i de gamla, så uppstår arbetsbrist i den nya myndigheten. Befattningsplacering kommer att ske med beaktande av kravprofiler och turordningsregler. Arbetsgivaren måste också uppfylla sin omplaceringsskyldighet, d.v.s. noga pröva möjligheten att bereda de
arbetstagare som berörs av arbetsbristen annat arbete hos sig. Ett sådant erbjudande kan gälla arbete på annan ort. Om
omplacering inte är möjlig kommer uppsägning att ske.

Anställda som inte kan beredas fortsatt arbete på verksamhetsorten kan anmäla intresse för inplacering på en annan verksamhetsort. För anställd som motsätter sig omlokalisering kommer uppsägning på grund av arbetsbrist att tillämpas i stället för att den anställde säger upp sig själv.

Anställda som berörs av arbetsbristen och som kommer att sägas upp ska få information om detta under december 2008. Uppsägningsbesked lämnas efter årsskiftet när den nya myndigheten är inrättad. För dem som sägs upp p.g.a. arbetsbrist gäller Trygghetsavtalet. Den särskilda utredare för avveckling av SRV, KBM och SPF övertar arbetsgivaransvaret för dem som sägs upp.


Övriga frågor

Vid inplacering sker inga lönejusteringar. Den som däremot tillsätts på en högre befattning löneprövas. Behov av lönejustering kommer att behandlas i den ordinarie lönerevision som genomförs inom MSB.

tisdag, maj 27

På besök i Revinge

Hela MSB-kommitténs sekretariat besöker tisdag och onsdag Malmö respektive Räddningsverket Revinge.
Vi återkommer med en mer detaljerad rapport och lite bilder senare i veckan, det finns en del praktiska svårigheter att hinna blogga under ett par dagar.

MSB-kommitténs experter

Bilden togs i fredags när MSB-kommittén samlades för första gången. Experterna i kommíttén förordnas av försvarsministern.

måndag, maj 26

I morgon offentliggörs bemanningspolicyn

I morgon tisdag offentliggörs bemanningspolicyn och det kommer att gå till på följande sätt:

Cheferna är viktiga inte bara för att föra ut information utan också för att fånga upp signaler från medarbetarna.
Därför finns ett informationsmaterial framtaget som ska svara på medarbetarnas frågor, och som kan bistå cheferna med svar på frågor och ge stöd åt förändringsarbetet. Informationsunderlaget har tagits fram i nära samarbete mellan de tre myndigheterna.

Under dagen läggs så policyn ut på myndigheternas intranät efter informationsprocesser som respektive myndighet själv bestämmer.

Här på bloggen offentliggörs bemanningspolicyn klockan en minut över midnatt, natten till onsdag.

Innehållet i policyn har tagits fram i nära samråd med de centrala fackliga organisationerna.

fredag, maj 23

Målfokuserade och problemorienterade


Ännu en vecka har lagts till handlingarna. En vecka som präglats av möten av både formell och informell karaktär. Glädjande att ha kunnat ha det första mötet med kommitténs experter. Våra experter kommer från flera olika departement i Regeringskansliet och återspeglar på det sättet MSB:s tvärsektoriella uppdrag.
Vi har Justitie-,Närings-, Utrikes-, Försvars-, Miljö-, Finans- och Socialdepartementet med oss i kommittéarbetet. Som experter ska de bidra med synpunkter utifrån sina respektive statsråds ansvarsområden.

Det kändes bra idag att kunna berätta om vårt arbete i MSB-kommittén och ert arbete på myndigheterna hittills med alla förberedelser inför min kommande rapportering till regeringen den 4 augusti och 1 september. Ja, en del sommmararbete blir det ofrånkomligen....

Målfokuserade har vi varit ihop med referensgruppen i måndags. Förutom att diskutera MSB-kommitténs värdegrund ägnade vi en del tid åt att tala styrningsfrågor. Den 4 augusti ska ju förslag till verksamhetsmål och verksamhetsplan för MSB lämnas till regeringen. Det var roligt att konstatera att vi efter diskussioner i gruppen hade en stor samsyn kring hur man skulle kunna formulera mål för regeringens styrning av MSB som i sin tur skulle kunna brytas ner till interna mål i MSB.
Kan vi sedan forma en organisationsstruktur som stödjer arbetet med att nå målen har vi kommit en bra bit på vägen. Men allt detta behöver vi diskutera mer under stöd av en erfaren organisationskonsult. Vi hoppas kunna ha en målfokuserad workshop i början på juni med en konsult, referensgruppen - och kanske adjungerar vi chefsjuristerna i SRV och KBM till detta.
Key Hedström och Maria Broms Hagelin har ju nu redovisat ett gediget underlag i vilket bl.a. ingår ett utkast till instruktion.
Och då kan man konstatera att målformuleringar och instruktionen i allra högsta grad har ett samband med varandra. Så om vi bara fortsätter lika målfokuserat känner jag mig trygg i att vi kommer framåt med kreativa och nya målformuleringar.

Vi hann med att ha ett första möte med Sven Lindgren som ju ska ta sig an Skövde och Rosersberg. Det kändes angeläget för mig att snabbt sätta in Sven i hur vi arbetat med utbildningsfrågan - bl.a. med underlaget kring behoven som Stefan Lundqvist på SRV tagit fram för vår räkning. Det underlaget blir ju ett av många ingångsvärden för Sven. Och ju snabbare Sven kommer in i frågorna desto bättre tycker jag, inte minst mot bakgrund av att jag förstår den frustration och oro man kan känna på Skövde och Rosersberg över frånvaron av besked. När vi tillkännager bemanningspolicyn på tisdag nästa vecka omfattas ju inte medarbetarna i Skövde och Rosersberg av den. Vi hoppas att Sven hittar kreativa förslag!

Så något om den fantastiskt trevliga samvaron i Karlstad på Brand 2008. Vilket nätverk! Och så många trevliga nya bekantskaper. Roligt, men samtidigt lite vemodigt att höra om Räddningsverkets 22 år. Riksdagen har ju nu beslutat om nedläggningen av SRV, KBM och SPF. En tröst är dock att ur askan uppstår MSB. En ny myndighet som kommer få en mångfacetterad uppgift. Och vi ska arbeta problemorienterat i den. Söka orsaker och samband och i samverkan med andra rikta insatserna där de ger bäst effekt! Om det talade jag en del - det problemorienterade förhållningssättet helt enkelt.

Med detta rundar jag av för denna vecka och ser med spänning fram mot nästa veckas underlag från arbetsgrupperna. och så kan jag bara hoppas att det svenska EM-laget också arbetar målfokuserat.

Helena

Bemanningspolicyn...

...som tagits fram i nära samråd med de centrala fackliga organisationerna kommer att offentliggöras för alla medarbetare i de tre berörda myndigheterna på tisdag den 27 maj.

Samrådsförfarandet har letts av Margareta Meyer Ridbäck som också tillsammans med berörda personalchefer och informationsenheterna har tagit fram underlag för frågor och svar.

torsdag, maj 22

På gång

I dag är det redan torsdag den 22 maj, en hel del uppdrag redovisas idag. Ett av de tyngsta dokumenten är den redovisning som gjorts idag av det juridiska uppdraget, utgångspunkten för det förslag till myndighetens instruktion som nu knådas fram.
Sedan kommer en hel bunt redovisningar den 30 maj.
Fas ett går mot sitt slut, den inledande analysfasen. Till alla er som nu slutspurtar med uppdragsredovisning och till alla er som sliter hårt för att klara det arbetet parallellt med alla ordinarie och en del extraordinarie arbetsuppgifter - varmt tack!

Till alla medarbetare och andra som följer arbetet;
Eftersom webbredaktören har semester kan det hända att det dröjer drygt en vecka innan uppdragsredovisningarna syns på MSB-kommitténs hemsida. Om efterfrågan är stor på redovisningarna finns inget som hindrar publicering på respektive myndigheters intranät.Nästa fas, fas två, är att börja formulera myndighetens styrning, verksamhet, organisation, mål och alla såna saker. Det arbetet har givetvis påbörjats och förhoppningsvis ska just uppdragsredovisningarna nästa vecka bidra till att räta ut en del frågetecken och gränsdragningsfrågor.
Den viktigaste frågan att besvara är ju vilka behov myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fylla och hur man bäst organiserar en verksamhet för att lösa den uppgiften.

Den som hunnit studera tids- och arbetsplanen på MSB-kommitténs hemsida inser att redan den 19 juni är det tänkt att MSB-kommittén ska kunna ha en verksamhetsplan framme. Det återstår att se om den tidsplanen går att hålla, men just nu löper arbetet på som avsett.


Under ett par dagar har sekretariatet varit på lite skilda håll. Några är ute och kommunicerar, lyssnar, hämtar in synpunkter och främst då givetvis Helena Lindberg och Thord Eriksson, något som Helena säkert berättar mer om i sin veckobetraktelse i morgon kväll.
Men vi läser alla flitigt, vi skriver, lär oss mera och cirkulerar runt papper, skisser, idéer och pratar med experter, medarbetare, intresserade och journalister.


Vad händer härnäst?
I morgon fredag hoppas vi kunna berätta när bemanningspolicyn ska offentliggöras och hur. Det betyder med andra ord att alla medarbetare på KBM, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar kommer få ta del av bemanningspolicyn tidigare än vi först vågade hoppas på - om nu inte förankringsprocessen haltar i sista sekunden förstås. Vi hade trott att också den skulle offentliggöras tidigast 19 juni, men den ser ut att kunna bli klar tidigare.
Hur det går ämnar vi hur som helst redogöra för här på bloggen i morgon eftermiddag, titta in vid 17-tiden!


(En bemanningspolicy beskriver hur organisationskommittén kommer att beakta §6B i Lagen om anställningsskydd, LAS, så som regeringen angett i kommittédirektiven om verksamhetsövergång.)


Första kommittémötet
I morgon fredag hålls också första mötet för MSB-kommittén, och den består av de experter från skilda departement som regeringen har förordnat tidigare denna vecka, jämte utredaren Helena Lindberg.

Ett viktigt möte i morgon är också ett möte med de centrala fackliga organisationerna som en del i samrådsförfarandet om bland annat just bemanningspolicyn.


Den berättelse och beskrivning av värdegrunden som nämnts tidigare här i bloggen börjar också hitta sin form. Förhoppningsvis kan vi publicera även den i morgon fredag eller senast i början av nästa vecka.


Nästa vecka åker hela sekretariatet söderut för att besöka bland annat Revinge.
Förutom det besöket som vi kommer att berätta mera om nästa vecka, så kommer den sista veckan i maj bestå av möten, mera papper att läsa och sen ladda för att kasta in en ännu högre växel.
Det är som att bygga lego fast väldigt mycket mera komplicerat.


I stort sett håller sekretariatet planen. Måndagar består mycket av planeringstid. Tisdag, onsdag och torsdag går åt till att kommunicera, lyssna in, lära, läsa, processa och skriva en del. Fredagar, i alla fall i princip, är produktionsdagar och uppsummering. De kommande veckorna kan det nog gå åt två eller tre veckodagar till produktion för att vi ska hinna göra det vi måste. Men förankringsarbetet är så viktigt att det måste ta tid.

onsdag, maj 21

Riksdagsbeslut, produktion och möten
Igår tisdag hann vi inte blogga alls, det fanns inte fem minuter över nånstans för någon av oss!
På slutet av dagen träffade hela sekretariatet regeringens utredare landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, som fått regeringens uppdrag att se över verksamheten i Rosersberg respektive Skövde.

Vad hände mer under tisdagen då?
Ja, det produceras papper. Det läses papper. Två konsultmöten, och en hel del annat.

Lite justeringar av hemsidan ska underlätta för alla läsare. Där finns nu under Aktuellt flera nya flikar, som bereder plats för att lägga ut inte bara utlagda uppdrag, utan också de uppdragsredovisningarna. På en tredje flik under Aktuellt finns de rapporter som så småningom kommer att vara MSB-kommitténs egna rapporter, slutsatser eller i förekommande fall uppdragsredovisningar som kommittén kan stå för.
Det första dokumentet där kommer att bli den bemanningpolicy som nu strax är klar, och som kommer att kommuniceras bland alla medarbetare under kommande vecka.

Och igår fattade riksdagen det historiska beslutet att lägga ner Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Regeringen har även förordnat experter till organisationskommittén. Det betyder att kommittén kan ha sitt första sammanträde på fredag vilket passar väldigt bra i tidsplaneringen.

måndag, maj 19

Referensgruppens möte

Referensgruppen hade sitt tredje möte idag, och vi arbetade hela dagen, somliga även över lunch och efter mötet.

Vi diskuterade bemanningspolicyn som snart är färdig och troligen kan offentliggöras tidigare än utlovat. Gruppen talade också om kommunikationsplaner för de tre myndigheterna SRV, KBM och SPF, där nu informationsenheterna samarbetar nära varandra. Ett nytt uppdrag som handlar om grafisk identitet och närbesläktade frågor är på väg att tas fram.

På dagordningen fanns också en förutsättningslös diskussion som handlar om styrningen av myndigheten, de behov och krav som ställs på MSB och sist men inte minst diskuterades värdegrundsfrågor.

fredag, maj 16

I nätverkandets teckenSom vanligt har veckan gått svindlande fort och mycket har hänt. En del viktiga formella beslut har kommit på plats, även om voteringen i riksdagen av tidsskäl fick skjutas upp till den 20 maj. Till exempel har regeringen nu beslutat om direktiv till två utredare.
Eva Hjortendal-Hellman ska ha hand om det avvecklingsarbete som blir följden av beslutet att lägga ner SRV, KBM och SPF.
Sven Lindgren ska försöka hitta intresserade som vill driva verksamhet på SRV:s skolanläggningar i Skövde och Rosersberg.
Eva och jag har redan talats vid och kommer att träffas den 2 juni för att närmare diskutera hur vi ska samverka. Sven och jag kommer nog också att hitta en tid så snart som möjligt. Det är ju viktigt med samverkan eftersom det bland annat leder till bättre beslutsunderlag. Och samverkan underlättas om man nätverkar!

Det händer mycket spännande saker när människor med olika komptenser och erfarenheter och från olika kulturer kommer samman. Det kunde jag konstatera när jag deltog i konferensen Att lära från kriser och stora olyckor på Försvarshögskolan i måndags. Det kändes bra att på ett samarrangemang mellan SRV och KBM inför utländska gäster kunna tillkännage det engelska namnet, Swedish Civil Contingencies Agency..

Referensgruppsmötet i tisdags kändes också som en nätverksträff - vi börjar lära känna varandra och varandras likheter och olikheter mer och mer. Och ju bättre man lär känna varandra och varandras organisationer desto lättare blir det att nå det gemensamma målet - en ny myndighet.

Så har jag varit i en annan spännande miljö - ett nätverk mellan industri, akademi och det offentliga Sverige, Lindholmen Science Park i Göteborg.
Med pengar från 7:5-anslaget ("öronmärkta krisberedskapspengar") kan staten bidra till innovationer som i sin tur kan leda till verkyg för ett bättre samhällskydd och en bättre beredskap.
En kreativ miljö med lokaler som stödjer och inbjuder till samverkan. En önskedröm skulle uppfyllas om MSB kunde ha liknande lokaler!

I övrigt har veckan ägnats åt möten med våra konsulter, Ulf, Mocki och Margareta och några tilltänkta som kan bidra till skapande av MSB:s elektroniska nätverk. För när man inte kan mötas IRL (In Real Life) är det ju rätt bra att det kan ske virtuellt - eller hur? Bland annat skickar jag mig själv på det sättet till Göteborg på måndag där en stor övning äger rum tillsammans med Department of Homeland Security. Övningen syftar till att hitta forskningsområden inom det maritima området för att höja samhällskyddet. Visst låter det spännande!

Vi som lever i en del av världen som är förskonad från så starka naturkrafter som de som har orsakat stort mänskligt lidande och förödelse i Burma och Kina har mycket att vara tacksamma för. Bland annat att vi med våra förmågor kan bidra till att rädda liv och lindra nöd där den är som störst. Det ska vi, som försvarsministern uttryckt det, vara stolta över.

Helena

Nytt uppdrag

Ännu ett uppdrag har gått ut idag, ett uppdrag att ta fram en IT-strategi mm
Uppdraget ligger som vanligt på hemsidan under fliken Aktuellt.

torsdag, maj 15

Nytt datum för beslut i riksdagen

Dagens riksdagsdebatt försenades vilket gjorde att själva beslutet, omröstningen, flyttades fram till nästa tisdag, den 20 maj.
Den som vill läsa riksdagens snabbprotokoll kan göra det här efter klockan 03.00 i natt. Webbutsändningen kan man även se i efterhand.

Gästbloggare: Marcus Cato på SKL

Marcus Cato, utredare på Sveriges kommuner och landsting blev MSB-kommitténs första gästbloggare:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idag har SKL genomfört en workshop på temat: "Hur skall MSB och kommuner/landsting samspela i framtiden?"
Workshopen, som samlade 24 deltagare från kommuner, landsting, regioner, Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten, MSB-kommittén och SKL, genomfördes i SKL:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm.


MSB-kommittén representerades av Björn Myrberg och Mocki Hägg. Bifogar en bild på hela gänget, tagen sekunderna före det var dags att inta lunch. Därav glädjen...
Alla deltog mycket engagerat i diskussionen och när det var dags att avrunda var dom flesta ganska möra och trötta.Några av de slutsatser som framkom var att den lokala/regionala nivån är starkt engagerade i och intresserade av bygget av den nya myndigheten MSB.Man har har många synpunkter på vad och hur kommunikationen och dialogen bör se ut för att alla inblandade aktörer så effektivt som möjligt skall kunna bidra i samhällets krisberedskapsarbete.Dokumentationen från dagen, som just nu sammanställs, kommer delges MSB-kommittén så fort detta arbete är klart. Den kommer även publiceras på www.skl.se/trygghet.
PS. När Björn Myrberg kom hem från workshopen utbrast han spontant: "Så många förväntningar!"
reds anm

Beslut om avvecklingskommitté och särskild förhandlingsman

Regeringen fattade i förmiddags flera beslut som påverkar medarbetare i Räddningsverket, KBM respektive SPF.

En avvecklingskommittée som ska ansvara för avvecklingen av de tre myndigheterna har fått regeringens direktiv idag, och en särskild utredare är utsedd: Eva Hjortendal-Hellman.

Regeringen fattade också beslut om direktiv till en särskild utredare med uppdraget att pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva verksamhet vid Räddningsverkets skolor i Skövde och Rosersberg. Till särskild utredare utsågs Sven Lindgren.
Sven Lindgren ska även lämna förslag på hur en sådan överföring ska kunna genomföras. Senast den 1 oktober 2008 ska uppdraget avrapporteras.

På regeringens hemsida kan man läsa mer om detta.

Tre nya uppdrag

Ytterligare tre nya uppdrag ligger nu på hemsidan:
Tillsyn och uppföljning
Förmågebyggande
Operativ verksamhet

Under fliken Aktuellt.

Och nu har minsann webbredaktören i kommittéhuset blivit snabbare än bloggredaktionen! Tack Louise Waserbrot!

ER

Riksdagsdebatten idag

Missa inte det historiska beslutet!
Riksdagen debatterar den nya myndigheten idag klockan 12. Klockan 16 planeras omröstningen ske. Länk till information på riksdagens hemsida.

Vill du följa debatten på webb-teve, klicka på den här länken! Kanske se debatten i efterhand, då fungerar samma länk.
(Real Player 10 måste vara installerad på din dator för att du ska kunna se sändningarna.)

KBM besöker Räddningsverket

Förra veckan besökte Räddningsverket KBM för att berätta om verksamheten.
I dag återgäldas besöket när en grupp KBM:are besöker Räddningsverket.

Antalet läsare nu över 200


MSB-kommitténs blogg klev igår för första gången över strecket till 200 läsare per vardag.
Det är en stark och glädjande hög siffra för en blogg som rapporterar om ett så smalt och specialiserat område.

Å andra sidan märker vi i sekretariatet att intresset för frågor som handlar om samhällsskydd och beredskap är väldigt stort i samhället vart vi än kommer.
Tack Sveriges Kommuner och Landsting som nu också länkar hit!
ER

onsdag, maj 14

Föredragen duggar tätt och intresset för MSB är stort!

På bilderna syns i tur och ordning Lars Hedström överst, därefter Johan Lindberg och nederst Thord Eriksson.
Foto: Susanne Adolphi

I dag hade Thord Eriksson och Susanne Adolphi från MSB-kommitténs sekretariat äran att samtala med företrädare från näringslivet, föreningen Sacs som står för Swedish Association of Civil Security anordnade mötet. På talarlistan stod Lars Hedström från Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen, Thord Eriksson från MSB-kommittén och Johan Lindberg från VINNOVA.

Säkerhetsfrågorna var såklart i fokus. Lars Hedström informerade om det nya kansliets roll och uppgifter. Johan Lindberg informerade om EU:s sjunde ramprogram för säkerhetsforskning och möjligheterna att ansöka om pengar för forskningsprogram inom EU.

MSB-kommittén informerade och förde en dialog kring samverkan mellan näringslivet och myndigheten.

Susanne

Riksdagen debatterar den nya myndigheten i morgon torsdag

Riksdagsdebatt den 15 maj
Riksdagen debatterar förslaget klockan 12 den 15 maj. Beslutet fattas klockan 16. Här hittar man mer information om riksdagsdebatten, motioner och utskottsbetänkandet.

tisdag, maj 13

Möte med referensgruppen

Referensgruppen och sekretariatet träffades idag för andra gången.
På mötet diskuterades ett antal viktiga frågor som berör alla medarbetare på de tre myndigheterna KBM, SRV och SPF. En av de viktigaste frågorna framöver handlar om kommunikation.

Kommunikationsprocesser
Hur ska olika beslut och dokument kommuniceras? På vilket sätt kan sättet att kommunicera ge cheferna det stöd de behöver i förändringskommunikationen, så att alla medarbetare får snabb och korrekt information? Informationsenheterna på SRV, SPF och KBM i samverkan tar nu fram en gemensam kommunikationsplanering för att möta de behov som går att förutse och de större och viktigare händelserna i samråd med sekretariatet.
Alla tre informationscheferna sitter med i referensgruppen bland annat av just det skälet att effektiv kommunikation är den viktigaste nyckeln för att framgångsrikt genomföra förändringsarbetet och förbereda starten av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utkast till bemanningspolicy diskuterades
Det andra tyngre dokumentet kommer att vara bemanningspolicyn, som alltså ska reda ut och tydliggöra arbetsrättsliga frågor. Ett utkast finns nu framme och diskuterades på mötet, i den delen ligger arbetet just nu något före tidsplanen, samråd och förankringsprocessen pågår.
Så snart det finns ett datum för att offentliggöra policyn kommer det att stå en notis om det här i bloggen och det sker i nära samverkan med de tre myndigheternas informationsenheter.

Tydligare förannonsering av viktiga beslut
Det första tyngre dokumentet var arbets- och tidsplanen som publicerades precis före valborg. Viss kritik har riktats mot att inte tidpunkten för att publicera planen hade klargjorts ordentligt i god tid före.
Vi skrev om den förväntade tidpunkten för offentliggörande i bloggen (i löpande text) den 25 april och den fastställdes, och offentliggjordes, 30 april, alltså precis före Valborgshelgen. Exemplet lär oss att vara tydligare och ändå försöka tillfredsställa behovet av korrekt information så snabbt som det är möjligt. Utgångspunkten för all intern kommunikation är processer som ger cheferna en bra grund att stå på för att kunna möta och informera sina medarbetare, och uppmuntra till en levande dialog om förändringsarbetet.
Samtidigt är just behovet av kontinuerlig information i sig en viktig faktor i förändring, där fyller den här bloggen ett syfte som informationskanal även för de mycket små nyheterna.

Arbets- och tidsplanen är ett levande dokument som kommer att justeras då och då. De tider som finns i planen bygger på att vissa beslut och åtgärder måste vidtas för att organisationskommittén ska kunna leverera det regeringen har beställt i tid och myndigheten stå rustad att öppna verksamheten den 1 januari 2009.
Vilka de grundläggande tiderna är framgår både av planen och av informationen på hemsidan under just fliken tidsplan.

Eva

måndag, maj 12

Sju nya uppdrag

Uppdragen öser ut vilket beror på att MSB-kommitténs sekretariat och ett stort antal medarbetare på de tre myndigheterna SRV, KBM och SPF arbetar hårt för att få fram goda underlag för en verksamhetsanalys.

Fyra nya uppdag ligger nu uppe på hemsidan under fliken Aktuellt:
  • Utbildning (i vidare bemärkelse än endast SMO som ju precis redovisats)
  • Övning
  • Förstärkningsmaterial
  • Forskningsverksamhet

Tre till är på gång, de är utskickade idag och läggs ut på hemsidan så snart Louise Waserbrot på kommittéservice hinner med (tack!)
  • Analysstöd
  • Förebyggande verksamhet
  • Risk- och kriskommunikation

Länk till alla uppdragen.

Eva

MSB på engelska

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap blir på engelska:
Swedish Civil Contingencies Agency. (SCCA)


Tre huvudsakliga skäl ligger bakom valet av namn:

1, Namnet ska spegla det omfattande uppdrag som MSB har fått. Hela hotskalan och alla risknivåer, från vardagsolyckor till internationella kriser och störningar i samhällsviktiga funktioner, från katastrofer eller epidemier till antagonistiska angrepp mot samhället. Från det väntade till det oväntade, från det som är möjligt att förebygga eller mildra till hantering av det otänkbara och arbetet efter en olycka eller en extrem händelse.

2. Namnet ska inte förväxlas med civilskyddsorgan (civil protection agencies) som finns runtom i Europa, och som inte har ett så brett och omfattande mandat som MSB. De är egentligen inte strategiska centrala myndigheter utan regionala eller kommunala organ som förser samhället med operativa tjänster under olika typer av olyckor, angrepp eller krig.

3. Namnet ska inte förväxlas med namnen för de tre myndigheter som ska avvecklas den 31 december 2008.


Själva ordet ”contingency” i det här sammanhanget betyder följande:
a) eventualitet [be prepared for all contingencies]; tänkbar möjlighet; något som kan tänkas inträffa [motorists seldom think of injury as a contingency]
b) oförutsedd händelse [the explorer carried supplies for every contingency]; should a contingency arise = om något oförutsett inträffar.
c) händelse, incident, fakta

Processen hur namnet tagits fram har beskrivits tidigare här i bloggen, genom konsultationer av språkexperter men MSB-kommittén har även fått idéer och input i informella samtal, i debatten här i bloggen mm

Namnet offentliggjordes i anslutning till en (delvis engelskspråkig) konferens på måndag morgon som arrangerats i samverkan mellan Räddningsverket, KBM och Försvarshögskolans Crismart "Att lära från kriser och stora olyckor".

Tack signaturen JTE med flera som engagerat sig i debatten om namnet och inte minst James Butler på SRV som kommit med många goda råd.

Eva

The English name ....

... for the new authority will be the Swedish Civil Contingencies Agency.

This unique name has been chosen for 3 main reasons:
1 The name reflects the all encompassing tasks of the agency, that is to say, the whole spectrum of contingencies from, for example, road traffic accidents, fires, chemical emergencies, power cuts and other technical failures all the way up to bomb threats and other antagonistic attacks, epidemics, natural disasters and war.

2 To avoid confusion with those civil protection agencies around Europe that do not have such a comprehensive mandate and that are not strategic national government authorities, but rather, municipal or regional bodies providing a “hands on” operational service for the protection of the public during emergencies.

3 To avoid confusion with the names of previous Swedish authorities that will be closed down on the last day of 2008.

The word contingency means

1. A possible but not very likely future event or condition, eventuality (e.g. war, epidemic).
2. Something dependent on a future event
3. A fact, event, incident.

The name has been created in consultation with a working group consisting of experienced professional translators from two different Swedish government authorities and experienced administrators from government authorities, and with reference to and research on the use of the term Civil Contingencies in other countries, especially the UK.

fredag, maj 9

Mellan hägg och syrén?


Känner mig som skomakaren. Det blir inte mycket semester i år om vi ska hinna med vår arbets- och tidplan som jag hoppas ni har tagit del av.
Mellan kristi himmelsfärd och pingst har det hänt mycket, inte bara med häggen och syrénen utan här hos oss och på myndigheterna.

Göran Gunnarsson har till exempel begärt att bli entledigad från sitt uppdrag från den 1 juli 2008. Jag instämmer med Göran när han konstaterar att han stött processen med bildandet av den nya myndigheten och tackar för att han stöttat kommittén i dess uppdrag.

På KBM har det varit bråda dagar bland annat med att ordna möten med ledningarna i ett stort antal myndigheter och länsstyrelser. Bland annat berättade Thord och jag om arbetet med att inrätta MSB och Christina Salomonson om inrättandet av ett kansli för krishantering i Statsrådsberedningen. Det blev en värdefull diskussion med myndigheterna och jag kunde konstatera att det finns stora förväntningar på både MSB och kansliet.

Jag har också haft det första mötet med SACO och ST på central nivå. Det var skönt att det äntligen blev av så att vi kan komma vidare i de viktiga frågor som jag förstår att ni funderar kring. Det handlar bland annat om bemanningspolicyn som syftar till att göra arbetsrätten begriplig för den enskilde medarbetaren. Ni har väl sett i tidplanen att den ska vara klar innan slutet av maj.

Så har uppdrag sprutat ut - vi hoppas att vi börjar se slutet på dem nu. Dvs sådana uppdrag som ska ligga till grund för vår verksamhetsanalys. Och flera redovisningar har kommit in, till exempel det stora uppdraget när det gäller utbildningsverksamhet inom skydd mot olyckor (SMO).

Det tar jag med mig hem och läser över helgen liksom alla underlag för mötet på måndag om transport av farligt gods. På måndag ska jag också tala på en konferens på Försvarshögskolan som ordnas av FHS, KBM och SRV "Att lära från kriser och stora olyckor".
Det sägs att SVT 24 kan komma. Så vilket bättre tillfälle än att då tillkännage MSB:s engelska namn?
Många av gästföreläsarna är nämligen amerikaner eller britter.

Jag vill också passa på att tacka alla som bloggat i den engelska namnfrågan.

Trevlig helg!

Helena

Vårträff med Skåne Blekinge Brandbefälsförening

Thord Eriksson från MSB-kommittén och Marcus Cato från SKL medverkade i Skåne Blekinges Brandbefälsförenings årliga vårträff igår torsdag.

Träffen var välbesökt, cirka 40 medlemmar deltog i den kombinerade konferensen och kryssningen. Resan och dialogen handlade om samspelet mellan kommunerna, särskilt räddningstjänsten, och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Olika frågeställningar diskuterades, här kan särskilt nämnas utbildningen av den kommunala räddningstjänstens personal, stöd till verksamhetsutveckling samt vilka relationer, kontaktvägar och förhållningssätt som bör råda mellan myndigheten och kommunerna.

Flera olika idéer lyftes fram från deltagarna bl.a. att

  • MSB bör ha ett råd där det fortlöpande förs en dialog om relationer, kontaktvägar och roller mellan myndigheten och kommunerna.
  • MSB bör tänka, verka och stödja arbetet i termer av före, under och efter en olycka eller en kris.

Thord Eriksson

På chefsmöte med KBM


Precis som hela sekretariatet tidigare träffat samtliga chefer på Räddningsverket, fick vi tillfälle att i samlad tropp möta alla cheferna på KBM och SPF.
Under ett par timmar i fredags förmiddag gick vi tillsammans igenom arbetsplanen, tidsplanen och det pågående arbetet, samtidigt som alla fick chansen att presentera sig för varandra.

Eva

torsdag, maj 8

Räddningsverket besökte KBM

Elisabeth Söderberg


Att höra Kjell Larsson berätta om de insatser Räddningsverket planerar att göra i Burma just nu är givetvis en upplevelse.
Kjell och Anna-Karin Hamrén deltog i Räddningsverkets dag på KBM och berättade också om stödstyrkan, om Swift och om de insatser Räddningsverket gör i samband med katastrofer eller kriser som den i Libanon i juli 2006 då man trodde att några hundra, kanske något tusental svenskar, hade fastnat i landet och behövde hjälp att ta sig ut.
- Det var 8 300, sa Kjell Larsson torrt.
- Ett gott tecken på att vi lever i en ny tid!
En hel delegation från SRV berättade för intresserade KBM:are om verksamheten under dagen: Elisabeth Söderberg talade om att förebygga olyckor, Håkan Axelsson om att minska konsekvenserna av en olycka, Mats Ekström om CRS, Centrum för risk och säkerhetsutbildning, Lars Ekberg om Tillsyn och vägledning och slutligen Thomas Gell om Nationellt centrum för lärande från olyckor.
Den 15 maj åker en delegation från KBM över till Karlstad i motsvarande ärende, att berätta om KBM:s verksamhet.
ÖD Ivar Rönnbäck inledde det hela och den som ville kunde följa föredragningarna via videokonferensutrustning i Sollefteå.

Sekretariatet var med en del av dagen på KBM, det vill säga Eva och Susanne var det, eftersom Björn jobbade med uppdrag, skrivningar och samtal tillsammans med Helena som bland annat träffade facken, alltmedan Thord befann sig i sydligare trakter (Skåne) i ett möte han säkert berättar om när han kommit hem igen.
Ett snabbt telefonsamtal sprudlade av iver - "jag får så mycket bra synpunkter!"

Ojoj. Redan 8 maj. Tiden rinner iväg.
Fyra nya uppdrag klara under sen eftermiddag men dem får ni läsa om i morgon!

onsdag, maj 7

Bloggen över 2 500 och debatt om engelska namnet

Onsdagen flög iväg, MSB-kommitténs sekretariat jobbar som illrar med texter, besök, möten. En filminspelning som kanske inte får en Oscar men väl leder till att en kommittéordförande magiskt nog kan hälsa välkommen i Göteborg om dryga veckan på ett evenemang fast hon egentligen är någon annanstans.

Och bloggen ökar. Nu 2 500 besökare redan, vilket får anses bra med tanke på att vi krasst räknar med att det är medarbetarna på de tre myndigheterna i första hand som är intresserade.
Kanske några vänner och bekanta också. En del aktörer och kunder.

Sprid gärna adressen! Och delta i debatten!
Nyheten att MSB-kommittén är inbegripen i en livlig diskussion kring den engelska namnfrågan har släppt loss några att vilja kommentera - det är jätteroligt med en levande diskussion.
Fler inlägg välkomnas!

I morgon torsdag besöker en delegation från Räddningsverket de framtida arbetskamraterna på KBM i Stockholm och Sollefteå för att berätta om sin verksamhet. Givetvis är ett par av oss ur sekretariatet där också och lyssnar för att lära. Och om en vecka är det dags för det omvända, när en grupp KBM:are besöker de framtida kollegorna i Karlstad.

Eva

tisdag, maj 6

GD Göran Gunnarsson lämnar Räddningsverket 1 juli

Nyheten om att generaldirektören Göran Gunnarsson på Räddningsverket idag lämnat in sin hemställan om entledigande från och med halvårsskiftet påverkade sannolikt många medarbetares dag i SRV.

Han har hela tiden stött processen att verksamheterna i de tre myndigheterna ska samlas i en ny myndighet, och uttryckte nu ännu en gång sitt aktiva stöd i kommentaren i pressmeddelandet som kan läsas här.

Av pressmeddelandet framgår dock inte det som exempelvis nyligen stod att läsa i tidningen Sirenen; om Göran Gunnarssons varma engagemang för mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Frågor som han driver med konsekvent övertygelse och med kraft.


Helena Lindberg och Thord Eriksson umgås intensivt med generaldirektörer denna vecka i Järfälla. Nästan hela tisdagen och onsdagen går åt till GD-möten och en ordentlig förankring av krisinformation.se bland mycket annat.

Susanne Adolphi, Eva Rundkvist och Björn Myrberg hade arbetsmöten, processade, skrev, beställde, ringde och läste. Nya skisser på uppdrag kom in under dagen, lästes, kriades om, vreds på, diskuterades.
Det ströks ömsint brutalt och brottades med nya ingångar, gränsdragningar, processande, rimligheter, lyssnades och lästes om igen.

Dagens lunch bröts i hast på den inglasade rätt trevliga balkongen och hemfärd långt efter sex idag också för alla i sekretariatet.
Nya uppdrag är på gång och är nu på snabbremiss till i morgon eftermiddag för en allt vidare, men ännu liten krets. Så snart uppdragen är klara offentliggörs de på hemsidan och här på bloggen. Synpunkter kan alltid lämnas, via bloggen eller via hemsidan.


Eva

måndag, maj 5

Spik i foten och engelsk språklektion

Veckan efter Valborgshelgen kunde ha börjat vassare för sekretariatet.

En fastnade i bilköer och en annan i tunnelbanetåget mellan T-centralen och Kungsträdgården. En tredje hörde av sig från sjukstugan eftersom han fått en spik i foten och ägnat natten åt feberdrömmar som en följd av infektionen.
Arbetet fortskrider ändå förstås, nya möten idag med språkekvilibrister, myndigheten ska ju även ha ett engelskt namn...
Nya uppdragsbeskrivningar kommer in för synpunkter efter första referensgruppsmötet, och ännu en konsult på väg in i arbetet.

Hur det går med engelskan, spiken i foten och med arbetet fortsätter vi att berätta om här i bloggen. Tills vidare, läs arbetsplanen! Den ligger ute nu som pdf på MSB-kommitténs hemsida under aktuelltfliken.

På förekommen anledning; det som skrivs här i bloggen eller på hemsidan är aktuellt, är sant och beslutat. Om något inte är klart, som det där med det engelska namnet till exempel, så skriver vi helt enkelt inte nåt om den saken. Vi skriver om processen istället.
Så här;
Namnet ska signalera vad myndigheten gör, och det ska fungera i internationella sammanhang och i EU-samarbetet. Det ska vara ett nytt namn som signalerar att det är just en ny myndighet.
Vad begreppet eller namnet står för är viktigare, än att det är en ordagrann översättning exempelvis. Kommitténs utredare ska samråda med bland annat UD:s språkexperter och annan språkkunnig expertis.
Hur namnet ter sig i förkortad form ska också övervägas.

Dessutom är namn inte en uteslutande enkel fråga utan just en process, ett bra namn håller för att man prövar det. Slutligen - innan man offentliggör ett bra namn bör det skyddas!

Du som nu har en åsikt om det engelska namnet har chansen att komma med en synpunkt. Skriv en kommentar här! Eller använd förslagslådan som finns på MSB-kommitténs hemsida.